Domme og afgørelser – links og kommentarer

Philtrums logo et paragraftegn
Paragraf

Artiklen her opdateres løbende

 

Dommen handler om overvægt.  Vestre Landsret
En overvægtig kvinde med en stofskiftesygdom erklæres af Retslægerådet uhelbredelig.  Alligevel ser kommunen, Ankestyrelsen og Byretten bort herfra.
Dommen indebærer, at ved overvægt skal det vurderes lægeligt, om overvægten er stabil og uhelbredelig eller ej.

Din og din partsrepræsentants egen funktionsevnevurdering

Du og partsrepræsentanten kan  selv oplyse sagen

 

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog
Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

Af Mikael Hertig
Jobcentrenes Ofre

 

Funktionsevneinteraktivt  (skema til elektronisk udfyldelse. Brug det sammen med din partsrepræsentant.

Når en borgers situation skal udredes, er oplysningen af vedkommendes funktionsevne meget vigtig. Det undrer mig, at funktionsevnevurderingen ikke kan oplyses af borgeren. Jobcentersystemet lægger op til, at vurderingen skal udfærdiges – typisk af en fysioterapeut.

Du kan downloade en hel håndbog om funktionsevnevurdering her.  Skemaet er i overensstemmelse med Sundhedsministeriets håndbog.

Centralt er et skema, der oplyser centrale dele af oplysninger om din hverdag og dit daglige liv.
Efter den foreskrevne procedure skal fagpersonen trænge sig ind på hos borgeren og vurdere din funktionsevne, set i lyset af kommunens magtfordrejningsinteresse.

Juridisk har borgeren ingen pligt til at deltage i sagens oplysning, hvis borgeren føler, det kan skade vedkommendes sag. Men magtforholdet er som udgangspunkt skævt. Det er derfor væsentligt for dig, at du sammen med din partsrepræsentant laver din egen rapport til oplysning af din funktionsevne.

En udgave af det skemaet, indeholdende de oplysninger, du og din partsrepræsentant mener belyser sagen bedst muligt, kan enten leveres direkte eller danne basis for en rapport til brug for sagsbehandlingen.

Den skal sammenholdes med de medicinske oplysninger og sagens andre oplysninger.

 

 

Lægers samarbejde med kommunerne – kontanthjælpsmodtagerne bliver ikke hørt

 

 

 

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog
Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

Af Mikael Hertig

Når det politisk skal tilrettelægges, hvordan samarbejdet mellem læger og kommuner skal være på jobcenterområdet vedrørende kontanthjælp, fleksjob og førtidspension, så mangler vi. Vi bliver ikke hørt. De udsatte, de syge, de invalide, kontanthjælpsmodtagerne er ikke med. Det var vi heller ikke, da den eksisterende aftale, som du kan læse her, blev til. Derfor er den pr. automatik indrettet til at varetage kommunernes, ikke borgernes interesser.

Aftalen mellem KL og Lægeforeningen er blevet til som et embedsmandssamarbejde mellem repræsentanter for de to foreninger. Den virker som en slags retsregler, som slår igennem i administrativ praksis. Problemet er risikoen for magtfordrejning, når de skøn, parterne er blevet enige om, rækker ud over kanten for gældende lov.

Retsgrundlaget er sundhedsloven, autorisationsloven og lovgivningen på beskæftigelsesområdet.  Det ser for mig ud ud til – indtil videre, at dele af den almindelige forvaltningsretlige lovgivning er overset. For eksempel er der slet ikke taget stilling til Persondataforordningen (GDPR).  Navnlig de nye samtykkebestemmelser må formodes at være overtrådt.

Kommunerne er ikke længere talsmænd for borgerne. Den tid er forbi.

Jobcentrets Ofre må forlange at komme med til bords

Jeg har sat alle mine foreløbige kommentarer og tilføjelser ind i den løbende tekst i kursiv.

 

Sorthvidt billede fra amerikansk slum
Fra Jacob A Riis “How the other half lives”

 

Den eksisterende aftale kan du læse her

socialt-laegeligt-samarbejde-oktober-2018(1)

Socialt-lægeligt samarbejde 2018
Lægeforeningen
KL

 

 

Indhold

 

1. Indledning……………………………………………………………………………………………………………… 4
2. Det socialt-lægelige samarbejdes parter………………… ……………………………………………5
2.1. Lægerne ……………     ……………………………………………………………………………………………. 5
2.2. Kommunerne …….    …………………………………………………………………………………………….6
2.3. Læger ansat i kommuner og regioner …………………………………………… …………………6
2.4. Kommunernes behov for lægelige oplysninger ……………………………………………….7
3. Journaler ………………………………………………………………………………………………………………. 9
3.1. Journaler fra sygehuse ………………………………………………………………………………………9
3.2. Journaler fra speciallægepraksis ……………………………………………………………………..10
3.3. Journaler fra almen praksis ……………………………….. …………………………………………..10
3.4. Journaler fra privathospitaler ……………………………. …………………………………………..10
3.5. Generelt om journal oplysning. i relation til kommunens sagsbehandling….11
3 .6. Kommunale journaler …………………………………………………………………………… ……….11
3.7. Kommuners notatpligt………………………………………………………………………………………12

4. Tavshedspligt og videregivelse af  oplysninger……………………………………..13
4.1. Indledning …………………………………..   ………………………………………………………………….13
4.2. Gældende regler om tavshedspligt og om behandling af persondata ………….13
4.3. Regler om udveksling af lægelige oplysninger ………………………………………………14
4.4. Regler om udlevering af oplysninger fra kommune ……………………………………..19
4.5. Aktindsigt, notatpligt og partshøring ……………………………………………………….. ……20

5. Gennemgang af konkrete samarbejdsformer.……………..   …………………………….21
5.1. Socialmedicinske ydelser efter overenskomst mellem Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation ………………….. …………………………21
5.2. LÆ-blanketterne …………………………  …………………………………………………………………..22
5.2.1. Fra blanket til attest……………………     ………………………………………………………………22
5.2.2. Elektroniske LÆ-blanketter ………  …………………………………………………………………22
5.2.3. Attesternes anvendelse i den kommunale forvaltning ……………………..  ………22
5.2.4. Hvem kan anvende blanketterne og hvem kan ikke? ……… ………………………..22
5.2.5. Hvem skal anvende blanketterne?……………………………………………. …………………23
5.2.6. Frie attester ….       …………………………………………………………………………………………..24
5.2.7. Lægens oplysninger og vurderinger …………………………………………………………….24
5.2.8. Lægens eget forslag om socialmedicinsk sagsbehandling ………………………….25
5.2.9. Behov for supplerende undersøgelser …………………………………………………………25
5.2.10. Tilbagemelding t kommunen, hvis attest ej opfyl kommunens behov…… 26
5.2.11. Korrespondancemeddelelser …………………………………………………………………….26
5.2.12. Honorar,  frister r levering og betaling samt  tolk/videotolkning…            .26
5.2.13. Særlige forh for sygehuslæger/yngre læger (honorering og ansvar) ……….28
5.2.14. Særlige forhold for uddannelseslæger i almen praksis (ansvar)……….. ……28
5.2.15. EU-attester ………       ……………………………………………………………………………………..28
6. Kontaktudvalget for det socialt-lægelige samarbejde ………………………………………30
7. Oversigt over blanketter ………………………………………………………………………………………31
8. Kvalitetskrav …………………. ………………………………………………………………………………….. 32
8.1. Generelle kvalitetskrav til kommunale anmodninger om oplysninger………..32
8.2. Generelle kvalitetskrav til større attester ……………………………………………………….33
9. Attestbeskrivelse ………………………………………………………………………………………………….34
LÆ 100 – Erklæring om kommunens brug af anden aktør ………………………………….34
LÆ 101 – Anmodning om journaloplysninger fra sygehus ………………………………….34
LÆ 105 – Journaloplysninger fra sygehus……………………………………………………………..35
LÆ 111 – Anmodning om journaloplysninger fra speciallægepraksis ……………….36
LÆ 115 – Journaloplysninger fra speciallægepraksis …………………………………………..37
LÆ 121 – Anmodning om Statusattest ..  ………………………………………………………………..38
LÆ 125 – Statusattest ………………………………………………………………………………………………39
LÆ 131 – Anmodning om Specifik helbredsattest ………………………………………….  ……40
LÆ 132 – Meddelelse om specifik helbredsundersøgelse ……………………………………..41
LÆ 135 – Specifik helbredsattest …………………………………….    …………………………………..41
LÆ 141 – Anmodning om Generel helbredsattest …………………………………………….  …43
LÆ 141F Anm. Gen helbratt ved unders af nyank flygtn. og familsamf t flygt ….44
LÆ 142 – Meddelelse om Generel helbredsundersøgelse……………………………………..44
LÆ 145 – Generel helbredsattest ……………   ……………………………………………………………45
LÆ 145 – Genhelbredsattest ved helbred af nyank flygt & famsamf t flygtn.     ..46
LÆ 151 – Anmodning om Speciallægeattest………………………………………………………….47
LÆ 152 – Meddelelse om speciallægeundersøgelse ………………………………………………48
LÆ 155 – Speciallægeattest …………………………………….     ………………………………………….48
LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling ………………………………………..49
LÆ 221 – Anmodning om attest vedrørende kronisk sygdom …………………………….50
LÆ 225 – Attest vedrørende kronisk sygdom ……………………………………………………….50
LÆ 261 – Anmodning om Lægeattest til rehabiliteringsteam ……………………………..51
LÆ 262 – Meddelelse om Lægeattest til rehabiliteringsteam ……………………………..52
LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam ………………………………………………………….52
LÆ 271 – Anmodning om Lægeattest fra klinisk funktion……………………………………54
LÆ 275 – Lægeattest fra klinisk funktion ……………………………………………………………….54
LÆ 281 – Anmodning om attest til sygedagpengeopfølgning ………………………………55
LÆ 282 – Anmodning om at bestille tid hos din læge……………………………………………56
LÆ 285 – Attest til sygedagpengeopfølgning …………………………………………………………56

 

 Indledning

Denne aftale omfatter medlemmer af Lægeforeningen og KL.
Ved socialt-lægeligt samarbejde formidles relevante sociale og lægelige oplysninger mellem kommuner og læger med henblik på, at opnå den optimale sagsbehandling til gavn for borgerne. Formålet med denne vejledning er at fremme dialogen og samarbejdet mellem kommuner og læger.

Den hidtil gældende vejledning om det socialt-lægelige samarbejde mellem kommunerne og lægerne blev udarbejdet i 2011.
I september måned 2015 er nærværende vejledning opdateret med den nye attest LÆ 141F om helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge samt den dertil særskilte vejledning til udfyldelse af LÆ 145.

Vejledningen foreligger i en elektronisk udgave på KL’s hjemmeside (www.kl.dk/sundhed) og Lægeforeningens hjemmeside (www.laeger.dk)

Revisionen af vejledningen er afsluttet december 2016.

Det socialt-lægelige samarbejdes parter

 

2.1. Lægerne
2.1.1. Lægelig uddannelse
Efter bestået medicinsk embedseksamen og aflæggelse af lægeløftet får de nyuddannede af Sundhedsstyrelsen meddelt autorisation som læge. Denne autorisation giver ret til ansættelse i underordnede sygehusstillinger.

Efter en praktisk grunduddannelse får lægerne af Sundhedsstyrelsen »Tilladelse til selvstændigt virke som læge«. Den efterfølgende uddannelse er rettet mod enten almen praksis (specialet almen medicin) eller mod et af de mange andre specialer og grenspecialer.

Specialet almen medicin adskiller sig fra de øvrige specialer ved at omfatte kendskab til et bredt udsnit af almindeligt forekommende sygdomme og tilstande, mens de øvrige specialer koncentrerer sig om mere
afgrænsede sygdomsgrupper, fx hjertesygdomme, hvor specialisten har en dybtgående viden om sit eget felt, men ikke forventes at have nogen større viden inden for andre specialer.

2.1.2. Praktiserende læger
Speciallæger i almen medicin kan tilslutte sig Landsoverenskomsten om almen lægegerning mellem Praktiserende Lægers Organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og etablere praksis, hvor patienterne kan tilmelde sig som gruppe 1-sikrede. Lægen får et fast honorar (basishonorar) pr. tilmeldt
patient, og herudover betaler Sygesikringen honorar for de enkelte ydelser som konsultation, telefonkonsultation og sygebesøg. Den praktiserende læge er selvstændig erhvervsdrivende og er ikke ansat af nogen. Lægen skal selv dække udgifterne til klinikdrift.

2.1.3. Praktiserende speciallæger
Det drejer sig her om alle andre specialer end almen medicin. De praktiserende speciallæger driver selvstændig virksomhed ligesom de alment praktiserende læger. På samme vis kan praktiserende speciallæger tilslutte sig  overenskomsterne mellem Foreningen af Speciallæger og Regionernes Lønnings-
og Takstnævn.
Alment praktiserende læger kan henvise patienter til behandling hos speciallæger, og for gruppe 1-sikrede er undersøgelse og behandling hos en speciallæge med sygesikringsoverenskomst vederlagsfrit – forudsat
sygdomstilfældet ligger inden for overenskomstens rammer. Fx vil rent kosmetiske operationer ikke blive honoreret af Sygesikringen. Øjenlæger og øre-næse-halslæger kan konsulteres uden henvisning.

2.1.4. Læger under uddannelse
Denne gruppe læger er hospitalsansatte eller ansat i praksis, begge steder i tidsbegrænsede stillinger.
Blandt disse kan der være læger, som netop har fået autorisation som læge, men endnu ikke har tilladelse til selvstændigt virke – disse læger arbejder under supervision. Endvidere er der læger, som har specialistanerkendelse, men endnu ikke har fast stilling eller driver speciallægepraksis.

2.1.5. Læger fastansat i sygehusvæsenet
Overlæger og afdelingslæger i sygehusvæsenet har fast ansættelse. De er alle speciallæger.

2.1.6. Lægernes kendskab til patienterne
Den praktiserende læge vil ofte have et mangeårigt kendskab til den enkelte patient, til familie- og arbejdsforhold og til patientens livsforløb i øvrigt. Hospitalslæger har oftere et kortvarigt kendskab til enkelte sygdomsforløb, men i visse tilfælde, med langvarige ambulante kontrolforløb, kan en speciallæge
have et særdeles grundigt kendskab til patientens hverdag, foruden kendskabet til selve sygdommen.

2.1.7. Speciallæger – ikke-speciallæger

De praktiserende læger er, for langt de flestes vedkommende, speciallæger i almen medicin. I forhold til de socialt-lægelige attester er det aftalt, at visse attester (fx LÆ 115 og LÆ 155) kun kan udfærdiges af speciallæger i andre specialer end almen medicin. Derimod kan LÆ 145 kun udstedes af alment
praktiserende læger – hvad enten de er speciallæger i almen medicin eller ej.

 

2.2. Kommunerne

Den 1. januar 2007 trådte den nye opgave- og strukturreform i kraft, der afløste kommunalreformen fra 1970. Reformen ændrede det kommunale landskab til 98 kommuner og 5 regioner, og en flytning af en række opgaver mellem stat, amt og kommuner, herunder på sundhedsområdet.

På sundhedsområdet fik kommunerne nye konkrete opgaver (genoptræning, misbrugsbehandling m.fl.), samt et hovedansvar for forebyggelse og sundhedsfremme. Kommunerne er ansvarlige for den borgerrettede forebyggelse, mens kommuner og regioner deler ansvaret for den patientrettede
forebyggelse (hvor borgerne har en diagnose).

Lovgivningen lægger op til tværgående sagsbehandling med inddragelse af relevante interne og eksterne samarbejdspartnere. Generelt er der på alle områder et udbredt samarbejde med praktiserende læger,speciallæger og sygehusansatte læger. På børneområdet samarbejdes med skoler og dag- og
døgninstitutioner. På voksenområdet – i forhold til arbejdsmarkedet – samarbejdes med lægerne.

Fra den 1. januar 2013 trådte reform af førtidspensions- og fleksjobområdet i kraft. Reformen betyder bl.a., at personer under 40 år som udgangspunkt ikke kan få førtidspension. De skal i stedet have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i form af et ressourceforløb eller et fleksjob. Indsatsen sikres
koordineret gennem rehabiliteringsteams.

Alle kommuner er politisk ledet af en kommunalbestyrelse (regionerne er ledet af et regionsråd).
Beslutningskompetencen er formelt hos kommunalbestyrelsen, men den er i praksis uddelegeret til forvaltningens ansatte. Der er forskellig grad af udlægning af kompetence til medarbejderne i den enkelte kommune. Forvaltningen består at mange forskellige personalekategorier, herunder socialrådgivere/ socialfor-midlere, jobkonsulenter, lægekonsulenter/kommunallæger, jurister, psykologer, kontaktpersoner, administrativt personale m.m.

2.3. Læger ansat i kommuner og regioner

I kommunerne kan der bl.a. ansat læger i børne- og ungeforvaltninger, misbrugsinstitutioner, socialforvaltningen, jobcentrene, revalideringsinstitutioner, ældre- og handicapforvaltninger samt
sundhedscentre.

På børne- og ungeområdet varetager kommunalt ansatte børne- og ungelæger den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i henhold til forebyggende sundhedsydelser til børn og unge i Sundhedsloven. Indsatsen foregår i Den Kommunale Sundhedstjeneste. Der tilbydes to forebyggende helbredsunder-søgelser; den ene som en indskolingsundersøgelse og den anden som en
udskolingsundersøgelse. Undersøgelsen kan også varetages af sundhedsplejersker med særlig efteruddannelse (det står kommunerne frit om disse undersøgelser skal varetages af en læge eller sundhedsplejerske). Børne- og ungelægen indgår endvidere i udredningen af skolebørn med særlige
behov – på alle klassetrin. Børne- og ungelægen kan henvise til praktiserende læge og sygehusafdelinger,men varetager ikke behandling.

