Jobcentrets Ofre foreslår Uafhængigt statsligt rådgivningsorgan

af Mikael Hertig

Kommunerne befinder sig i en klemme mellem serviceloft og budgetrammer på den ene side og lovbundne udgifter (= udgifter, der skal afholdes på den anden side) De foretrækker at komme igennem budgetårene ustraffet. Prisen er de borgere, der i strid med loven ikke får tildelt fleksjob eller førtidspension.

På mødet med Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard foreslog Jobcentrenes Ofre oprettelsen af et statsligt juridisk vejledningsorgan.

 

 

Fra Jacob Riis. Slum

Fra Jacob A Riis
Fra: How the Other Half lives

Pressemeddelelse:


Statsligt rådgivningsorgan skal hjælpe kontanthjælpsmodtagere

4. November 2019

Rusten jerndør ved Tirpitz-museet, Blåvand

Bunkerdør MH Foto: Kommer vi til en låst og armeret dør?  Det håber vi ikke…

 

Dette er et forslag, fremsat af Jobcentrets Ofre

* Jobcentrets Ofre er først og fremmest Danmarks mest aktive Facebookgruppe med over 17.000 medlemmer. Jobcentrets Ofre er også en forening, hvis formand er Kim Madsen. I denne sag kan henvendelse rettes til undertegnede.

Jobcentrets Ofre: Der er brug for uafhængig juridisk rådgivning til borgerne

Foto af æbler på havebord

Æbler på et havebord

Jobcentrets Ofre foreslog på et møde mandag 4. november beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard, at der oprettes et uafhængigt rådgivningsorgan på beskæftigelsesområdet. Borgere, der har brug for det, skal forlods kunne henvende sig til beskæftigelsestjenesten (eller hvad navnet bliver) for at kunne kende deres retsstilling i forhold til emner om dagpenge, kontanthjælp, fleksjob og førtidspension etc. Vejledningen skal være uafhængig.
Samtidig foreslår Jobcentrets Ofre, at det nye organ tilbyder uddannelse af partsrepræsentanter og bisiddere.

Skiftende regeringer har ved at sætte servicerammer for lovbundne udgifter tvunget kommunerne til ikke at overholde speciallovgivningen med hensyn til fx tildeling af førtidspension. Der blev i 2013-15 i budgetloven lagt et loft over, hvor mange personer kommunen måtte tildele førtidspension. Dertil kommer, at der helt uhørt er indført præmie via udligningsloven for imod saglige hensyn at fastholde borgere, der skulle have haft førtidspension, på kontanthjælp. ’

Den situation er i princippet fastholdt. Resultatet er, at det ikke er muligt at få upartisk og saglig juridisk vejledning på beskæftigelsesområdet. Som det er i dag, er der en del frivillige, der yder bistand, så godt de kan. De har behov dels for rådgivning og eventuel supervision, dels for uddannelse.

De mange omgørelsesprocenter og hjemvisninger fra Ankestyrelsen til kommunerne demonstrerer, at det er vanskeligt for kommunerne at leve op til retssikkerhedskrav og budgetkrav på samme tid.

 

 


Uddybning

Uafhængig vejledning og uddannelse af frivillige
Beskæftigelsesområdet

November 2019

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard
Beskæftigelsesministeriet.

København K

Sønderborg, 3. november 2019

En uafhængig juridisk vejledning

Der er behov for en statsfinansieret uafhængig juridisk vejledning på beskæftigelsesområdet i stil med DUKH.

Behovet er opstået, efter at der er blevet lagt lofter over kommunernes adgang til at afholde lovbundne udgifter. Med serviceloftet og senere, mere avancerede styringsmodeller blev Jobcentrene sat i en klemme mellem udgifterne tildelingerne af førtidspension (eller fleksjob) på den ene side og de lovbundne krav til at tildele ydelserne efter et sagligt skøn. Skismaet mellem økonomiske og juridisk-saglige hensyn har ført til, at kommunen fungerer som modpart mere end som en styret af kravet om saglighed, når en borger søger juridisk vejledning med hensyn til den ret omfattende og detaljerede styring på beskæftigelsesområdet.