Inden for alkohol- og stofmisbrugsområdet kan kommunallægerne foretage diagnosticering og behandling i relation til misbrugsforholdene, i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om borgere i behandling på kommunale misbrugscentre.

I den øvrige del af kommunen bistår kommunalt ansatte læger, lægekonsulenter/sociallæger de kommunale forvaltninger, herunder revalideringsinstitutioner og sundhedscentre i spørgsmål af lægefaglig art
inden for f.eks. forebyggelse og sundhed, sygedagpenge, beskæftigelse samt enkeltbevillinger.
Lægekonsulenternes/sociallægernes rolle er udelukkende rådgivende, afklarende, forklarende og
formidlende med henblik på, at fremstille den helbredsmæssige del af sagen. I konkrete borgersager kan kommunen ofte efter drøftelse med lægekonsulenten/sociallægen indhente helbredsoplysninger fra
behandlende instanser til belysning af lægefaglige spørgsmål, til brug for den sociale sagsbehandling.
Til formålet anvendes KL’s godkendte attester: LÆ fra læger, PSYK fra psykologer og KIR fra kiropraktorer.
Herudover anvendes telefonsamtaler og rundbordssamtaler.
Læge- konsulenterne/sociallægerne varetager ikke diagnosticering og behandling. Lægekonsulenter/sociallæger har ingen besluttende myndighed ved afgørelser om sociale ydelser.

Regionerne har siden 1. januar 2013 stillet sundhedskoordinatorer til rådighed for kommunerne.
Sundhedskoordinatorerne er oftest læger, som er forankret i regionernes kliniske funktion, som har opgaver inden for det socialmedicinske område. Sundhedskoordinatorerne deltager i møderne i de kommunale tværfaglige rehabiliteringsteam, hvor der bl.a. træffes afgørelse om, hvorvidt en borger kan indstilles til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb. Hvis rehabiliteringsteamet finder, at borgerens helbreds-forhold ikke er tilstrækkelig belyst, kan det besluttes, at rekvirere en lægeattest fra klinisk funktion.

2.4. Kommunernes behov for lægelige oplysninger

Det er væsentligt, at kommunerne får konkrete og relevante oplysninger. Jo bedre kommunerne målretter deres anmodning om oplysninger, jo mere præcis vil lægens besvarelse blive.

Samarbejdet bør tage udgangspunkt i gensidig respekt og forståelse af arbejdsområderne til gavn for den fælles borger/patient.

Lægernes opgave er at afgive relevante lægelige oplysninger, mens forvaltningens opgave er, at vurdere disse i forhold til lovgivningen og sociale forhold i øvrigt. Kommunerne ansætter derfor egne lægekonsu-
lenter/sociallæger, som med baggrund i deres lægefaglighed og kendskab til bl.a. sociallovgivningen kan vurdere de helbredsmæssige forhold i sagerne. Forvaltningens læger er i enkeltsager konsulenter, mens bevillingskompeten-cen ligger hos forvaltningen. Derudover er lægerne konsulenter i forhold til forvaltningen generelt og varetager ofte samarbejdet mellem forvaltningen og de praktiserende læger.

Kommunerne kan ansætte lægekonsulenter/sociallæger på timebasis eller som fuldtidsansatte læger. De større kommuner har ofte fuldtidsansatte læger, og de største af kommunerne har socialoverlæger, som er speciallæger i samfundsmedicin. 
Samarbejdet mellem lægerne og forvaltningen kan foretages pr. telefon, ved møder i praksis eller i kommunens forvaltning. Henvendelsen kan ske direkte ved sagsbehandler i forvaltningen, men ofte vil det, især i vanskelige sager, være hensigtsmæssigt at inddrage forvaltningens lægekonsulent/sociallæge.

Telefoniske kontakter er alene egnede til enkle socialmedicinske problemstillinger. Der henvises vedrørende dette til kapitel 5.

 

 

3.1. Journaler fra sygehuse

 

I sygehusvæsenet behandles patienter ambulant eller under en indlæggelse. Henvisning er sædvanligvis foretaget af patientens egen læge i primærsektoren.
For indlagte patienter sker der registreringer i en journal, som først og fremmest er hospitalets arbejdsredskab. Journalen vil rumme såvel verificerede oplysninger som de forskellige overvejelser, der foretages i den diagnostiske proces.

Normalt indledes med sygehistorien, som dels stammer fra den fremsendte henvisning og dels fra patientens redegørelse for det aktuelle sygdomsmæssige problem. Der gøres bemærkninger om tidligere hospitalskontakter. Sådanne oplysninger kan være behæftede med unøjagtigheder, såfremt de baseres på
patientens hukommelse. Årstal, såvel som den diagnostiske rubricering, kan være usikre og der kan helt mangle oplysninger om tidligere sygdomsforløb.

Herefter beskrives resultatet af den objektive undersøgelse. Denne undersøgelse, som foretages uden brug af særlige tekniske hjælpemidler, vil inden for nogle specialer være koncentreret om den situation, der førte til indlæggelsen, mens den ved andre specialer er mere omfattende.

Under indlæggelsen suppleres journalen med resultater af efterfølgende lægelige undersøgelser og der kan endvidere være svar på laboratorieprøver, røntgenundersøgelser og andre teknisk krævende undersøgelser. Undervejs beskrives diagnostiske overvejelser. I løbet af indlæggelsen kan tidligere
formodede diagnoser afkræftes, imens andre overvejelser kan tilkomme. Journalens funktion som arbejdsredskab skal understreges. Journalteksten vil normalt ikke kunne anvendes direkte af andre som grundlag for vurdering af patientens helbred – bl.a. fordi der i høj grad fokuseres på specifikke
problemer.
I forbindelse med udskrivelsen udfærdiges et udskrivningsbrev (epikrise) til egen læge. Brevet indeholder en beskrivelse af indlæggelsens forløb – herunder diagnostiske og behandlingsmæssige oplysninger. Der redegøres for, hvilken behandling, der eventuelt skal fortsætte efter udskrivningen, samt for den fornødne kontrol, som ofte vil skulle varetages af egen læge. Udskrivningsbrevet vil normalt fremstå som en redegørelse for det sygdomsforløb, der nødvendiggjorde indlæggelsen og vil ikke være en beskrivelse af patientens samlede helbredsmæssige situation. Det vil være hensigtsmæssigt, at udskrivningsbrevet indeholder oplysninger om, hvor længe der vil være begrænsning i patientens funktionsevne til brug for vurdering af behov for sygemelding m.v.

Sygehusets ambulante virksomhed kræver ligeledes journalføring. Der kan være tale om en ambulant undersøgelse af henviste, ikke – akutte patienter, hvor formålet kan være, at afklare om behandlingen kan foregå ambulant, eller om den kræver indlæggelse. Det kan også dreje sig om ambulant behandling eller
kontrol efter en indlæggelse.
Endvidere skal nævnes skadestuevirksomheden, hvor der sker behandling af akut opståede skader. Nogle steder sker skadebehandlingen efter henvisning fra en praktiserende læge (i dagtiden fra egen klinik – i vagttiden fra Lægevagten).

Andre steder sker behandlingen efter forudgående telefonisk visitation
foretaget af en sygeplejerske tilknyttet skadestuen/akutmodtagelsen.
Patientens egen læge orienteres sædvanligvis om den ambulante behandling. Denne orientering sker enten i form af en kopi af sygehusets notat eller ved en specielt udformet kort meddelelse om behandlingens forløb.

Det er vigtigt, at udskrivningsbreve og meddelelser efter ambulant undersøgelse og behandling på syge-  husene hurtigt fremsendes til den praktiserende læge, således at behandlingen bliver sammenhængende og risikoen for fejl minimeres. En hurtig information vil endvidere have væsentlig betydning for den
praktiserende læges mulighed for at bidrage med relevante oplysninger i samarbejdet med kommunerne.

3.2. Journaler fra speciallægepraksis

Den praktiserende speciallæge anvender sædvanligvis de samme principper for journalføring som lægerne på sygehusene, idet journalens udformning varierer inden for de forskellige specialer. Den indeholder sygehistorien og resultatet af den objektive undersøgelse. Ved efterfølgende kontakter tilføjes nye oplys-
ninger inkl. resultaterne af eventuelle laboratorieprøver eller andre tekniske undersøgelser.

Ved behandlingens afslutning sendes normalt brev til patientens egen læge med oplysning om resultatet af undersøgelser og behandling. Omfanget af denne orientering vil være noget varierende og vil ofte være bestemt af specialets art.

3.3. Journaler fra almen praksis

 

Foto af æbler på havebord
Æbler på et havebord

Alment praktiserende læger har ofte et godt kendskab til deres patienter og deres familie gennem en langvarig tilknytning mellem patient og læge.
Praktiserende læger fører som regel ret kortfattede notater i forbindelse med patientens kontakt med lægen (patienten?). Journalen rummer endvidere  labora-torieprøvesvar, svar på mikrobiologiske prøver, medicinordinationer,  meddelel-ser om undersøgelse og behandling foretaget i sygehusvæsenet eller hos speciallæge etc.

I journalen vil lægen normalt anføre sine diagnostiske overvejelser. Senere kan formodede diagnoser afkræftes, mens andre overvejelser kan tilkomme. Journalen er først og fremmest et arbejdsredskab.

3.4. Journaler fra privathospitaler

 

Læger på privathospitaler har, som andre læger, pligt til at føre journal. Patientens egen læge modtager ikke altid meddelelser om foretagne undersøgelser og behandlinger på privathospitaler. Hvor der
henvises til privathospitaler, som følge af borgerens ret til udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgaranti), stiller regionerne krav om, at hospitalerne sender epikriser, journaloplysninger mv. til den praktiserende læge. Hvor patienten er ”selvbetaler”, kan regionen ikke forlange, at disse oplysninger sendes fra
privathospitaler til den praktiserende læge.

Kommunerne kan vederlagsfrit rekvirere journaloplysninger (LÆ 101/105 – journaloplysninger fra sygehus) fra privathospitaler, når borgeren har været undersøgt eller behandlet på privathospital for det offentliges regning, i forhold til udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgaranti). I alle andre situationer kan kommunen mod betaling rekvirere journaloplysninger (LÆ 111/115 – journaloplysninger fra speciallæge- praksis) fra privathospitaler.

 

3.5. Generelt om journalers oplysninger i relation til kommunens sagsbehandling

En lægejournal er et arbejdsredskab beregnet til patientbehandlingen. Når en kommune har brug for oplysninger til behandling af en sag, vil en journalkopi i nogle tilfælde ikke være velegnet som svar, idet oplysningerne vil kunne tillægges en forkert vægt i forhold til patientens samlede helbredsmæssige situation.
Reglerne for lægers journalføring er gennem årene blevet ændret. Ved bekendtgørelse er det fastslået, at der skal være en journal, som føres af den ansvarlige læge efter hver patientkontakt. Der er opstillet en række mindstekrav til journalens indhold, ligesom lægerne skal journalføre oplysninger, som vil kunne tænkes, at føre til forespørgsler fra det offentlige.

Alment praktiserende lægers behov for journalføring adskiller sig fra sygehuslægers og praktiserende speciallægers, idet der sædvanligvis er tale om meget lange forløb mellem patient og læge uden behov for at kommunikere med andre læger eller sundhedsinstanser. Oplysningernes relevans og detaljeringsgrad må baseres på lægens skøn over hvad der er nødvendigt for, at sikre patientens udredning og behandling, samt hvilke konsekvenser en begivenhed kan få.

Når læger skal give oplysninger til kommunale myndigheder, må disse i attestform afgives specielt til formålet efter en skriftlig fremsat anmodning, der indeholder en præcis beskrivelse af, hvad oplysningerne
skal bruges til. Lægen vil herefter, på baggrund af sin journal, kunne udfærdige en målrettet besvarelse, hvor lægens øvrige kendskab til patientens helbredsmæssige situation vil indgå. Det er derfor aftalt, at
kommunerne indhenter lægelige oplysninger via attester og ikke ved brug af reglerne om aktindsigt i helbredsoplysninger.

3.6. Kommunale journaler

Kravene til kommunens journalføring tager udgangspunkt i Offentlighedslovens og Forvaltningslovens bestemmelser om notatpligt og begrundelser, samt behov for at leve op til kommunernes regnskabsaflæggelse og refusion. Der henvises i øvrigt til afsnit 4.5.
Kommunernes journal afspejler også den mangfoldighed, der er i kommunernes størrelse og struktur.
Journalerne kan være elektroniske uden opdeling efter sagstyper, men kan også være opdelt efter sagstyper, eksempelvis førtidspension, sygedagpenge og lægejournal, således at der for hver person findes flere sager, som kan være aktive på samme tid.

Kommunerne har mulighed for at oprette en egentlig lægejournal, hvori alle de indhentede helbredsoplysninger opbevares, og hvori forvaltningens læge kan udfærdige notater og vurderinger.

 

3.7. Kommuners notatpligt

 

I sager, hvor der vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed, skal en myndighed, der mundtligt modtager oplysninger vedrørende en sags faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse, eller som på anden måde er bekendt med sådanne oplysninger, gøre notat om indholdet af oplysningerne. Dette gælder dog ikke, såfremt oplysningerne i øvrigt fremgår af sagens dokumenter.

Lægen kan, efter anmodning, gøres bekendt med forvaltningens notat om lægens oplysninger – eventuelt i form af en kopi.

 

 

4. Tavshedspligt og videregivelse af oplysninger

 

Rusten jerndør ved Tirpitz-museet, Blåvand
Bunkerdør MH Foto

 

4.1. Indledning

Som tidligere nævnt tager det socialt-lægelige samarbejde udgangspunkt i gensidig respekt og forståelse for forvaltningers og lægers arbejdsvilkår til gavn for borgerne/patienterne.

Det er kommunernes opgave at stille en række sociale ydelser til rådighed for borgere, som opfylder betingelserne herfor. Da mange sociale ydelser gives som kompensation ved sygdom, svækket helbredstilstand og lignende, er det vigtigt, at forvaltningerne får adgang til helbredsoplysninger om enkeltpersoner til brug for deres vurdering af, om betingelserne for at få tildelt ydelserne er opfyldt.

Den lovgivning, som kommunerne administrerer, indeholder derfor en række bestemmelser, som fastslår, at kommunerne kan forlange at få udleveret/tilsendt oplysninger fra andre – herunder ikke mindst fra andre myndigheder og læger.

Tilsvarende fastslår Autorisationsloven en direkte pligt for læger til, at imødekomme kommuners anmodninger om attester vedrørende helbredsforhold, der har betydning for sagsbehandlingen af en borgers sag i kommunen. Denne udlevering af helbredsoplysninger
skal imidlertid ske under respekt for patienternes lovmæssige krav på diskretion om, hvad de i fortrolighed har meddelt deres læge.

Det socialt-lægelige samarbejde er således baseret på en ganske kompliceret lovgivning, som fastslår en række oplysningspligter for læger, som skal sikre de sociale forvaltninger et relevant beslutningsgrundlag, og som samtidig indeholder tavshedspligtsbestemmelser, der skal sikre, at kommunerne kun får adgang til de lægelige oplysninger, de har behov for til deres sagsbehandling.  (Navnlig derfor er det vigtigt, at det er gældende og ikke forældet lovgivning, der arbejdes ud fra som basis)

Retsgrundlaget for det socialt- lægelige samarbejde gennemgås nedenfor i hovedtræk.

4.2. Gældende regler om tavshedspligt og om behandling af persondata
Lovgivningens tavshedspligtbestemmelser har til formål at sikre borgernes krav på diskretion (fortrolighed?) ved omgang med private, personlige oplysninger. Overtrædelse af tavshedspligten er efter omstændighederne strafbar.

Alle offentligt ansatte – herunder sygehusansatte læger – er omfattet af Forvaltningslovens § 27, hvorefter den, der virker inden for offentlig forvaltning, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger,
som ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolige.
Enhver læge er herudover omfattet af Sundhedslovens § 40, som pålægger tavshedspligt om alt, hvad læger erfarer eller får formodning om angående patientens privatliv.
Persondataloven bygger på et EU-direktiv fra 1995. Persondataloven  (loven er forældet og erstattet af  Persondataforordningen. Den aftale, der bruges på dette område, bør derfor justeres og omformuleres.) medfører en række ændringer i forhold til de tidligere registerlove, herunder bl.a.:

1) Den gamle registerlov indeholdt regler om edb-registre, men den nye lov  regulerer enhver form for behandling af persondata, blot edb anvendes delvis, fx til tekstbehandling. Persondataloven gælder ved indsamling, registrering, ændring, videregivelse, samkøring og al anden håndtering af data. På det
sociale område har loven stor betydning.

2) Der skal angives et klart og sagligt formål ved enhver indsamling af persondata, jf. Persondatalovens § 5, stk. 2. En myndighed kan ikke nøjes med at sige, at den indsamler data til “administrative formål”. De sociale myndigheder skal skriftligt formulere hvilke typer persondata, der indsamles og hvad de må bruges til, herunder om de må videregives til andre formål eller myndigheder.

Der skal angives formål ved de enkelte opgaver, fx “sundhedspleje”, “sag om førtidspension” og “dagpenge- sager”. Oplysninger skal behandles i  overensstem-melse med det angivne formål. Det gælder også ved intern brug af oplysninger, fx inden for kommunen. Formålet erstatter myndighedsbegrebet
som det grundlæggende kriterium for videregivelse af oplysninger.
3) Persondataloven indeholder krav om direkte orientering til borgeren. Som hovedregel skal kommunen aktivt informere, når der indsamles oplysninger. Når oplysninger indsamles hos borgeren selv, skal borgeren have at vide, om det er frivilligt eller obligatorisk at svare. Når oplysninger indsamles hos andre kilder, skal borgeren have besked om, hvilke typer oplysninger, der indsamles.

Borgeren skal i alle tilfælde have besked om formålet med indsamling og om retten til indsigt i de konkrete oplysninger.

4.3. Regler om udveksling af lægelige oplysninger (afsnittet er forældet, men følges af Kommuner og Lægerforeningen)

Generelle regler for offentlige myndigheders og lægers adgang til, at udlevere og indhente helbredsoplysninger, fremgår af Forvaltningsloven samt tilsvarende bestemmelser i Persondataloven, Retssikkerhedsloven samt en række undtagelser fra tavshedspligten, som er oplistet i Sundhedslovens § 40 og § 43.
Regler om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af oplysninger fremgår også af Sundhedsloven.

Helbredsoplysninger kan videregives til sociale myndigheder med hjemmel i Retssikkerhedsloven. (Efter det princip, som hedder ‘lex specialis’   gælder den mest konkrete lov fremfor den gældende lov; men det er ikke undtagel-sesfrit. Som her, hvor bestemmelserne fundamentalt er ændrede for udveksling af persondata, er det sært, at der intet er foretaget for at undersøge GDPR på området).

Størstedelen af de sager, der er omhandlet af aftalen om det socialt- lægelige samarbejde, vedrører ansøgninger om eller modtagelse af ydelser efter den sociale lovgivning. Den følgende vejledning fokuserer derfor på dette.


4.3.1. Generelt

 

Det er rekvirentens pligt at sørge for, at have lovhjemmel til indhentning af oplysninger og lægerne kan derfor gå ud fra, at dette forhold er i orden, når rekvirenten er en offentlig myndighed som en kommune. (?)

Private aktører kan få overdraget opgaver fra kommuner efter  beskæftigelsesloven, aktivloven, integrationsloven og sygedagpengeloven.
For at lægen kan sikre sig, at den private aktør har fået overdraget opgaver af kommunen, skal den anden aktør vedlægge LÆ 100 – Erklæring om kommunens brug af anden aktør, når der anvendes LÆ- attester, således at lægen kan sikre sig, at den anden aktør er bemyndiget til at anvende LÆ- attester i overens-
stemmelse med de regler, der er fastlagt i aftalen herom. Til gengæld er det den, der videregiver oplysninger, der har ansvaret for, at relevante og kun relevante oplysninger videregives.

Læger sidder ofte inde med et betydeligt antal fortrolige oplysninger om deres patienter og det er kun de oplysninger, der er relevante for sagen, som skal videregives. (Spørgsmålet om hjemmel til at indhente oplysninger i det hele tager berøres ikke)
Det er således den attestudstedende læge, der vurderer, hvilke oplysninger, der er relevante. En læge vil efter omstændighederne kunne overtræde sin tavshedspligt, hvis der videregives fortrolige oplysninger, som er uden betydning for den rekvirerende forvaltnings sagsbehandler.

Det er derfor vigtigt, at de rekvirerende forvaltninger konkretiserer, hvilke oplysninger der er brug for og til hvad, oplysningerne skal anvendes.
I langt de fleste tilfælde er det indlysende hvilke oplysninger, der er relevante og hvilke, som ikke er.

Kommuner kan derudover ved at stille konkrete spørgsmål, vejlede lægen i hvilke oplysninger, der er relevante i de konkrete situationer.
Hvis lægen ønsker at videregive oplysninger, eksempelvis om sociale forhold, der af lægen findes relevante ud fra en bredere betragtning, bør dette ske efter aftale med patienten, idet patienten i langt de fleste tilfælde vil blive gjort bekendt med indholdet af erklæringen ved eksempelvis partshøring. (Teksten her gør samtykke til en undtagelse)

I andre situationer kan lægen anføre generelle problemstillinger, således at kommunen på baggrund heraf kan indhente konkrete oplysninger hos borgeren.
Læger har i medfør af Servicelovens § 154 en underretningspligt. De har i lighed med andre pligt til, at underrette de sociale myndigheder, dvs. kommunen, hvis de får kendskab til et barn eller en ung under 18 år fra forældre eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller på anden måde nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dennes sundhed eller udvikling i fare. Dette kræver ikke samtykke fra barnet, den unge eller dennes forældre. Læger har, i lighed med offentligt ansatte efter
Servicelovens § 153, skærpet oplysningspligt. Dette medfører, at læger har pligt til, at underrette de sociale myndigheder hvis de får mistanke om mindreårige, der har behov for kommunens særlige støtte.

I situationer, hvor der ikke foreligger en lovbetinget oplysningspligt eller samtykke fra patienten, kan der i almindelighed ikke videregives helbredsoplysninger om patienten. Videregivelse kan dog rent undtagel-
sesvis ske, hvis der sker berettiget varetagelse af almen interesse eller andre interesser, fx for at hindre meget alvorlige forbrydelser. Efter omstændighederne kan læger også bryde tavshedspligten af hensyn til eget tarv, fx hvis de er blevet mødt med voldstrusler fra en patient.

Rækkevidden af disse bestemmelser beror i hvert enkelt tilfælde på en fortolkning af ordet ”berettiget”, som angiver, om der skal være alvorlige interesser på spil, før det er i orden at bryde tavshedspligten.

I de sjældne situationer, hvor patienten ikke ønsker at lægen videregiver konkrete oplysninger, må lægen således ud fra en samlet vurdering afgøre, hvorvidt oplysningerne skal videregives.

Lægens orientering til patienten om indholdet i lægeerklæringen vil almindeligvis ikke kunne gøre det ud for kommunens partshøring, idet kommunen har en selvstændig pligt til, at sikre, at borgeren er gjort
bekendt med de faktiske oplysninger. (Hvordan i alverden er den tanke opstået i noget hovede?)

4.3.2. Indhentelse af oplysninger

 

Det er myndighedens ansvar, at sagen er oplyst i tilstrækkeligt omfang (officialprincippet), jf. Retssikkerhedslovens § 10, før myndigheden træffer en afgørelse i borgerens sociale sag:

”Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.”

Som hovedregel kan der kun indhentes oplysninger, når der foreligger et samtykke fra borgeren. Dette fremgår således af Retssikkerhedslovens § 11 a:
”§ 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede
sundhedspersoner i øvrigt og personer, der handler på disses ansvar, arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons
rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens § 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. (Bestemmelsen i § 11a  skal forstås således, at der slet ikke må indhentes oplysninger til sagen uden borgerens samtykke)

Stk. 2. Myndigheden kan uden samtykke til brug for behandlingen af en enkelt sag eller til brug for generel kontrol kræve oplysninger om økonomiske forhold og ferieforhold om den, der ansøger om eller får hjælp, og dennes ægtefælle eller samlever, fra andre offentlige myndigheder samt fra arbejdsløshedskasser. Tilsvarende oplysninger kan indhentes om andre husstandsmedlemmer.
Oplysninger kan samkøres og sammenstilles med data fra myndighedens egne, andre myndigheders og  arbejdsløshedskassers it-systemer, når dette er nødvendigt for at kontrollere, om betingelserne for at yde hjælp er opfyldt, herunder med henblik på efterfølgende kontrol af, om der er sket fejl eller misbrug i forbindelse med ydelse af hjælp. Oplysningerne kan indhentes, selv om den person, som oplysningerne vedrører, ikke bor i den kommune, som indhenter oplysningerne.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan uden samtykke fra borgeren forlange at få nødvendige oplysninger om økonomiske forhold fra pengeinstitutter og arbejdsgivere til brug for stikprøvekontrol i sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
med henblik på at kontrollere pensionistens indkomst- og formueforhold. Oplysningerne kan sammenstilles med øvrige oplysninger om økonomiske forhold, som kommunen er i besiddelse af med henblik på kontrol af, om der er sket misbrug i forbindelse med udbetaling af social pension.
Stk. 4. Adgang til oplysninger efter stk. 2, som vedrører optjente feriedage, optjent feriegodtgørelse, tidspunktet for afholdelse af ferie og udbetalinger af feriepenge, og som er registreret i Feriekonto, skal ske via den elektroniske adgang, som Feriekonto stiller til rådighed.
Stk. 5. Myndigheden kan få terminaladgang til de nødvendige oplysninger som nævnt i stk. 1 og 2 i indkomstregisteret, jf. § 7 i lov om et indkomstregister. I det omfang oplysningerne som nævnt i stk. 1eller 2 findes i indkomstregisteret, skal myndigheden indhente oplysningerne herfra, jf. dog stk. 4.
Stk. 6. Ved klage til Ankestyrelsen kan samtykke til at indhente oplysninger efter § 11 a, stk. 1, indhentes ved, at borgeren i den skriftlige bekræftelse af, at en klage er modtaget, bliver gjort opmærksom på hvilke typer af oplysninger det kan blive nødvendigt at indhente, og får en frist til eventuelt at gøre indsigelse imod dette. Tilsvarende gælder ved Udbetaling Danmarks behandling af sager efter lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. for personer med bopæl i udlandet.”

Undtagelsesvis kan der jf. Retssikkerhedslovens § 11 c indhentes oplysninger uden samtykke: (men bestemmelsen ser ud til at være ophævet)

 

”§ 11 c. Hvis det er nødvendigt for sagens behandling, kan kravet om samtykke efter § 11 a, stk. 1 og 6, fraviges i sager om
1) særlig støtte til børn og unge efter kapitel 11 i lov om social service, hvor myndighederne kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse uden forældrenes samtykke, samt i forbindelse med undersøgelser efter § 50 i lov om social service,
2) førtidspension, hvor myndigheden kan påbegynde en sag eller træffe afgørelse i en sag, uden af (at?) den pågældende person selv har rettet henvendelse herom, jf. § 17 i lov om social pension,
3) frakendelse af førtidspension, jf. § 44, stk. 1, i lov om social pension, og frakendelse eller overflytning til anden pension, jf. § 44, stk. 1, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.,
4) tilbagebetaling af sociale ydelser og
5) mellemkommunal refusion, jf. § 9 c, for så vidt angår følgende oplysninger om den borger, der ydes refusion for:
a) Cpr-nummer.
b) Hjemmel til udgiften.
c) Udgiftens elementer.
d) Antal af enheder.

Stk. 2. Hvis det er nødvendigt for behandlingen af en sag efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden desuden uden samtykke anmode private, der har kendskab til forholdene, om at give oplysninger, der er nødvendige for at behandle sagen. Myndigheden skal ved anmodningen gøre opmærksom på, at den adspurgte ikke er forpligtet til at svare.
Stk. 3. I sager efter stk. 1, nr. 1, kan myndigheden uden samtykke forlange oplysninger efter § 11 a, stk. 1, og indhente oplysninger efter § 11 c, stk. 2, om personer, der er part i sagen, samt om forældremyndighedsindehave-rens samlever eller ægtefælle.
Stk. 4. Myndigheden skal uanset adgangen til at indhente oplysninger uden samtykke, jf. stk. 1-3, forsøge at få samtykke til at indhente oplysningerne.”

Hvis borgeren ikke medvirker, eller ikke giver samtykke til, at kommunen indhenter oplysninger, skal kommunen, jf. Retssikkerhedslovens § 11 b, ”behandle sagen om hjælp på det foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden samtykke, jf. § 11 a, stk. 2 og § 11 c”.

Det præciseres i Retssikkerhedslovens § 12, at myndigheden skal oplyse om konsekvenserne af et manglende samtykke. En sådan konsekvens kan fx være, at sagen behandles på det foreliggende grundlag, hvilket kan indebære, at ansøgeren får afslag på hjælp eller får en mindre hjælp (processuel
skadevirkning). (Det er næppe medicinsk relevant, men fortæller noget om KL’s holdning til beskæftigelsesjura i kommunal forvaltning)
Det skal bemærkes, at myndigheden, jf. Retssikkerhedslovens § 11 c, stk. 4 normalt skal forsøge at få et samtykke fra den, som sagen vedrører, uanset adgangen til at indhente oplysninger uden samtykke, jf. § 11 c, stk. 1, 2 og 3.

 

 

 

4.3.3. Videregivelse af oplysninger mellem forvaltningsmyndigheder

 

 


Efter Forvaltningslovens § 28, stk. 2, nr. 2 kan en forvaltningsmyndighed videregive oplysninger af ren privat karakter om en person, når det følger af lov eller bestemmelser, fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives. Et eksempel på en bestemmelse, som giver adgang til at udveksle oplysninger, er § 12 d i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, hvor
Arbejdsskadestyrelsen og kommunen automatisk og uden samtykke kan udveksle oplysninger.
Det er den myndighed, der behandler sager efter den sociale lovgivning, der kan indhente de nødvendige oplysninger, som nævnt i Retssikkerhedslovens § 11 a, (stk. 1. Myndigheden kan efter Retssikkerhedslovens § 11 a, stk.1 indhente relevante oplysninger fra såvel offentlige som private personer, herunder læger, og også forlange, at der optages retsligt forhør efter Retsplejelovens § 1018, såfremt oplysningerne ikke videregives. (proportionalitet?)

Efter § 11 a, stk. 2 kan myndigheden uden samtykke indhente oplysninger om økonomiske forhold, dels som led i behandlingen af den enkelte sag, dels som led i en generel kontrol. Ved en generel søgning foretager kommunen en samkøring af registre for at kontrollere, at personer, der søger, modtager eller
har modtaget hjælp, ikke samtidig modtager/har modtaget andre ydelser – ydelser, som man ikke kan få samtidig med hjælp efter denne lov, eller som har betydning for størrelsen af hjælpen.
Kommuner og sygehuse kan jf. Retssikkerhedslovens § 12 c automatisk og uden samtykke udveksle oplysninger om kommunens borgere ved indlæggelse og udskrivning fra sygehuse. Det kan ske til brug for tilrettelæggelsen af omsorgsopgaver efter § 79 a, og kap. 16 i Serviceloven og Sundhedsloven, samt til
brug for opfølgning efter §§ 8-10 iht. Lov om sygedagpenge.

 

4.3.4. Videregivelse af oplysninger mellem sundhedspersoner (Sundhedsloven)

Ved udveksling af oplysninger udenfor ansøgningssituationen gælder Forvalt-ningslovens regler om tavshedspligt § 27og videregivelse af oplysninger til andre forvaltningsmyndigheder § 28, jf. afsnit 4.3.3 og Sundhedslovens § 43. Sidstnævnte indeholder ikke regler om indhentelse af oplysninger og gælder kun
inden for sundhedsvæsenet.

Loven gælder for:
• Patienter, der inden for sundhedsvæsenet eller andre steder, hvor der udføres sundhedsfaglig virksomhed, modtager eller har modtaget behandling af sundhedspersoner, med mindre andet er fastsat i lovgivningen.
Behandling er undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, genoptræning, sundhedsfaglig pleje og forebyggelse over for den enkelte.
Sundhedspersoner er autoriseret sundhedspersonale samt medhjælpere.
Med hensyn til kommunens egne ansatte omfatter loven: Læger (dog ikke hvis de udfører administrativt arbejde), sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere (der handler på baggrund af delegation), fysio- og ergoterapeuter samt tandlæger og tandplejere. Loven omfatter ikke administrativt personale, der arbejder inden for sundhedssektoren, fx socialrådgiver, lægesekretær mv.

Reglerne om sundhedspersoners videregivelse af fortrolige oplysninger findes i sundhedslovens § 43.
Hovedreglen er, at sundhedspersonen kun må udlevere fortrolige oplysninger, hvis patienten giver samtykke. Sundhedspersonen er ansvarlig for, at patienten har givet samtykke til videregivelsen.
Samtykkekravet i sundhedslovens § 43 anses dog for opfyldt, hvis det over for sundhedspersonen dokumenteres, at patienten har givet samtykke til kommunen  (???) efter § 11 a, stk. 1 i Retssikkerhedsloven til at kommunen kan indhente oplysningerne fra sundhedspersonen. Der skal således ikke indhentes
samtykke til både at afgive og indhente de samme oplysninger. (???)
Fortrolige oplysninger kan endvidere videregives uden patienters samtykke, hvis der er fastsat regler i anden lovgivning, fx Retssikkerhedslovens § 11 c.

 

4.4. Regler om udlevering af oplysninger fra kommune

 

Kommunerne har, ligesom lægerne, tavshedspligt. Kommunerne kan derfor alene forsyne lægerne med oplysninger, der er nødvendige for lægens udstedelse af attesten.
Efter Forvaltningslovens § 27, stk. 1, nr. 6 kan hensynet til enkeltpersoners interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske forhold, begrunde tavshedspligt.

Bestemmelserne har til formål, at sikre beskyttelsen af privatlivets fred. Omfattet af bestemmelserne er først og fremmest oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, seksuelle og strafbare forhold  (helbred????).
Også andre oplysninger vedrørende en(keltpersoners forhold, der ikke er umiddelbart tilgængelige for andre, som kommer i forbindelse med den pågældende, vil efter bestemmelsen, kunne være omfattet af tavshedspligten. Det gælder fx oplysninger om familiemæssige forhold og oplysninger om indtægts- og formueforhold.
Om oplysningerne er så følsomme, at de skal hemmeligholdes, vil i øvrigt være afhængig af i hvilken sammenhæng, som de fremkommer (Det er under alle omstændigheder forvaltningsretlig frihåndstegning! Her sammenblandes begreberne følsomme og fortrolige oplysninger) . En almindelig adresseoplysning vil således normalt ikke være fortrolig, men den kan være det, hvis den røber, at en person er indlagt på et psykiatrisk hospital eller er i fængsel. Det samme gælder oplysninger, der indirekte røber et borgerforhold. (hvad er det?)

Konsekvensen af denne tavshedspligt er, at kommunen heller ikke til lægelige samarbejdspartnere, uden lovhjemmel eller borgernes samtykke, kan videregive oplysninger, der er belagt med tavshedspligt, (rigtigt) medmindre videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår. (persondatalovens værdispringsregel, men den er vel ikke den samme  efter GDPR???)
Det sidste vil normalt ikke være tilfældet som led i en almindelig sagsbehandling.
Oplysninger om sygdom og diagnose må ikke videregives til den sygemeldtes arbejdsgiver, fagforening og lignende. Dette kan alene ske, hvis den sygemeldte har givet sit skriftlige samtykke hertil eller hvis der er tale om aktindsigt efter Offentlighedsloven. (Det sidste duer ikke som grundlag)

 

4.5. Aktindsigt, notatpligt og partshøring

 

Det er Forvaltningslovens bestemmelser, der som udgangspunkt sikrer borgere og andre parters ret til aktindsigt og partshøring. Reglerne om notatpligt fremgår af Offentlighedsloven.

Borgerne har som part i sin sag ret til at se sagens dokumenter, herunder også de lægelige akter. Også andre parter kan have ret til aktindsigt i sagens dokumenter. Arbejdsgivere er fx part i en sag om ret til refusion efter Lov om sygedagpenge.

Retten til aktindsigt omfatter alle dokumenter, der vedrører sagen – undtaget er dog myndighedens interne arbejdsdokumenter, fx indstillinger, der udarbejdes af en myndighed til eget brug ved behandlingen af en sag eller brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed.
Mundtlige oplysninger, der tilgår forvaltningen om faktiske omstændigheder vedrørende en sag, skal noteres i sagerne såfremt, at oplysningerne ikke fremgår af sagernes øvrige dokumenter. Mundtlige oplysninger – fx fra en læge – skal således noteres i sagen, såfremt de har betydning for sagens afgørelse. (forskellen mellem offentlighedslovens og forvaltningslovens aktindsigtsbestemmelser beskrives ikke ordentligt her)
Lægen kan, efter anmodning, gøres bekendt med forvaltningens notat om lægens oplysninger – evt. i form af kopi af notatet.
Hovedreglen er, at der er aktindsigt i alle lægeoplysninger, men kommunen kan dog undtagelsesvis udtage lægeligt materiale, hvis hensynet til ansøgeren afgørende taler for det. Dette kan være tilfældet ved alvorlige fysiske lidelser med dødelig prognose eller visse psykiatriske oplysninger. (Kan det?)

Lægeskøn, der udarbejdes af lægekonsulenter, der er ansat i kommunerne, betragtes som internt arbejdspapir, med mindre dette har afgørende betydning for sagens afgørelse og er ikke omfattet af muligheden
for aktindsigt.   (det er formentlig helt forkert!>!>!)  Kommunerne har mulighed for at udvide muligheden for aktindsigt.

Fristen for aktindsigt er efter Forvaltningsloven fastsat til 7 dage. Hvis man ikke kan overholde fristen, skal borgeren have orientering herom.

Parterne skal, før der træffes afgørelse i en sag, have mulighed for, at kommentere de faktiske oplysninger som pågældende:

• ikke antages at have kendskab til
• som kan være til ugunst for pågældende og
• som er af væsentlig betydning for afgørelse af sagen

Der er ikke fastsat frister i Forvaltningsloven for, hvor lang tid der er til at kommentere sagen eller til at fremkomme med bemærkninger, før der træffes en afgørelse. Efter Ankestyrelsens praksis er en frist på 1 dag for kort, hvorimod en frist på 8 dage er tilstrækkelig.
Ankestyrelsen har fastslået, at konsekvensen af manglende partshøring kan være, at en truffen afgørelse kendes ugyldig. (Det fremgår af domme og lærebøger også)

 

5. Gennemgang af konkrete samarbejdsformer

 

 

5.1. Socialmedicinske ydelser efter overenskomst mellem Lønnings- og
Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation

 

I Landsoverenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation er der bestemmelser vedrørende socialmedicinsk samarbejde efter anmodning fra kommunerne eller regionen. Bestemmelserne omfatter ikke lægers henvendelser til kommunen eller
regionen.
Landsoverenskomsten vedrører alene gruppe 1-sikrede. Henvendelserne til lægen efter disse bestemmelser kan foretages af de, der varetager de sociale og sundhedsmæssige opgaver i kommuner og regionskommuner – altså såvel det administrative personale som plejepersonalet. Det er en forudsætning, at der
er tale om en konkret patient, tilmeldt lægen, og ikke blot en generel diskussion af sundhedsplejen eller lignende.
Mange henvendelser fra hjemmeplejen, vedrørende konkrete patienter, finder sted på en sådan måde, at hjemmel til hjemmeplejen handler på patientens vegne og der er i disse tilfælde tale om almindelige sygesikringsydelser som telefonkonsultation eller konsultation og ikke en socialmedicinsk ydelse.
En socialmedicinsk ydelse tager således udgangspunkt i kommunens eller regionens behov i forbindelse med løsning af en opgave vedrørende en konkret patient.
Lægerne honoreres for socialmedicinske ydelser – hvad enten det drejer sig om telefoniske henvendelser, møder i lægens konsultation eller møder uden for lægens konsultation – fx i patientens hjem, i forvaltningen eller på en arbejdsplads sammen med socialforvaltningen. Lægens honorar betales af Sygesikringen.

Telefoniske henvendelser kan anvendes til at afklare enkle socialmedicinske problemstillinger eller som indledende orienteringer forud for en egentlig sagsbehandling, hvori der eventuelt kan indgå indhentning af attestations-materiale fra lægen. De kan ikke anvendes til indhentning af oplysninger, der normalt indhentes via attester aftalt i det socialt- lægelige samarbejde. Det socialmedicinske samarbejde efter Landsoverenskomsten kan heller ikke erstatte funktioner, som lægekonsulenter varetager.
Vedrørende tabletbehandlede diabetikere er det aftalt, at kommunen ved socialmedicinsk telefonkonsultation kan indhente oplysning om, at patienten har tabletbehandlet diabetes og at patienten med fordel selv kan kontrollere sit blodsukker. Hvis der kræves yderligere oplysninger, bør der anvendes en Status-
attest.
Der er også aftaler om socialmedicinske ydelser i overenskomsten mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Foreningen af Speciallæger. Efter aftalen honoreres stort set de samme ydelser som i aftalen mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Praktiserende Lægers Organisation.

5.2. LÆ-blanketterne

5.2.1. Fra blanket til attest

De aftalte LÆ- blanketter er i A4-format. Blanketterne med felter til tekst eller afkrydsning udfyldes af enten kommunen eller lægen. Der må ikke ændres i blanketternes opsætning eller indhold.
En attest er en blanket udfyldt af lægen. Den indeholder lægelige oplysninger og for nogle attesters vedkommende også lægelige vurderinger.
Blanketterne udfyldes med trykt/læsbar skrift.

5.2.2. Elektroniske LÆ-blanketter

Kommuneinformation har udviklet en it-løsning, som kaldes ”Netforvaltning Sundhed”. Løsningen gør det muligt at udveksle LÆ- blanketter elektronisk. Over 4/5 af kommunerne er i dag gået over tilelektroniske LÆ-blanketter.

Kommunerne kan ikke sende anmodninger om LÆ-attester eller anden
patientrelateret post til lægens e-boks

5.2.3. Attesternes anvendelse i den kommunale forvaltning

Kommunerne indhenter lægelige oplysninger og vurderinger ved brug af de attester, der indgår i denne aftale. Oplysningerne og vurderingerne indgår som en del af vurderingsgrundlaget i den kommunale sagsbehandling.
Tilvejebringelse af lægelige oplysninger sker således på kommunens initiativ, idet lægen dog ved brug af LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling på eget initiativ, og som en undtagelse fra denne  regel, kan meddele kommunen oplysninger.

Det er kommunen, der afgør, hvilke oplysninger – herunder lægelige oplysninger, der er nødvendige for, at der kan træffes afgørelse i en social sag. Det er således også kommunen, der afgør, om man fx i forbindelse med en hjælpemiddelansøgning har brug for en attest fra praktiserende læge eller en
speciallægeattest.

5.2.4. Hvem kan anvende blanketterne og hvem kan ikke?

De blanketter, der indgår i denne aftale, kan alene anvendes til udveksling af oplysninger mellem læger, der er medlem af Lægeforeningen og kommuner, der er medlem af KL. Det gælder ved kommunikation med kommunen som social myndighed, men derimod ikke kommunen som arbejdsgiver. Blanketterne
kan ikke uden aftale anvendes af andre offentlige eller private instanser som fx staten, regionskommuner, forsikringsselskaber m.fl.
Vedrørende indhentelse af lægelige oplysninger, når kommunen har overdraget opgaver til private aktører, se pkt. 4.3.1.

Attesterne kan alene anvendes til de formål, der fremgår af denne aftale og attesterne kan alene anvendes til sagsbehandling, der har udgangspunkt i den kommunale forvaltning.

.2.5. Hvem skal anvende blanketterne?

Det er aftalt, at kommunerne anvender blanketterne, som indgår i denne aftale. Lægeforeningens Attestudvalg og KL vurderer, at attesterne bør kunne dække ethvert behov. Hvis det i en helt speciel situation forekommer misvisende at bruge de aftalte blanketter, kan kommunen rekvirere oplysningerne
ved brug af andre skrivelser, men i sådanne tilfælde er lægerne frit stillet med hensyn til attesthonoraret.
Hvis kommunen fremsender en anmodningsblanket, der indgår i aftalen, skal lægen anvende den tilsvarende svarblanket, der indgår i aftalen.
Lægen har efter Autorisationslovens § 20 pligt til at udfærdige følgende attester:
• LÆ 105 – Journaloplysninger fra sygehus
• LÆ 115 – Journaloplysninger fra speciallægepraksis
For nogle attester er der efter Autorisationslovens § 20 en pligt for lægen til, at afgive visse af attestens
oplysninger, mens der for de øvrige oplysningers vedkommende er en pligt som led i attestaftalen. Hvis lægen imidlertid ikke har noget kendskab til patienten eller sygdommen (fx i ferieperioder), eller lægen ikke har set patienten inden for det sidste 1/2-1 år (inkl. nytilmeldte patienter, som lægen endnu ikke har
set), bør det hurtigst muligt meddeles kommunen, som eventuelt må søge sagen oplyst på anden vis.
Dette gælder følgende attester::
LÆ 125 – Statusattest
LÆ 225 – Attest vedrørende kronisk sygdom

De øvrige blanketter, dvs. LÆ 135 – Specifik helbredsattest, LÆ 145 – Generel helbredsattest og LÆ 155 – Speciallægeattest, som indeholder en objektiv undersøgelse, kan lægen med udgangspunkt i Autorisationslovens § 20 afvise at udfærdige, fx begrundet med manglende tid. Lægen skal imidlertid
efter Autorisationslovens § 17 udvise omhu og samvittighedsfuldhed under udøvelse af sin gerning. En manglende udfærdigelse af eksempelvis LÆ 145 – Generel helbredsattest kan formentlig i visse tilfælde være til skade for patienten. Lægen kan derved risikere at påføre sig et problem i forhold til
Autorisationslovens § 17. Generelt må det anbefales, at lægen udfærdiger attesterne LÆ 135, LÆ 145 og LÆ 155, når der er tale lægens patient, idet de er nødvendige for vurdering af sagerne for de enkelte patienter/borgere og dermed de ydelser og tilbud borgeren modtager fra kommunen.

For LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam og LÆ 285 – Lægeattest til sygedagpengeopfølgning gælder, at lægen har pligt til at udfærdige attesterne. Det er en følge af, at begge attester er skrevet ind i den sociale lovgivning med anvisninger på, hvordan den praktiserende læge skal medvirke til oplysninger
om helbredsforhold og disses betydning for patientens/borgerens funktionsevne.
Med førtidspensions- og fleksjobreformen er der oprettet en enhed i regionalt regi – klinisk funktion.
Blanketten LÆ 271 er en anmodning til regionens kliniske funktion om at udfærdige LÆ 275 – Lægeattest fra klinisk funktion. Blanketten anvendes i sager, der er under eller som står foran behandling i kommunens rehabiliteringsteam, hvor der er behov for yderligere undersøgelse og vurdering af borgerens helbredsforhold. Blanketten anvendes endvidere i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, hvor kommunen har brug for en speciallægeattest.

.2.6. Frie attester
Frie attester er attester, som ikke indgår i denne aftale. Frie attester honoreres efter lægens eget skøn, mens der, bortset fra LÆ 155 – Speciallægeattest, er et fast honorar for de attester, der indgår i denne aftale.
For en fri attest gælder det, at honorarets størrelse skal stå i et rimeligt forhold til det arbejde, der er medgået ved udfærdigelse, men det er lægen, der fastsætter honorarets størrelse.
Hvis der foretages rettelser i blanketteksten i de aftalte blanketter, vil attesten ikke være dækket af aftalen.
Hvis kommunen retter i teksten på blanketten bliver honoraret frit.
Bemærk, at LÆ 155 – Speciallægeattest, som den eneste, ikke udfærdiges på en standardiseret blanket.

5.2.7. Lægens oplysninger og vurderinger

I kommunens sagsbehandling kan der være behov for:
1) Lægelige oplysninger alene baseret på journalen.
2) Lægelige oplysninger og vurdering alene baseret på journalen.
3) Lægelige oplysninger og vurdering baseret på en aktuel undersøgelse.
ad 1. Lægelige oplysninger baseret på journalen:
Kommunen kan her anvende:
• LÆ 101/105 – Journaloplysninger fra sygehus, herunder privathospitaler, der anvendes i forhold til udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgaranti).
• LÆ 111/115 – Journaloplysninger fra speciallægepraksis, herunder privathospitaler, der ikke anvendes i forhold til udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgarantien).
Disse to blanketter kan ikke anvendes til oplysninger fra almen praksis.
ad 2. Lægelige oplysninger og vurdering alene baseret på journalen:
Kommunen kan her anvende:
• LÆ 121/125 – Statusattest
Blanketten anvendes til oplysninger fra praktiserende læger, praktiserende speciallæger og sygehuslæger i de tilfælde, hvor kommunen har behov for et kortfattet resumé og en lægelig vurdering, med henblik på den konkrete problemstilling.

ad 3. Lægelige oplysninger og vurdering baseret på en aktuel undersøgelse:
Kommunen kan her anvende:
LÆ 131/135 – Specifik helbredsattest
Den aktuelle undersøgelse kan i almen praksis kun omhandle et i forvejen kendt og afgrænset helbredsproblem. Blanketten kan desuden anvendes til oplysninger fra praktiserende speciallæger og sygehuse, når der er behov for en lægelig vurdering i forbindelse med ansøgning om ydelse efter § 112-
114 i Lov om social service (hjælpemidler). Det er i sidstnævnte tilfælde ikke et krav, at helbredsproblemet er kendt i forvejen. Hvis helbredsproblemet er kendt i forvejen, vil kommunen i mange tilfælde i stedet kunne rekvirere en statusattest.

LÆ 141/145 – Generel helbredsattest

Blanketten anvendes til oplysninger fra praktiserende læger, når der er tale om mere generelle helbredsvurderinger.
• LÆ 151/155 – Speciallægeattest
Blanketten anvendes til oplysninger fra speciallæger (praktiserende eller sygehusansatte), men kan ikke anvendes af speciallæger i almen medicin.

• LÆ 261/265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam
Blanketten anvendes altid til oplysninger fra den praktiserende læge, for at få belyst borgerens mulighed for at varetage et arbejde. Der er et lovkrav om, at blanketten skal foreligge, når kommunen udarbejder rehabili-teringsplanen, som skal forelægges rehabiliteringsteamet i sager om fleksjob-, førtidspension og ressourceforløb. Blanketten anvendes desuden i sager, hvor borgeren søger om revalidering, og kan evt. anvendelses i jobafklaringsforløb.

• LÆ 271/275 – Lægeattest til klinisk funktion

Blanketten anvendes kun i sager, der behandles i kommunens rehabili-teringsteam, hvor der er behov for yderligere undersøgelse og vurdering af borgerens helbredsforhold. Blanketten kan kun anvendes af de kliniske funktioner, som er oprettet i alle regioner i forbindelse med ny lovgivning i 2013 om fleksjob og førtidspension.

LÆ 281/285 – Lægeattest til sygedagpengeopfølgning

Blanketten anvendes altid til oplysninger fra den praktiserende læge, når en borger forventes sygemeldt mere end 8 uger. Det er et lovkrav, at blanketten skal foreligge inden kommunens første opfølgningssamtale senest 8 uger efter første sygefraværsdag.

5.2.8. Lægens eget forslag om socialmedicinsk sagsbehandling

 

Lægen kan på eget initiativ fremsende LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling. Her kan lægen endvidere, ved afkrydsning, fremsætte forslag til kommunen om indhentning af supplerende oplysninger.

Lægen kan på LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling markere sit ønske om at blive informeret i forhold til, hvad der videre bliver foretaget i sagen. Kommunen kan kun med patientens samtykke give lægen den ønskede information, og når det anses for at være fremmende for det gode samarbejde.

 

 • I LÆ-145 – Generel Helbredsattest har lægen i punkt 7 mulighed for at komme med forslag til socialmedicinske behandlingsmuligheder, men det skal understreges, at afgørelsen ligger i den kommunale forvaltning. (???)

5.2.9. Behov for supplerende undersøgelser

 • Der kan ikke i forbindelse med udfærdigelse af LÆ 135 – Specifik helbredsattest, LÆ 145 – Generel helbredsattest og LÆ 155 – Speciallægeattest foretages supplerende undersøgelser med det formål at varetage attestopgaven. Hvis der i forbindelse med attestudstedelse viser sig behov for yderligere undersøgelser med behandlingsmæssigt eller diagnostisk sigte, må dette ske efter de sædvanlige
  retningslinjer.

5.2.10. Tilbagemelding til kommunen, hvis attesten ikke opfylder kommunens behov eller hvis patienten udebliver

Hvis lægen på forhånd skønner, at de foreliggende oplysninger ikke i tilstrækkelig grad vil dække kommunens behov, skal lægen ikke udfærdige attesten, men gøre kommunen opmærksom herpå, normalt telefonisk eller ved at returnere blanketten.

Det kan fx være tilfældet:
 Hvis lægen ikke har set patienten inden for det sidste halve til hele år – alt efter sygdommens karakter.
 Hvis lægen ikke har noget kendskab til patienten eller sygdommen, fx efter lægeskift eller i ferieperioder, hvor patienten ikke henvender sig til egen læge.

Hvis patienten udebliver fra en aftalt tid til LÆ-attest, skal lægen orientere kommunen herom.

Kommunen skal finde en løsning der sikrer, at borgeren møder op. Det anbefales, at kommunen fx sikrer, at borgeren om nødvendigt er ledsaget til den nye aftalte konsultation hos lægen.
Lægen kan give sin tilbagemelding til kommunen enten telefonisk, ved at tilbagesende attesten med et kort notat om årsagen til at attesten ikke er udfyldt eller via en kort korrespondancemeddelelse til jobcentret.

I ovenstående situationer, hvor den fremsendte attest ikke udfyldes, udløses der intet honorar. Lægen kan eventuelt foreslå kommune, hvordan de ønskede oplysninger bedst indhentes”.

5.2.11. Korrespondancemeddelelser

Korrespondancemeddelelser i korrespondancemodulet fra Netforvaltning Sundhed giver kommune og læge mulighed for hurtig udveksling af oplysninger. Der er i dag ikke mulighed for anvendelse af e-konsultation i det social-medicinske arbejde. Derfor kan korrespondance meddelelse kun anvendes som led i det socialt-lægelige samarbejde om LÆ-attester.

Anvendelsen af korrespondancemeddelelser fra kommunen til lægen vil derfor kunne anvendes i følgende situationer:
• Ved mindre afklaring af spørgsmål, som relaterer sig direkte til LÆ-attest, som allerede er udfyldt
• Ved aflysning af udfyldelse af en attest
• Ved indkaldelse til rundbordssamtale
Anvendelsen af korrespondance meddelelse fra lægen til kommunen vil derfor kunne anvendes i følgende situationer:
• Ved forespørgsel om tilladelse til ændringer af en anmodning om attesten til en anden type attest.”
• Ved uddybende spørgsmål til teksten i anmodningen om en attest.

5.2.12. Honorering, tidsfrister for levering og betaling samt brug af tolk/ videotolkning

Honorering

Honoraret for lægens udfærdigelse af den enkelte attest er aftalt mellem denne aftales parter:
Lægeforeningen og KL. Honoraret reguleres normalt én gang årligt pr. 1. april.
Lægeforeningen udsender ved honorarregulering meddelelse til lægerne på www.laeger.dk under ”Attester” og/eller »Ugeskrift for Læger«. KL udsender ved honorarregulering information via www.kl.dk til kommunerne.

Kommuner, der har overdraget opgaver til andre aktører, som omfatter brug af LÆ- attester, har ansvaret for at informere disse om honorarreguleringer for lægeattester.
Denne aftale indebærer, at der ikke kan indgås særaftaler mellem den enkelte kommune og den enkelte læge vedrørende vilkårene for attesternes udfærdigelse eller honorering.

Betaling for frankering indgår i den almindelige honorering af lægerne.

Leveringsfrist
Lægen skal kontakte kommunen senest 14 dage (2 uger) efter modtagelse af anmodningen, hvis der er problemer med at levere attesten til tiden. Lægen bør også kontakte kommunen, hvis levering af attesten udsættes på grund af supplerende undersøgelser.

• LÆ 125 skal leveres senest 14 dage (2 uger) efter lægen har modtaget anmodningen fra kommunen.
• LÆ 135 og LÆ 145 skal leveres senest 14 dage (2 uger) efter konsultation og senest 30 dage (1 • måned) efter lægen har modtaget anmodningen fra borgeren.
LÆ 155 skal leveres senest en måned efter konsultation og senest 2 måneder efter speciallægen har modtaget anmodningen fra kommunen.
LÆ 225 skal leveres senest 7 dage (1 uge) efter konsultation og senest 14 dage (2 uger) efter den sygemeldte har modtaget anmodningen fra kommunen.
LÆ 265 skal leveres senest 14 dage (2 uger) efter konsultationen og senest 30 dage (1 måned) efter lægen har modtaget anmodningen fra borgeren.
LÆ 285 Der er ikke et fastlagt antal dage/uger til at udfylde attesten. Datoen, for hvornår konsultationen med den sygemeldte senest skal finde sted, er anført på anmodningsblanketten. Fristen kan for en del af de sygemeldte fastsættes helt ned til 8 dage fra kommunen sender anmodningen til lægen og brev til den sygemeldte om at bestille tid hos lægen. Attesten og den korte tidsfrist er en
følge ændringer i sygedagpengelovgivningen som trådte i kraft januar 2015.

Betalingsfrist /elektronisk afregning

Attesthonoraret betales senest 14 dage (2 uger) efter regningens modtagelse i kommunen.
Patient-identifikationen skal over for lægen være tydelig. Kommunerne skal påføre EAN-lokations-nummer, ordre-/rekvisitionsnummer og personreference. Lokationsnummeret er den entydige identifikation af den organisation/institution, der skal betale fakturaen. Ordre-/rekvisitionsnummer og
personreference er en måde, at tilbageføre fakturaen til en rekvisition og hvem i organisationen, der har foretaget bestillingen. Bogholderiet kan altid se, at en faktura rent faktisk er udstedt på baggrund af en bestilling. Modtageren af fakturaen kan således sikre sig mod ”fup-fakturaer”. Det skal fungere således, at
man i en forvaltning kan tildele en bestilling et ordre-/rekvisitions nr. og ref. person, så bogholderiet – centralt i kommunen – kan se når fakturaen kommer. Fakturaen skal modsvare en bestilling afgivet centralt i kommunen, af en person med beføjelser til at bestille. Referencepersonen er bestilleren, i LÆ – sammen-hæng vil det typisk være sagsbehandleren. Afregningen med kommunen skal ske elektronisk evt. via www.virk.dk

Brug af tolk og videotolkning

Samtaler og undersøgelser kan gennemføres med den fornødne kvalificerede tolkebistand. Tolken rekvireres af lægen, men skal være godkendt af kommunen. Udgiften til tolk afholdes af kommunen.

Tolkeopgaven kan ikke overlades til børn eller andre familiemedlemmer.
Flere kommuner, sygehuse og almen praksis har opnået gode erfaringer med brug af videotolkning. Når der anvendes videotolkning, vil tolken være tilstede via en videoskærm og tolke mellem patienten og den sundhedsfaglige person. Medcom udarbejdet to film om videotolkning, som kan inspirere flere til at
bruge videotolkning i hverdagen.

5.2.13. Særlige forhold for sygehuslæger/yngre læger (honorering og ansvar)

Når hospitalslæger udfærdiger lægeattester til bl.a. kommuner, kan det foregå som en del af hospitalsarbejdet, altså uden særskilt honorering til lægen. Det kan også foregå udenfor den ugentlige arbejdstid og honoreres så særskilt. (er det et tag-selv-bord?) Hospitalslægen må orientere sig om, hvad der gælder for den pågældende afdeling.
Principielt kan attesterne i det socialt- lægelige samarbejde udfærdiges af alle læger, men der er visse undtagelser (se afsnit 5.2.7).

Mange sygehuslæger er under uddannelse til speciallæge og fungerer i deres daglige hospitalsarbejde som sådan under opsyn af autoriserede speciallæger. Når disse læger udfærdiger attester, der efter bestemmelserne skal laves af speciallæger, er det et krav, at attesterne medunderskrives af en autoriseret
speciallæge, som herefter har ansvaret for attestens indhold. En eventuel opdeling af honoraret, i tilfælde af inddragelse af medunderskrivende speciallæge, er kommunen uvedkommende. Der fremsendes alene
honorarkrav fra den læge, der har udstedt attesten.

5.2.14. Særlige forhold for uddannelseslæger i almen praksis (ansvar)

Læger i uddannelsesstilling i almen praksis kan udstede socialt – lægelige attester. Som det gælder for det øvrige kliniske arbejde i almen praksis, arbejder uddannelseslægen under supervision, men uddannelseslægen har et selvstændigt ansvar over for Autorisationslovens bestemmelser om udfærdigelse af erklæringer og de tilknyttede regler for afgivelse af lægeerklæringer. Der er ikke krav om, at den socialt – lægelige attest medunderskrives af tutorlægen.

5.2.15. EU-attester

EU har i forbindelse med udbetaling af sociale ydelser til »vandrende arbejdstagere« et stort antal attester, hvoraf enkelte kræver lægelig udfærdigelse. Disse attester vil i Danmark blive ekspederet af den lokale forvaltning. Det skal bemærkes, at hverken KL eller Lægeforeningen har haft indflydelse på disse
Side 28attesters indhold og udformning. Der er derfor i flere tilfælde ønske om oplysninger af en art og med en  detaljeringsgrad, som normalt ikke indgår i tilsvarende danske attester.


Specielt nævnes E116 – Lægeerklæring vedrørende uarbejdsdygtighed og E213 – Detaljeret lægeerklæring. Sidstnævnte bruges ved visse pensionsansøgninger.

De honoreres som frie attester af den attestrekvirerende myndighed.

 

 

6 Kontaktudvalget for det socialt-lægelige samarbejde

 

Denne aftales parter har nedsat et Kontaktudvalg, der er sammensat 6. på følgende måde:
6 repræsentanter for Lægeforeningen
6 repræsentanter for KL
Kontaktudvalget tolker den socialt-lægelige aftale og afgør tvivlspørgsmål i relation til denne.
Kontaktudvalget arbejder efter en forretningsorden godkendt af henholdsvis Lægeforeningens Attestudvalg og KL.
Klager over læger eller kommuner med relation til det socialt-lægelige samarbejde kan forelægges Kontaktudvalget. Beslutninger truffet i Kontaktudvalget meddeles skriftligt til de berørte parter.
Kontaktudvalget kan træffe beslutninger om justeringer af aftalen vedrørende det socialt-lægelige samarbejde, som måtte være nødvendiggjort af ændrede lovbestemmelser mv.
Både læger og kommuner kan rette henvendelse til Kontaktudvalget:
KL
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
Telefon 33 70 33 70 KLBlanketgruppe@kl.dk
Lægeforeningen
Domus Medica
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Telefon 35 44 85 00 www.dadl@dadl.dk.

Kontaktudvalget mødes mindst 2 gange om året. Herudover er der et løbende samarbejde mellem sekretariaterne om konkrete problemstillinger. Særlig orientering af lægerne sker bl.a. på hjemmesiden
www.laeger.dk og i Ugeskrift for Læger og af kommunerne fra KL på www.kl.dk/sundhed.

Oversigt over blanketter
LÆ nr.
100
101
105
111
115
121
125
131
132
135
141
142
145
151
152
155
165
221
225
261
262
265
271
275
281
282
285
Blankettens navn
Erklæring om kommunens brug af anden aktør
Anmodning om Journaloplysninger fra sygehus
Journaloplysninger fra sygehus
Anmodning om Journaloplysninger fra speciallægepraksis
Journaloplysninger fra speciallægepraksis
Anmodning om Statusattest
Statusattest
Anmodning om Specifik helbredsattest
Meddelelse om Specifik helbredsundersøgelse
Specifik helbredsattest
Anmodning om Generel helbredsattest
Meddelelse om Generel helbredsundersøgelse
Generel helbredsattest
Anmodning om Speciallægeattest
Meddelelse om Speciallægeundersøgelse
Speciallægeattest (ikke fast blanket)
Forslag om Socialmedicinsk sagsbehandling
Anmodning om Attest vedrørende kronisk sygdom
Attest vedrørende Kronisk sygdom
Anmodning om Lægeattest til rehabiliteringsteam
Meddelelse om Lægeattest til rehabiliteringsteam
Lægeattest til rehabiliteringsteam
Anmodning om lægeattest fra klinisk funktion
Lægeattest fra klinisk funktion
Anmodning om lægeattest til sygedagpengeopfølgning
Meddelelse om lægeattest til sygedagpengeopfølgning
Attest til sygedagpengeopfølgning

 

 Kvalitetskrav

 

Langt størstedelen af det socialt-lægelige samarbejde foregår via skriftlige erklæringer (attester). Det er  derfor af afgørende betydning, at kvaliteten af dette konkrete samarbejde er så godt som muligt.
Forudsætning herfor er, at der ved anmodningen om attesten gives tilstrækkelige oplysninger og stilles gode spørgsmål, ligesom lægen bør have et vist kendskab til sociallovgivningen for, at vide hvilke oplysninger, der er afgørende.

8.1. Generelle kvalitetskrav til kommunale anmodninger om oplysninger

Kommunen skal tilrettelægge sagsbehandlingen således, at borgerne får mulighed for at medvirke, hvilket bl.a. medfører, at indhentning af oplysninger samt evt. valg af speciallæge til attestudstedelse sker i samarbejde med borgeren, men det er kommunen, der træffer beslutningen, hvis enighed med borgeren ikke kan opnås (hjemmel ?) . Kommunen beslutter, hvilken type erklæring, der er behov for og kan evt. medsende et bilag
– fx lægekonsulentens vurdering – efter at have sikret sig hjemmel til, at videregive oplysninger fra borgeren.
Kommunen skal nøje beskrive formålet, når man indhenter oplysninger, således at lægen kan målrette sin besvarelse og dermed medtage de oplysninger, der er relevante. Kommunen kan lette og målrette lægens arbejde ved at anføre hvilke lægelige oplysninger, der allerede er i kommunens besiddelse eller om der
evt. samtidig indhentes oplysninger fra sygehus eller speciallæge.

Anmodningen skal derfor indeholde årsagen til indhentning af oplysninger, eventuelle helbredsklager der angives som årsag til ansøgning, andre relevante sociale og lægelige oplysninger og evt. spørgsmål inden for rammerne af den enkelte attest.

Derudover skal de øvrige rubrikker på blanketten udfyldes, således at det klart fremgår, hvem der rekvirerer oplysninger, kontaktperson, hjemmel til indhentning af oplysninger, dato etc.
En god sagsfremstilling i anmodningsblanketten bidrager til, at lægen kan give en god besvarelse. Hvis der alene er behov for oplysninger for et kortere tidsrum, fx siden sidste indhentning af oplysninger, skal dette anføres.
Løse formuleringer som “der ønskes en Statusattest i anledning af en verserende sygedagpengesag” bør
undgås og i stedet anvendes mere præcise formuleringer.
Derudover er det væsentligt, at kommunen, i forbindelse med indhentning af helbredsmæssige
oplysninger, gør sig såvel kommunens som lægernes viden og ansvarsområde klart.
Man bør således ikke anmode læger om, at udtale sig om berettigelse til en evt. ydelse eller vurdering af arbejdsevne, men i stedet lægge op til, at lægerne vurderer diagnosens/prognosens betydning forfunktionsevnen, herunder funktionsbegrænsning og udviklingsmuligheder.

Hvis der er mistanke om misbrug af alkohol og eller andre former for misbrug, bør kommunen på blanketten spørge direkte herom – evt. formuleret som “er der andre helbredsmæssige årsager eller sociale forhold som kommunen bør være opmærksom på?”

 

8.2. Generelle kvalitetskrav til større attester

 

Attesten skal målrettes forvaltningens behov, således som det vil være beskrevet i anmodningsblanketten, og besvarelsen bør som udgangspunkt indeholde beskrivelse af sygehistorie, klinisk undersøgelse, relevante laboratorieprøve- og røntgensvar m.v., diagnose, behandling samt en medicinsk og socialmedicinsk prognose.

Ved Statusattest og Specifik helbredsattest redegøres der kortfattet for den relevante sygehistorie, mens der ved Generel helbredsattest og Speciallægeattest gives en mere detaljeret beskrivelse. Oplysninger om eventuelt misbrug/større forbrug af alkohol, narkotiske midler eller medicin medtages, hvor det skønnes
relevant, og forudsat at der foreligger et lægeligt kendskab hertil.

I Specifik helbredsattest, Generel helbredsattest, Speciallægeattest og Lægeattest til rehabiliteringsteam indgår en målrettet objektiv undersøgelse. Relevante fund, også negative, anføres. Ved Specifik helbredsattest begrænses undersøgelsen til, at omfatte det afgrænsede helbredsproblem, der ønskes
belyst.
Efter reglerne for afgivelse af lægeerklæringer tilknyttet Autorisationslovens § 20, må lægen ikke afgive erklæring om sygdomme eller forhold, der ikke foreligger fornødent lægeligt kendskab til. Således kan lægen eksempelvis ikke attestere noget om det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der skal, hvor
særlige grunde ikke taler derimod, i videst muligt omfang benyttes danske og alment forståelige betegnelser for sygdomme, anatomiske forhold m.v. I forbindelse med angivelse af diagnoser anføres betegnelsen normalt på såvel latin som dansk. Oplysningerne skal være så fyldige og tydelige, at formålet
med erklæringen opfyldes. Det skal fremgå hvilke oplysninger, der stammer fra patienten/borgeren selv, og hvilke, der er resultatet af lægens egne undersøgelser eller er meddelt fra andre – fx sygehus.

Konklusionen bør indeholde præmisserne herfor.

Læger skal ikke udtale sig i attester om deres patienters berettigelse til bestemte sociale ydelser. Det kan give patienten forkerte forventninger om de ydelser, kommunen kan tildele den enkelte borger. Lægen bør i stedet gøre rede for, hvorledes patientens helbredsforhold påvirker funktionsevnen og hvorvidt der,
efter lægens opfattelse, er muligheder for at forbedre funktionsevnen.

 

.Attestbeskrivelse

LÆ 100 – Erklæring om kommunens brug af anden aktør

1. Formål
Blanketten er lægens sikkerhed for, at en privat aktør har fået overdraget opgaver fra kommunen og har ret til at indhente helbredsmæssige oplysninger ved brug af LÆ- attester.

2. Hvad skal kommunen?

Kommunen skal sikre sig, at den private aktør er bekendt med aftalen om det socialt-lægelige sam arbejde, herunder anvendelse af LÆ- attester og honorering heraf.
Kommunen skal endvidere sørge for, at den private aktør i udbudsperioden forsynes med LÆ-100 i udfyldt  stand gældende i den aktuelle udbudsperiode.

3. Hvad skal den private aktør?

Ved hver anmodning om LÆ- attester skal LÆ-100 i udfyldt stand vedlægges anmodningen.

4. Hvad skal lægen?
Lægen skal sikre sig, at den private aktør har vedlagt LÆ 100 sammen med anmodningen om en LÆ-attest.

at den periode som kommunen har angivet på LÆ 100 ikke er udløbet.

 

LÆ 101 – Anmodning om journaloplysninger fra sygehus

 

1. Formål
Blanketten er en anmodning om, at lægen udfærdiger attest LÆ 105 –  journal-oplysninger fra sygehus.
Blanketten kan rekvireres fra offentlige sygehuse samt fra privathospitaler, når borgeren har været undersøgt eller behandlet på privathospital i forbindelse med udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgaranti).

2. Hvad skal kommunen?
Kommunen udfylder blanketten, hvor der kort redegøres for, hvad oplysnin-gerne skal bruges til. Det giver lægen mulighed for ved besvarelsen, at medtage de relevante oplysninger fra journalen. Kommunen kan udfylde adressefeltet på LÆ 105 (fortrykt, stempel, skrivemaskine eller edb-udskrift). LÆ 101 og 105
fremsendes til sygehuset.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 105.
4. Bemærkninger

Anmodningsblanketten skal altid indeholde:
• Oplysninger om årsag til indhentning af oplysningerne
• Angivelse af hvortil svaret skal sendes
• Oplysninger om lovhjemmel og/eller samtykke
Det bør tilstræbes, at borgerens/patientens helbredsmæssige klager er anført.
Hvis kommunen alene ønsker lægelige oplysninger, anvendes LÆ 101/105.

Hvis kommunen ønsker lægelige oplysninger + lægelig vurdering, anvendes 121/125 – Statusattest.
Hvis kommunen ønsker lægelige oplysninger + aktuel objektiv undersøgelse + vurdering, anvendes LÆ 151/155 – Speciallægeattest.

LÆ 131/135 – Specifik helbredsattest kan alene anvendes af sygehuse i forbin-delse med ansøgning om ydelse efter §§ 112-114 i Lov om social service.

Ved mere generelle helbredsproblemer kan kommunen, ved at anmode praktiserende læger om LÆ 145 – Generel helbredsattest, opnå en samlet beskrivelse af helbredsforholdene. Tilsvarende kan der, ved ind-
hentning af LÆ 155 – Speciallægeattest, skaffes en målrettet beskrivelse af et specialespecifikt helbredsproblem.

LÆ 105 – Journaloplysninger fra sygehus

1. Formål
Indhentning af relevante foreliggende journaloplysninger fra sygehus til brug ved en konkret sagsbehandling.
Blanketten kan anvendes ved indhentelse af journaloplysninger fra offentlige sygehuse samt fra privathospitaler, når borgeren har været undersøgt eller behandlet på privathospital i forbindelse med udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgaranti).

2. Hvad skal kommunen?
Se vejledning til LÆ 101 – Anmodning om journaloplysninger fra sygehus.

3. Hvad skal lægen?
Sygehusets besvarelse kan ske i form af kopi af udskrivningsbrev eller som et kort resumé af journalens indhold af relevant information om indlæggelse, undersøgelse og behandling samt diagnoser. Såfremt der i det kopierede materiale er oplysninger, der ikke skønnes relevante for kommunens sagsbehandling, foretages overstregning eller anden handling, der gør ikke-relevante oplysninger ulæselige.
Der kan desuden medsendes kopi af relevante laboratorieprøver, røntgen-undersøgelser og lignende. Ved udarbejdelse af journaludskrifter foretager lægen ikke konkrete vurderinger i forhold til kommunens sagsbehandling.
4. Bemærkninger
Lægen har pligt til at udfærdige denne attest. Såfremt lægen skønner, at de foreliggende oplysninger ikke i tilstrækkelig grad vil dække kommunens behov, bør lægen gøre kommunen opmærksom på dette – med begrundelse for, at journaloplysninger ikke vil kunne dække kommunens behov.

5. Frister
Attesten leveres senest 14 dage (2 uger) efter lægen har modtaget anmodningen fra kommunen. Man må være opmærksom på, at der kan gå nogle dage fra hospitalet modtager anmodningen fra kommunen til anmodningen videregives til den læge, som skal besvare den.

LÆ 111 – Anmodning om journaloplysninger fra speciallægepraksis

 

1. Formål
Blanketten er en anmodning om, at lægen udfærdiger attest LÆ 115 – Journaloplysninger fra speciallægepraksis.
Blanketten kan tillige anvendes ved rekvirering af journaloplysninger fra privathospitaler, når borgerens undersøgelse eller behandling ikke er omfattet af udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgarantien).
Det er aftalt, at LÆ 111/LÆ 115 ikke anvendes af alment praktiserende læger, uanset om de er speciallæger i almen medicin.
2. Hvad skal kommunen?
Kommunen udfylder blanketten og kan udfylde adressefeltet på LÆ 115 (fortrykt, stempel, skrivemaskine eller edb-udskrift). LÆ 111 og LÆ 115 fremsendes til speciallægen.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 115.
4. Bemærkninger
Anmodningsblanketten skal altid indeholde:
• Oplysninger om årsag til indhentning af oplysningerne
• Angivelse af hvortil svaret skal sendes
• Oplysninger om lovhjemmel og/eller samtykke (bemærk samtykke)

Det bør tilstræbes, at borgerens/patientens helbredsmæssige klager er anført.
Hvis kommunen alene ønsker lægelige oplysninger, anvendes LÆ 111/115.
Hvis kommunen ønsker lægelige oplysninger + lægelig vurdering, anvendes LÆ 121/125. (udtrykkeligt samtykke ved vurdering?)
Hvis kommunen ønsker lægelige oplysninger + aktuel objektiv undersøgelse + lægelig vurdering i forbindelse med ansøgning om ydelse efter (ingen direkte lovhjemmel findes i §112-114) §§ 112-114 i Lov om social service, kan LÆ 131/135 anvendes. I speciallægepraksis kan undersøgelsen omhandle et helbredsproblem, der ikke er kendt i forvejen, men det skal ligge inden for den beskrevne afgrænsning for attestens brug.
Ved mere generelle helbredsproblemer kan kommunen, ved at anmode alment praktiserende læger om LÆ 145 – Generel helbredsattest, opnå en samlet beskrivelse af helbredsforholdene. Tilsvarende kan der, ved indhentning af LÆ 155 – Speciallægeattest, skaffes en målrettet og mere omfattende beskrivelse af et
specialespecifikt helbredsproblem.

LÆ 115 – Journaloplysninger fra speciallægepraksis

 

1. Formål
Indhentning af foreliggende relevante oplysninger fra praktiserende speciallæge eller privathospital, når borgerens undersøgelse eller behandling ikke er omfattet af udvidet frit sygehusvalg (ventetidsgarantien).
2. Hvad skal kommunen?
Se vejledning til LÆ 111.
3. Hvad skal lægen?
Speciallægen fremsender kopi af relevante dele af journalen – herunder relevante laboratorieprøver og røntgenundersøgelser. Såfremt der i det kopierede materiale er oplysninger, der ikke skønnes relevante for kommunens sagsbehandling, foretages overstregning eller anden handling, der gør ikke-relevante oplysninger ulæselige.  (hvor ofte sker det ???)Lægen underskriver og fremsender attesten.
4. Bemærkninger
Lægen har pligt til at udfærdige denne attest. Skønner lægen, at de foreliggende oplysninger ikke i tilstrækkelig grad vil dække kommunens behov, skal lægen gøre kommunen opmærksom på dette. I så tilfælde kan blanketten returneres til kommunen uden journaloplysninger. (lovhjemmel???)
5. Frister for levering og betaling
Attesten leveres senest 14 dage (2 uger) efter speciallægen har modtaget anmod-ningen fra kommunen.
Man må være opmærksom på, at der kan gå nogle dage fra privathospitalet modtager anmodningen fra kommunen til anmodningen videregives til den læge, som skal besvare den.
Betaling finder sted senest 14 dage (2 uger) efter regningens modtagelse i kommunen.

 

LÆ 121 – Anmodning om Statusattest

 

1. Formål
Blanketten er en anmodning om, at lægen udfærdiger LÆ 125 – Statusattest.
Der kan alene anmodes om helbredsoplysninger om én person.
Blanketten anvendes, når lægen formodes at have aktuelt kendskab til de helbredsforhold, anmodningen vedrører. Attesten udarbejdes på baggrund af lægens eksisterende patientjournal og kendskab til patienten i øvrigt. Patienten bliver ikke indkaldt med henblik på udfærdigelse af attesten.
En blanket, der blot returneres med anbefaling af indhentelse af en anden attest, honoreres ikke.
2. Hvad skal kommunen?
I anmodningsblanketten skal kommunen:
Redegøre for borgerens sociale situation, fx beskæftigelse, dato for eventuel sygemelding og aktuelt forsørgelsesgrundlag.
Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene.
Redegøre for, hvad helbredsoplysningerne skal anvendes til.
Anføre de helbredsforhold, der særligt ønskes belyst.
Anføre, hvilke helbredsoplysninger, kommunen allerede er i besiddelse af, og hvilke, man eventuelt indhenter fra anden side.
Oplyse lovhjemmel og/eller samtykke til indhentning af helbredsoplysninger.
Anføre rekvirentens kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, telefontid, e-postadresse).Kommunen kan udfylde adressefeltet på LÆ – 125.
LÆ 121 sendes til borgerens behandlende læge (almen praksis, speciallægepraksis eller sygehus, herunder privathospital). LÆ 125 – Statusattest vedlægges, medmindre andet er aftalt.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledningen til LÆ 125 – Statusattest. Bemærk, at lægen ikke har pligt til, men kan inddrage kommunens konkrete spørgsmål i den samlede redegørelse for borgerens helbredsforhold.
4. Bemærkninger
Hvis kommunen alene ønsker helbredsoplysninger uden specifik vurdering fra sygehus eller speciallæge-praksis, anvendes attesterne LÆ 101/105 – Journal-oplysninger fra sygehus, henholdsvis LÆ 111/115  – Journaloplysninger fra speciallægepraksis. Ønskes helbredsoplysninger med specifik vurdering, anvendes
LÆ 125 – Statusattest.
Hvis kommunen fra praktiserende læge ønsker helbredsoplysninger suppleret med aktuel undersøgelse af patienten vedrørende et afgrænset, i forvejen kendt helbredsproblem, anvendes attesten LÆ 131/135 – Specifik helbredsattest. I sygehuse (herunder privathospitaler) og speciallægepraksis kan denne attest
alene anvendes i sager, hvor en borger har søgt om ydelser efter §§ 112-114 i Lov om social service (hjælpemidler, invalidebil). Helbredsproblemet behøver da ikke at være kendt i forvejen.
Ved mere omfattende helbredsproblemer kan kommunen opnå en samlet fremstilling og aktuel vurdering af helbredsforholdene ved, at anmode den praktiserende læge om attesten LÆ 145 – Generel helbredsattest. Tilsvarende kan kommunen hos en speciallæge anmode om LÆ 155 – Speciallægeattest (ingen fastlagt blanket) for at få en sammenfattende, aktuel redegørelse for og vurdering af et specialespecifikt helbredsproblem.

LÆ 125 – Statusattest

 

1. Formål
Statusattesten er et kort resumé og en vurdering af de relevante helbredsforhold af betydning for kommunens sagsbehandling, jf. vejledningen til LÆ 121 – Anmodning om Statusattest.
2. Hvad skal kommunen?
Se vejledningen til LÆ 121 – Anmodning om Statusattest.
3. Hvad skal lægen?
Lægen udfærdiger attesten på grundlag af patientjournal og kendskab til patienten i øvrigt. Patienten skal ikke indkaldes med henblik på udfærdigelse af attesten.
LÆ 125 bør indeholde en kort beskrivelse af de helbredsforhold, om hvilke kommunen har anmodet om oplysninger (sygehistorie, diagnoser, igangværende behandling og prognose).
Desuden giver lægen en vurdering af helbredstilstandens betydning for funktionsevnen, herunder eventuelle skånebehov, særligt i forhold til det sociale tema, kommunen ønsker belyst. Lægen kan inddrage kommunens eventuelle konkrete spørgsmål i den samlede redegørelse, men er ikke forpligtiget til at besvare dem specifikt.
Lægen foretager ikke en vurdering af en eventuel social ydelses art og omfang.
Kopi af relevante dele af journalen, herunder relevante resultater af laboratorie- og billedundersøgelser,  kan medsendes.
Lægen har normalt pligt til at udfærdige denne attest (hjemmel?). Hvis lægen skønner, at de foreliggende oplysninger ikke i tilstrækkelig grad vil dække kommunens behov, skal lægen ikke udfærdige attesten, men i stedet
gøre kommunen opmærksom herpå ved at returnere blanketten med kryds i returfeltet. Det kan fx være tilfældet, hvis lægen ikke har set patienten inden for det sidste halve til hele år, alt efter sygdommens karakter. En blanket, der returneres på denne måde, udløser intet honorar.
4. Bemærkninger
Vurderer lægen, at det er påkrævet med en aktuel undersøgelse af patienten, kan lægen i stedet pege på attesten LÆ 135 – Specifik helbredsattest. Er der efter lægens vurdering behov for en omfattende, aktuel samlet vurdering af patientens helbredsforhold, kan lægen anbefale attesten LÆ 145 – Generel
helbredsattest.
5. Frister for levering og betaling
Attesten leveres senest 14 dage (2 uger) efter, at lægen har modtaget anmodningen fra kommunen.
Betaling finder sted senest 14 dage (2 uger) efter regningens modtagelse i kommunen.

 

LÆ 131 – Anmodning om Specifik helbredsattest

 

1. Formål
Blanketten er en anmodning om, at lægen udfærdiger attest LÆ 135 – Specifik helbredsattest.
Blanketten kan anvendes i tilfælde, hvor kommunen i sin sagsbehandling har behov for en objektiv undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem.
2. Hvad skal kommunen?
I anmodningsblanketten skal kommunen:
Redegøre for borgerens sociale situation, fx beskæftigelse, dato for eventuel sygemelding og aktuelt forsørgelsesgrundlag, i det omfang det i øvrigt er relevant, hvilket f.eks. ikke er tilfældet, hvis der søges om hjælp til ortopædisk fodtøj.
Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene. (borgeren godkender?)
Redegøre for, hvad helbredsoplysningerne skal anvendes til.
Anføre hvilket afgrænset helbredsproblem, der ønskes belyst.
Anføre, hvilke helbredsoplysninger, kommunen allerede er i besiddelse af, og hvilke, man eventuelt indhenter fra anden side. (hjemmel?)
Oplyse lovhjemmel og/eller samtykke til indhentning af helbredsoplysninger.
Anføre rekvirentens kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, telefontid, e-postadresse).
LÆ 131 sendes til lægen (almen praksis, speciallægepraksis eller sygehus).
LÆ 135 – Specifik helbredsattest vedlægges, med mindre andet er aftalt.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 135 – Specifik helbredsattest. Bemærk, at det ikke kan forventes, at lægen i alle
tilfælde har oplysninger, der konkret besvarer kommunens spørgsmål.
4. Bemærkninger
Hvis kommunen ønsker lægelige oplysninger + aktuel objektiv undersøgelse + vurdering, anvendes LÆ 131/135. (Hjemmel, samtykke?) Den aktuelle under-søgelse kan i almen praksis kun omfatte et i forvejen kendt helbredsproblem, dvs. et problem, der er beskrevet i journalen i forvejen.
I speciallægepraksis og sygehus kan LÆ 131/135 kun bruges i forbindelse med lægens vurdering ved ansøgning om ydelse efter §§ 112-114 i Lov om social service. I dette tilfælde behøver helbredsproblemet ikke i forvejen at være kendt.
Hvis kommunen kun ønsker lægelige oplysninger + lægelig vurdering uden aktuel objektiv undersøgelse, kan LÆ 121/125 – Statusattest anvendes.
Ved mere omfattende helbredsproblemer kan kommunen opnå en samlet fremstilling og aktuel vurdering af helbredsforholdene ved at anmode den praktiserende læge om attesten LÆ 145 – Generel helbredsattest. Tilsvarende kan kommunen hos en speciallæge anmode om LÆ 155 – Speciallægeattest
(ingen fastlagt blanket) for at få en sammenfattende, aktuel redegørelse for og vurdering af et specialespecifikt helbredsproblem.

 

LÆ 132 – Meddelelse om specifik helbredsundersøgelse

 

1. Formål
LÆ 132 er en orientering til borgeren, når kommunen ønsker foretaget en specifik helbredsundersøgelse hos behandlende læge (almen praksis, special-lægepraksis eller sygehus).
2. Hvad skal kommunen?
LÆ 132 fremsendes til den borger, der ønskes undersøgt. LÆ 132 anvendes i for-bindelse med LÆ 131 – Anmodning om Specifik helbredsattest, der fremsendes til lægen.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 135 – Specifik helbredsattest.
Patienten bestiller selv tid hos alment praktiserende læge, mens praktiserende speciallæge og sygehuslæger indkalder patienten.

 

LÆ 135 – Specifik helbredsattest

 

1. Formål
Den specifikke helbredsattest er et relevant resumé af sygdomsforløb med tilhørende aktuel objektiv undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem, samt en vurdering af helbredsforholdene i relation til kommunens sagsbehandling.
2. Hvad skal kommunen?
Se vejledning til LÆ 131 – Anmodning om Specifik helbredsattest og LÆ 132 Meddelelse om specifik helbredsundersøgelse.
3. Hvad skal lægen?
LÆ 135 udfærdiges på baggrund af patientjournal og lægens kendskab til patienten i øvrigt samt en objektiv undersøgelse af et afgrænset helbreds-problem, som kommunen i blanket LÆ 131 – Anmodning om Specifik helbredsattest – anmoder om at få lægeligt belyst. Attesten kan i speciallæge-praksis og på sygehuse anvendes selvom helbredsproblemet ikke er kendt i forvejen.
Det afgrænsede helbredsproblem kræver en klinisk undersøgelse, der enten ikke tidligere har været anledning til at foretage, eller som blot ikke er foretaget for nylig.
Attesten forventes at indeholde:
• Kort redegørelse for borgerens helbredsforhold, igangværende behandling og andet, der kan have betydning for den aktuelle sag
• Redegørelse for resultatet af den objektive undersøgelse, inkl. diagnose og prognose
• Lægens vurdering af helbredsforholdenes betydning for den aktuelle sag. Lægen foretager ikke en vurdering af en eventuel social ydelses art og omfang

Kopi af relevante dele af journalen – herunder relevante laboratorieprøver og røntgenundersøgelser – kan eventuelt medsendes.
Ved mere omfattende helbredsproblemer anvendes LÆ 145 – Generel helbredsattest for læger i almen praksis og LÆ 155 – Speciallægeattest for læger i andre specialer end almen medicin.
Der kan ikke i forbindelse med udfærdigelse af LÆ 135 – Specifik helbredsattest foretages supplerende undersøgelser (fx laboratorieprøver,  øntgenundersø-gelser m.v.) med det formål at varetage attestopgaven. Hvis der i forbindelse med attestudstedelse viser sig behov for yderligere undersøgelser med diagnostisk eller behandlingsmæssigt sigte, må dette ske i sundhedssektoren efter de sædvanlige retningslinjer.
4. Bemærkninger
LÆ 135 – Specifik helbredsattest og LÆ 125 – Statusattest ligner hinanden. Patienten bliver ikke indkaldt specielt i forbindelse med LÆ 125, mens der ved LÆ 135 indgår en aktuel objektiv undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem.
Hvis lægen skønner, at de foreliggende oplysninger suppleret med objektiv undersøgelse ikke i tilstrækkelig grad vil dække kommunens behov, bør lægen ikke udfærdige attesten, men returnere blanketten til kommunen med bemærk-ninger herom. Det samme gælder, hvis lægen ikke har mulighed for at foretage undersøgelsen – fx på grund af manglende medvirken fra patienten.
I speciallægepraksis og sygehus kan LÆ 131/135 kun bruges i forbindelse med lægens vurdering ved ansøgning om ydelse efter §§ 112-114 i Lov om social service. I dette tilfælde behøver helbredsproblemet ikke i forvejen at være kendt.
5. Frister for levering og betaling
Attesten leveres senest 14 dage (2 uger) efter konsultation og senest 30 dage (1 måned) efter lægen har modtaget anmodningen fra borgeren. Betaling finder sted senest 14 dage efter regningens modtagelse i kommunen.

 

LÆ 141 – Anmodning om Generel helbredsattest

 

 

1. Formål
Blanketten er en anmodning til den praktiserende læge om at udfærdige attest LÆ 145 – Generel
helbredsattest. Blanketten kan således kun anvendes i almen praksis.
2. Hvad skal kommunen?
I anmodningsblanketten skal kommunen:
• Redegøre for borgerens sociale situation, fx beskæftigelse, dato for eventuel sygemelding og aktuelt
forsørgelsesgrundlag.
Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene.
Redegøre for, hvad helbredsoplysningerne skal anvendes til.
Anføre hvilke helbredsforhold, der ønskes belyst.
Anføre, hvilke helbredsoplysninger, kommunen allerede er i besiddelse af, og hvilke, man eventuelt
indhenter fra anden side.
Oplyse lovhjemmel og/eller samtykke til indhentning af helbredsoplysninger.
Anføre rekvirentens kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, telefontid, e-postadresse).
LÆ 141 sendes til borgerens praktiserende læge.
LÆ 145 – Generel helbredsattest vedlægges, med mindre andet er aftalt.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 145 – Generel helbredsattest. Bemærk, at det ikke kan forventes, at lægen i alle tilfælde har eller kan tilvejebringe oplysninger, der konkret besvarer kommunens spørgsmål.
4. Bemærkninger
Ved mere omfattende helbredsproblemer kan kommunen opnå en samlet fremstilling og aktuel vurdering af helbredsforholdene ved, at anmode den praktiserende læge om attesten LÆ 145 – Generel helbredsattest.
Hvis kommunen kun ønsker lægelige oplysninger + lægelig vurdering uden aktuel objektiv undersøgelse, kan LÆ 121/125 – Statusattest anvendes.
Hvis kommunen ønsker lægelige oplysninger om et afgrænset helbredsproblem + aktuel objektiv undersøgelse + vurdering, anvendes LÆ 131/135 – Specifik helbredsattest. Den aktuelle undersøgelse kan i almen praksis kun omfatte et i forvejen kendt helbredsproblem, dvs. et problem, der er beskrevet i journalen i forvejen.
Tilsvarende kan kommunen hos en speciallæge anmode om LÆ 155 – Speciallægeattest (ingen fastlagt blanket) for at få en sammenfattende, aktuel redegørelse for og vurdering af et specialespecifikt helbredsproblem.

LÆ 141F – Anmodning om Generel helbredsattest ved
helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

 

1. Formål
Blanketten er en anmodning til den praktiserende læge om at udfærdige attest LÆ 145 – Generel helbredsattest – ved helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. Blanketten udspringer af integrationsloven § 15d, hvorefter kommunerne skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering hos en læge. LÆ 141F anvendes kun når kommunen anmoder praktiserende læger om helbredsundersøgelsen. Nogle kommuner vælger andre læger til at lave undersøgelsen

2. Hvad skal kommunen?

For hver person, både voksne og børn, som ønskes undersøgt, sender kommunen anmodningsblanket LÆ 141F til lægen. På LÆ 141F anføres flygtningens sprog og der gives en kort redegørelse, som skal indeholde følgende:
• En kort fremstilling af flygtningens tidligere og aktuelle livssituation.
• En kort beskrivelse af flygtningens egen fremstilling af helbredsforholdene (for børn angives
forældrenes oplysninger om barnets helbred og generelle trivsel).
• Kommunens kendskab til særlige belastninger/traumer.
• Helbredsoplysninger fra asylcenteroperatøren, fra UNHCR eller IOM eller andre vedlægges.
• Andre oplysninger, f.eks. for børn oplysninger om skolegang og oplysninger fra institutioner, vedlægges.
Udlændingen bestiller selv tid hos lægen. Kommunen skal dog i fornødent omfang være udlændingen behjælpelig hermed. (Vejledningspligt) I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at følge udlændingen til lægen. Dette er
dog en mulighed, men ikke en kommunal forpligtigelse.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 145 – Generel helbredsattest ved helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. På anmodnings-blankettens side 2 er trykt en kort vejledning til læge.

 

LÆ 142 – Meddelelse om Generel helbreds-undersøgelse

1. Formål
Blanketten er en orientering til borgeren, når kommunen ønsker foretaget en Generel helbredsundersøgelse hos borgerens praktiserende læge.
2. Hvad skal kommunen?
LÆ 142 sendes til den borger, der ønskes undersøgt. Blanketten anvendes i forbindelse med LÆ 141 – Anmodning om Generel helbredsattest, der fremsendes til borgerens praktiserende læge.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 145 – Generel helbredsattest.
Patienten bestiller selv tid hos alment praktiserende læge.

 

LÆ 145 – Generel helbredsattest

1. Formål
Attesten anvendes, når kommunen har behov for en omfattende helbredsundersøgelse, der omhandler såvel fysiske som psykiske forhold samt lægens vurdering i forhold til de aktuelle problemer.
Den objektive undersøgelse kan målrettes bestemte lidelser efter konkret oplæg fra kommunen.
Generel helbredsattest anvendes alene i almen praksis. I andre specialer anvendes LÆ 155 – Speciallægeattest.
2. Hvad skal kommunen?
Se vejledning til LÆ 141 – Anmodning om Generel helbredsattest og LÆ 142 – Meddelelse om generel helbredsundersøgelse.
3. Hvad skal lægen?
LÆ 145 udfærdiges på baggrund af patientjournal og lægens kendskab til patienten i øvrigt samt en objektiv undersøgelse af patientens helbredsproblemer. Det er lægens opgave, at give en beskrivelse af
patientens helbredsproblemer og deres relation til patientens socialmedicinske situation som den er beskrevet af forvaltningen. Lægen giver en begrundet vurdering af patientens funktionsevne så detaljeret som muligt i relation til helbredsproblemet. Der medsendes foreliggende resultater af særlige under-søgelser i det omfang, det er relevant. Det skal hjælpe kommunen til, at vurdere en eventuel social ydelses art og omfang.
Der kan ikke i forbindelse med udfærdigelse af LÆ 145 – Generel helbredsattest foretages supplerende undersøgelser (fx laboratorieprøver, røntgenundersøgel-ser m.v.) med det formål, at varetage attestopgaven. Hvis der i forbindelse med attestudstedelse viser sig behov for yderligere undersøgelser med diagnostisk eller behandlingsmæssigt sigte, må dette ske i sundhedssektoren efter de sædvanlige retningslinjer.
Det forventede indhold til de enkelte punkter i attesten fremgår af teksten i LÆ 145 – Generel helbreds- attest.
I attesten har lægen mulighed for at fremkomme med forslag til socialmedicinske initiativer og supplerende speciallægeundersøgelser.
Det skal understreges, at lægen i attesten afgiver en udtalelse om funktions-evnen, mens det er kommunens forvaltning, der træffer afgørelse om, hvilken social ydelse, patienten skal tilbydes.
Læger skal ikke udtale sig i attester om deres patienters berettigelse til bestemte sociale ydelser. Det kan give patienten forkerte forventninger om de ydelser, kommunen kan tildele den enkelte borger. Lægen bør i stedet gøre rede for, hvorledes patientens helbredsforhold påvirker funktionsevnen og hvorvidt der,
efter lægens opfattelse, er muligheder for at forbedre funktionsevnen.
4. Frister for levering og betaling
Attesten leveres senest 14 dage (2 uger) efter konsultation og senest 30 dage (1 måned) efter lægen har modtaget anmodningen fra borgeren. Betaling finder sted senest 14 dage (2 uger) efter regningens modtagelse i kommunen.

 

LÆ 145 – Generel helbredsattest ved helbredsunder-søgelse af nyankomne flygtninge og familiesammen-førte til flygtninge

 

 

1. Formål
LÆ 145 ved helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge udspringer af integrationsloven § 15d, som trådte i kraft juli 2013. Her står, at kommunerne skal tilbyde en helbredsmæssig vurdering hos en læge. Helbredsundersøgelsen indgår i kommunens videre
planlægning af integrationsindsatsen for flygtningen og familien. Der er kun én svarblanket, LÆ 145, som anvendes både ved den almindelige generelle helbredsundersøgelse og ved helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge.
2. Hvad skal kommunen?
Kommunen skal anmode om Generel helbredsattest af nyankommen flygtning mv. på anmodningsblanketten LÆ 141F. Se denne. Kommunen udfærdiger én anmodning for hver person der ønskes undersøgt. Det gælder både voksne og børn.
Udlændingen bestiller selv tid hos lægen. Kommunen skal dog i fornødent omfang være udlændingen behjælpelig hermed. I nogle tilfælde vil det være hensigtsmæssigt at følge udlændingen til lægen. Dette er dog en mulighed, men ikke en kommunal forpligtigelse.
3. Hvad skal lægen?
• Lægen skal udfylde LÆ 145 og benytte vejledningen, som findes på anmod-ningsblanketten side 2.
• Lægen skal rekvirere tolk jvf. kommunens angivelse af flygtningens sprog på anmodningsblanketten.
Tolkeopgaven kan ikke overlades til andre familiemedlemmer.
• Lægen skal være opmærksom på også at beskrive og vurdere psykiske helbredsproblemer.
• Når det drejer sig om LÆ 145 ved helbredsundersøgelse af nyankomne flygtninge mv., skal lægen vurdere, om der er behov for yderligere helbredsmæssig udredning og behandling, herunder yderligere behov for undersøgelse og behandling for psykiske helbredsproblemer.
• På anmodningsblankettens side 2 er angivet en skabelon som kan anvendes til udfyldelse af LÆ 145. Skabelonen gengives herunder:
Ved sygehistorie
Aktuelle helbredsforhold, herunder psykiske helbredsproblemer – oplysninger om tidligere sygdomme hvis relevante for nuværende helbredstilstand og funktionsevne.
Ved objektiv undersøgelse
En generel objektiv undersøgelse.
Ved diagnoser
Mistanke om sygdom og traumer skal også angives her.
Ved behandlingsmuligheder
Angiv om der er behov for yderligere helbredsmæssig udredning • Angiv om der er et behandlingsbehov •
Angiv om behandling er iværksat og/eller hvor flygtningen er henvist til behandling.
Ved beskrivelse af funktionsevnen
Generelle trivsel (altid når det gælder børn) • omgang med andre mennesker/ social tilbagetrækning • søvn • daglige aktiviteter.
Prognose
Så vidt det er relevant og muligt.
Forslag til socialmedicinske behandlingsmuligheder
Eventuelle særlige hensyn/forslag i det videre integrationsforløb.
Socialstyrelsen har udarbejdet faglige anvisninger til praktiserende læger og andre læger, som laver helbredsvurderinger af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. De faglige anvisninger er udarbejdet som inspirationsmateriale til lægen og kan anvendes i forbindelse med helbreds-vurderinger af flygtninge og indvandrere. Anvisningerne er udarbejdet med inddragelse af Sundhedsstyrelsen og lægefaglige eksperter.
Se de faglige anvisninger her:
http://www.integrationsviden.dk/nyankomne/modtagelse/faglige-
anvisninger-til-laeger-ifm.-helbredsmaessige-vurderinger-af-nyankomne-flygtninge-m.v/#.WcOFUf5lJes

Her findes en liste over henvisningsmuligheder, bl.a. klinikker for PTSD i de 5 regioner.

4. Frister for levering og betaling.
Attesten leveres senest 14 dage (2 uger) efter konsultation og senest 30 dage (1 måned) efter lægen har modtaget anmodningen fra kommunen. Betaling finder sted senest 14 dage (2 uger) efter regningens
modtagelse i kommunen.

 

LÆ 151 – Anmodning om Speciallægeattest

 

1. Formål
LÆ 151 er en anmodning til speciallæge om at foretage en undersøgelse og fremsende en Speciallæge-attest til kommunen.
LÆ 151 anvendes, når der er behov for en speciallægevurdering i kommunens sagsbehandling. Det er aftalt, at LÆ 151 ikke anvendes af speciallæger i almen medicin.
2. Hvad skal kommunen?
I anmodningsblanketten skal kommunen:
• Redegøre for borgerens sociale situation, fx beskæftigelse, dato for eventuel sygemelding og aktuelt forsørgelsesgrundlag.
Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene.
Redegøre for, hvad helbredsoplysningerne skal anvendes til.
Anføre hvilke helbredsforhold, der ønskes belyst.
Anføre, hvilke helbredsoplysninger, kommunen allerede er i besiddelse af, og hvilke, man eventuelt indhenter fra anden side.
Evt. medsende kopi af tidligere rekvirerede helbredsoplysninger – dette kræver specifikt samtykke fra borgeren til videregivelse af helbredsoplysninger.
Oplyse lovhjemmel og/eller samtykke til indhentning af helbredsoplysninger.
Anføre rekvirentens kontaktoplysninger (adresse, telefonnummer, telefontid, e-postadresse).
LÆ 151 sendes til speciallægen.
Vær opmærksom på, at kommunen kan opnå en samlet fremstilling og aktuel vurdering af helbredsforholdene ved at anmode den praktiserende læge om attesten LÆ 145 – Generel helbredsattest.
3. Hvad skal lægen?
Lægen indkalder patienten til den ønskede undersøgelse. Såfremt lægen ikke kan påtage sig opgaven (fx på grund af for lang ventetid), gives der straks kommunen meddelelse herom.
4. Bemærkninger
Kommunen kan anmode en speciallæge om LÆ 155 – Speciallægeattest (ingen fastlagt blanket) for at få en sammenfattende, aktuel redegørelse for og vurdering af et specialespecifikt helbredsproblem.
Hvis kommunen ønsker lægelige oplysninger om et afgrænset helbredsproblem + aktuel objektiv undersøgelse + vurdering kan LÆ 131/135 – Specifik helbreds-attest anvendes. Den aktuelle undersøgelse kan i almen praksis kun omfatte et i forvejen kendt helbredsproblem, dvs. et problem, der er beskrevet i journalen i forvejen. I speciallægepraksis og sygehus kan LÆ 131/135 kun bruges i forbindelse med ægens vurdering ved ansøgning om ydelse efter §§ 112-114 i Lov om social service. I dette tilfælde behøver helbredsproblemet ikke i forvejen at være kendt.
Hvis kommunen kun ønsker lægelige oplysninger + lægelig vurdering uden aktuel objektiv undersøgelse,
kan LÆ 121/125 – Statusattest anvendes.

 

LÆ 152 – Meddelelse om speciallægeundersøgelse
1. Formål
Blanketten er en orientering til borgeren, når kommunen ønsker foretaget speciallægeundersøgelse.
2. Hvad skal kommunen?
Blanketten fremsendes til den borger, der ønskes undersøgt. Blanketten anvendes i forbindelse med LÆ
151 – Anmodning om indkaldelse til speciallægeundersøgelse, der fremsendes til speciallægen.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 155 – Speciallægeattest.
LÆ 155 – Speciallægeattest
1. Formål
Speciallægeattest er baseret på en aktuel undersøgelse og om muligt indeholdende svar på de spørgsmål
kommunen har stillet i LÆ 151 – Anmodning om indkaldelse til speciallægeundersøgelse.
2. Hvad skal kommunen?
Side 48Se vejledning til LÆ 151 – Anmodning om speciallægeattest.
3. Hvad skal lægen?
Der foreligger ikke en blanket til speciallægeattester, idet besvarelserne er forskellige i opbygning og
omfang i de enkelte specialer.
LÆ 155 kan ikke anvendes af speciallæger i almen medicin.
Attesten skal indeholde relevant anamnese og objektiv undersøgelse samt konklusioner baseret herpå.
Lægen bør så vidt muligt i sit svar inddrage eventuelle konkrete spørgsmål fra kommunen. Speciallægen
foretager ikke en vurdering af en eventuel social ydelses art og omfang.
Hvis LÆ 155 – Speciallægeattest baserer sig på flere konsultationer, bør det fremgå af lægens besvarelse.
Der kan ikke i forbindelse med udfærdigelse af LÆ 155 – Speciallægeattest foretages supplerende under-
søgelser (fx laboratorieprøver, røntgenundersøgelser m.v.) med det formål at varetage attestopgaven.
Hvis der i forbindelse med attestudstedelse viser sig behov for yderligere undersøgelser med diagnostisk
eller behandlingsmæssigt sigte, må dette ske i sundhedssektoren efter de sædvanlige retningslinjer.
Speciallægen bør underrette kommunen hvis der er over 2 måneders ventetid på undersøgelsen, hvis
patienten trods indkaldelse ikke møder op til undersøgelsen eller ikke i tilstrækkelig grad vil medvirke til
undersøgelsen.
4. Frister for levering og betaling
Attesten leveres senest 1 måned efter konsultation og senest 2 måneder efter speciallægen har modtaget
anmodningen fra kommunen.
LÆ 155 – Speciallægeattest honoreres efter regning. Betaling finder sted senest 14 dage (2 uger) efter
regningens modtagelse i kommunen.
Medvirken af tolk øger tidsforbruget. Honoraret for tolkehjælp betales af kommunen, men det skal
aftales på forhånd mellem speciallægen og kommunen.
Hvis patienten udebliver fra undersøgelsen hos speciallægen udløses intet honorar, med mindre
udeblivelsen efter en helt konkret vurdering kan henføres til en fejl fra kommunens side.
LÆ 165 – Forslag om socialmedicinsk sagsbehandling
1. Formål
LÆ 165 kan anvendes af læger, der ønsker at kommunen indleder sagsbehandling af det problem, der
beskrives i blanketten, fx pleje af døende i eget hjem, aftale om kronisk sygdom, kontanthjælp,
genoptræning, omskoling, uddannelsesforanstaltninger, hjælpemidler, hjemmepleje m.m.
2. Hvad skal kommunen?
Kommunen modtager forslag. Lægen kan til enhver tid uopfordret fremsende forslag til kommunen.
Denne attest kan ikke rekvireres af kommunen og kommunen kan ikke anmode borgeren om, at
henvende sig til lægen med henblik på udfærdigelse af attesten.
Side 49Det er kommunen, der vurderer, om man vil indlede sagsbehandling af det beskrevne problem.
Kommunen kan eventuelt rekvirere supplerende oplysninger ved brug af en anden LÆ- attest, fx
Statusattest.
Kommunen kan med borgerens samtykke give lægen information om, hvad der videre foretages, og det
anses for at være fremmende for det gode samarbejde og for lægernes anvendelse af LÆ 165 at
informationen gives.
3. Hvad skal lægen?
LÆ 165 anvendes alene på lægens initiativ.
Lægen behøver ikke at begrunde sit forslag, men det vil ofte kunne mindske sagsbehandlingstiden, hvis
lægen giver en forklaring, så kommunen ikke behøver at indhente supplerende oplysninger. Lægen kan
eventuelt med »X« i et felt under ”Yderligere oplysninger foreslås indhentet” angive, hvordan
supplerende oplysninger bedst kan indhentes.
Lægen kan på blanketten markere sit ønske om, at blive informeret om sagens forløb og om, hvad der
videre bliver foretaget.
Det skal understreges, at lægens anmodning er et forslag til videre bistand i en given sag. Det er således
alene kommunen, der afgør, hvilken social ydelse, borgeren skal tilbydes.
4. Bemærkninger
Lægen kan vederlagsfrit rekvirere blanketten hos kommunen.
LÆ 221 – Anmodning om attest vedrørende kronisk sygdom
1. Formål
Blanketten er en anmodning om, at borgeren henvender sig til behandlende læge for at få udfyldt LÆ
225 – Attest vedrørende kronisk sygdom.
2. Hvad skal kommunen?
Kommunen sender LÆ 221 til borgeren. LÆ 225 vedlægges. Kommunen kan eventuelt udfylde øverste
felt med forvaltningens adresse og patientoplysninger.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 225 – Attest vedrørende kronisk sygdom.
LÆ 225 – Attest vedrørende kronisk sygdom
1. Formål
Attesten anvendes, hvor lønmodtageren pga. langvarig eller kronisk sygdom har mere end 10 fraværsdage
om året af samme årsag. Arbejdsgiveren og lønmodtageren indgår med kommunens godkendelse en
aftale, således at arbejdsgiveren kan få dagpengerefusion fra kommunen allerede fra første sygedag.
2. Hvad skal kommunen?
Side 50Kommunen har sendt LÆ 225 til patienten. Kommunen har eventuelt udfyldt øverste felt med forvalt-
ningens adresse (fortrykt, stempel, skrivemaskine eller edb-udskrift) og patientoplysninger.
3. Hvad skal lægen?
Udfærdigelse af blanketten kræver, at patienten møder hos lægen. Patienten medbringer både LÆ 221 og
LÆ 225 til lægen.
Lægen skal anføre diagnosen og desuden bekræfte, at sygdommen forventes at medføre over 10 sygedage
om året.
4. Bemærkninger
Normalt vil kommunen forlange en ny attest hvert år.
5. Frister for levering og betaling
LÆ 225 skal leveres senest 7 dage (1 uge) efter konsultation og senest 14 dage (2 uger) efter
lønmodtageren har modtaget anmodningen fra kommunen. Honoraret for LÆ 225 skal betales til lægen
senest 14 dage (2 uger) efter kommunens modtagelse af regningen. Honoraret forhøjes med et
konsultationshonorar af en aftalt størrelse under forudsætning af, at der ikke i forbindelse med
undersøgelsen er foretaget noget behandlingsmæssigt med honorarkrav til sygesikringen på det
sygdomsområde, som attesten vedrører.
LÆ 261 – Anmodning om Lægeattest til rehabiliteringsteam
1. Formål
Blanketten er en anmodning til den praktiserende læge om at udfærdige attest LÆ 265 – Lægeattest til
rehabiliteringsteam. Blanketten udspringer af lov om aktiv beskæftigelsespolitik, § 30 a. Blanketten kan
kun anvendes til dette formål. Blanketten kan kun anvendes i almen praksis.
2. Hvad skal kommunen?
I anmodningsblanketten skal kommunen indledningsvist krydse af, om attesten (LÆ 265) skal udarbejdes
til brug for behandling af sag i kommunens rehabiliteringsteam om ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension eller til behandling af sag om jobafklaringsforløb i rehabiliteringsteamet. LÆ 265
indhentes endvidere i alle sager hvor kommunen skal vurdere, om borgeren skal tilbydes revalidering
(sager om revalidering behandles ikke i rehabiliteringsteamet).
I anmodningsblanketten skal kommunen redegøre for:
• borgerens fremtidige mål vedr. beskæftigelse eller uddannelse,
• borgerens beskæftigelsesmæssige situation, herunder arbejdserfaringer, kompetencer og
• udfordringer,
• borgerens sociale situation, herunder borgerens familiemæssige situation og netværk,
• boligforhold, økonomi m.v.,
• borgerens helbredssituation, herunder oplyses særligt om borgerens eget perspektiv på helbred
• og arbejde,
• lovhjemmel og/eller samtykke til indhentning af helbredsoplysninger.
LÆ 261 sendes til borgerens praktiserende læge.
LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam vedlægges med mindre andet er aftalt.
Side 513. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam.
4. Bemærkninger
Med udgangspunkt i lov om aktiv beskæftigelsespolitik skal lægen bidrage til oplysning af sager, der skal
indgå i kommunens rehabiliteringsteam eller i forbindelse med vurdering af, om borgeren er omfattet af
revalideringsbestemmelserne.
Hvis kommunen ønsker en omfattende helbredsundersøgelse, der ikke skal udarbejdes med henblik på at
indgå i rehabiliteringsteamet eller revalidering, kan kommunen anvende LÆ 141/142/145 – Generel
helbredsattest.
LÆ 262 – Meddelelse om Lægeattest til rehabiliteringsteam
1. Formål
Blanketten er en orientering til borgeren, når kommunen ønsker udarbejdet en Lægeattest til
rehabiliteringsteam hos borgerens praktiserende læge.
2. Hvad skal kommunen?
LÆ 262 sendes til den borger, der ønskes undersøgt. Blanketten anvendes i forbindelse med LÆ 261 –
Anmodning om Lægeattest til rehabiliteringsteam, der fremsendes til borgerens praktiserende læge.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam.
Patienten bestiller selv tid hos alment praktiserende læge.
LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam
1. Formål
Attesten udspringer af reform af førtidspension og fleksjob januar 2013 og lov om aktiv
beskæftigelsespolitik, § 30 a.
Blanketten udarbejdes med henblik på, at indgå i kommunens rehabiliteringsteam eller ved vurdering af,
om borgeren er omfattet af revalideringsbestemmelserne. Kommunen foretager på anmodnings-
blanketten (LÆ 261) en afkrydsning af, hvad årsager er til at blanketten indhentes.
Formålet med attesten er, at lægen bidrager med sin vurdering af patientens helbredsmæssige situation i
forhold til at kunne arbejde eller deltage i uddannelse.
Lægeattest til rehabiliteringsteam anvendes alene i almen praksis.
2. Hvad skal kommunen?
Se vejledning til LÆ 261 – Anmodning om Lægeattest til rehabiliteringsteam og LÆ 262 – Meddelelse
om Lægeattest til rehabiliteringsteam.
3. Hvad skal lægen?
Lægen har pligt til at udfærdige denne attest. LÆ 265 udfærdiges på baggrund af patientjournal og lægens
kendskab til patienten i øvrigt samt en objektiv undersøgelse af patientens helbredsproblemer. Det er
lægens opgave, at give en beskrivelse af patientens helbredsforhold m.m. særligt i forhold til de
Side 52oplysninger, der fremgår af anmodningsblanketten. Relevante udskrivningsbreve kan eventuelt vedlægges
attesten.
Lægen skal lægge særlig vægt på følgende:
• At lægen kun skal beskrive de relevante helbredsforhold, dvs. de helbredsforhold som har betydning
for patientens/borgerens funktionsevne
• At foretage en fokuseret objektiv undersøgelse, dvs. en undersøgelse/vurdering af de funktioner
(både fysiske og psykiske), som er påvirkede.
• At vurdere om patienten via bedre mestringsstrategier, behandlingsmuligheder eller livsstilsændringer
kan forbedre sin funktionsevne.
• At vurdere de aktuelle og de varige skånehensyn i forhold til arbejdsmarkedet
• At lægen sammen med patienten drøfter helbredsforholdenes betydning for patientens job- og
uddannelsesmuligheder. At det tydeligt fremgår, hvad der er patientens opfattelse og hvad der er
lægens vurdering. Lægen kan vælge, at skrive hvilke muligheder, der er drøftet med patienten.
• At lægen videregiver sit kendskab til patientens personlige ressourcer og eventuelle sociale problemer
samt eventuelle misbrugsproblemer.
Der kan ikke i forbindelse med udfærdigelse af LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam foretages
supplerende undersøgelser (fx laboratorieprøver, røntgenundersøgelser m.v.) med det formål at varetage
attestopgaven. Hvis der i forbindelse med attestudstedelse viser sig behov for yderligere undersøgelser
med diagnostisk eller behandlingsmæssigt sigte, må dette ske i sundhedssektoren efter de sædvanlige
retningslinjer.
Det skal understreges, at lægen i attesten afgiver en udtalelse om funktionsevnen samt øvrige forhold af
betydning ud over de helbredsmæssige forhold, mens det er kommunen, der træffer afgørelse om, hvilke
ydelser m.m., patienten skal tilbydes.
4. Bemærkninger
LÆ 265 – Lægeattest til rehabiliteringsteam adskiller sig på flere områder fra LÆ 145 – Generel
helbredsattest.
I LÆ 265 kan lægen nøjes med, at beskrive de relevante helbredsforhold og lægge vægt på, hvorledes
disse helbredsforhold påvirker funktionsevnen både kort og på lang sigt.. Sygehistorien kan kortes ned til
et kort resume.
Lægen skal lægge vægt på, at give sine egne kommentarer til patientens beskrivelse af sine
helbredsproblemers betydning for fremtidige job-/uddannelsesønsker.
Lægens egen vurdering skal tydelig fremgå af attesten og skal kunne adskilles fra patientens vurdering
(det gælder alle LÆ attesterne)
5. Frister for levering og betaling
Attesten leveres senest 14 dage (2 uger)efter konsultation og senest 30 dage (1 måned) efter lægen har
modtaget anmodningen fra borgeren. Betaling finder sted senest 14 dage (2 uger) efter regningens
modtagelse i kommunen.
Medvirken af tolk forøger tidsforbruget. Honoraret for tolkehjælp betales af kommunen. Hvis borgeren
udebliver fra undersøgelsen hos alment praktiserende læge udløses intet honorar, med mindre
udeblivelsen efter en helt konkret vurdering kan henføres til en fejl fra kommunens side.
Side 53LÆ 271 – Anmodning om Lægeattest fra klinisk funktion
1. Formål
Blanketten er en anmodning til regionens kliniske funktion om, at udfærdige LÆ 275 – Lægeattest fra
klinisk funktion. Blanketten anvendes i sager, der er under eller som står foran behandling i kommunens
rehabiliteringsteam, hvor der er behov for yderligere undersøgelse og vurdering af borgerens
helbredsforhold. Blanketten anvendes endvidere i løbende sager om ressourceforløb, fleksjob eller
førtidspension, hvor kommunen har brug for en speciallægeattest.
2. Hvad skal kommunen?
• I anmodningsblanketten skal kommunen:
• Vedlægge rehabiliteringsplanens forberedende del inkl. LÆ 265 – Lægeattest til Rehabiliteringsteam.
Borgerens samtykke til indhentning og udveksling af helbredsoplysninger er indeholdt heri. Eller
vedlægge den helbredsdokumentation, der er relevant i forhold til de aktuelle helbredsforhold.
• Anføre borgerens egen fremstilling af helbredsforholdene.
• Redegøre for de helbredsforhold, der ønskes belyst og vurderet.
• Ved afkrydsning anføre, om der ønskes en generel, omfattende undersøgelse og vurdering af
• helbredsforholdene eller en mere specifik undersøgelse med vurdering af helbredsforholdene. Hvor
der ønskes en generel undersøgelse, skal kommunen ved afkrydsning angive, om den samtidig
bemyndiger kommunen til at foretage de undersøgelser, den finder relevante i forhold til
anmodningen. Hvor der ønskes en specifik undersøgelse med udgangspunkt i et afgrænset
helbredsproblem, skal kommunen anføre, hvilken eller hvilke undersøgelser, der ønskes udført.
• Anføre kommunens og borgerens kontaktoplysninger.
LÆ 271 sendes til klinisk funktion.
3. Hvad skal klinisk funktion?
Klinisk funktion indkalder patienten til den ønskede undersøgelse. Henvisende sagsbehandler orienteres
om indkaldelsestidspunktet ved elektronisk kopi af indkaldelsen. Hvor indkaldelsestidspunktet ligger
mere end 14 dage efter anmodningsblankettens modtagelse, skal sagsbehandler orienteres inden
indkaldelsen af patienten.
4. Bemærkninger
Lægeattesten fra klinisk funktion kan anvendes såvel i situationer, hvor en mere omfattende klinisk
undersøgelse og vurdering er ønsket, som hvor specificeret undersøgelse af et afgrænset helbredsproblem
skønnes tilstrækkelig. I begge tilfælde vil klinisk funktion foretage en samlet vurdering af helbredsforhold
og funktionsevne på grundlag af de foreliggende helbredsoplysninger og de udførte undersøgelser.
LÆ 275 – Lægeattest fra klinisk funktion
1. Formål
Lægeattesten er baseret på en aktuel undersøgelse og belyser de temaer, kommunen har anmodet om i
LÆ 271 – Anmodning om lægeattest fra klinisk funktion.
2. Hvad skal kommunen?
Se vejledning til LÆ 271 – Anmodning om lægeattest fra klinisk funktion.
3. Hvad skal