Jobcentrets Ofre foreslår derfor, at der etableres en statslig, uafhængig konsulentinstitution, som borgere med interesse for juridiske og praktiske emner indenfor beskæftigelsesområdet kan henvende sig til, enten ved fremmøde, telefonisk eller pr. mail. Borgeren behøver ikke have en sag på det tidspunkt, hvor vedkommende henvender sig. Målet er at højne og reducere klagekvaliteten og på den måde lette sagsbehandlingen i kommunerne.

De partsrepræsentanter, der hjælper borgerne i Jobcentrets Ofre, fungerer efter bedste evne som juridiske vejledere, der med det kendskab til lovgivningen, som de kan tilbyde, også frasorterer de ønsker om klager, der ikke er i nærheden af at kunne opnå medhold. Men pt. er der ingen uddannelse, hverken i almindelig forvaltningsret eller i speciallovgivningen. Der er heller ingen supervision imellem os. Det kan under disse omstændigheder ikke undgås, at kvaliteten af vores indsats har et forbedringspotentiale.

Det foreslås, at institutionen i lighed med DUKH lovfæstes via finanslovsmidler og en bestemmelse i lovgivningen. Indtil da kan der iværksættes et forsøg for aktstøttemidler.

Venlig hilsen

Jobcentrets Ofre

Mikael Hertig

Bilag 1

Fra Jacob Riis. Slum

Fra Jacob A Riis
Fra: How the Other Half lives

§ xx “En uvildig konsulentordning yder gratis rådgivning, vejledning og uddannelse af frivillige om alle borgerrettede forhold indenfor Beskæftigelsesministerens område samt de ydelser, der også er rettet mod kontanthjælpsmodtagere mfl. indenfor andre ministerområder. “

Bemærkninger til forslaget:

Den uvildige konsulentfunktion etableres som et rådgivende og uddannense organ Formålet er at bidrage til at styrke retssikkerheden for borgerne ved at yde forlods eller løbende rådgivning og vejledning og generelt at bidrage med oplysninger om udviklingen på beskæftigelsesområdet. Den primære målgruppe for konsulentordningen er Jobcentrets brugere, deres pårørende og partsrepræsentanter/bisiddere, der frit kan rette henvendelse om vejledning.

Konsulentfunktionens arbejdsopgaver består i:

at

– vejlede om sagsgange for at få kontakt med den rette instans og opnå den rette støtte,
– yde støtte og medvirke til koordinering i sager, der kan eller ville kunne give vanskeligheder med henblik på, at den bedst mulige løsning opnås,
vejlede om kontanthjælp, uddannelseshjælp, ansøgninger om førtidspension, ressourceforløb og fleksjob mv. ydelser, boligstøtte mv.
– oplyse om klagemuligheder og hjælpe med at udforme klager til offentlige myndigheder, herunder klager, der kan rejses i forhold til Ankestyrelse
n

Konsulentfunktionen kan – med samtykke fra borgeren – tage sager op, anmode om oplysninger hos relevante instanser og udtale sig til relevante instanser. Konsulentfunktionen skal samarbejde med eksisterende rådgivnings- og vidensfunktioner på området, og den skal opsamle og formidle erfaringer.

Det foreslås, at konsulentfunktionen oprettes med en regional struktur med 4 kontorer, der hvert omfatter et antal konsulenter med sekretærbistand. Ordningen oprettes med en lederstilling, og indtil xx konsulentstillinger.   Konsulentfunktionen forestår uddannelse af frivillige partsrepræsentanter.

·Konsulentordningen forudsættes oprettet som en selvejende institution med en bestyrelse, og ordningen vil blive tilrettelagt i samarbejde med de kommunale parter og repræsentanter fra brugerorganisationerne på området. Staten foreslås at afholde udgiften til konsulentfunktionen, jf. forslag til § xxx stk. x.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *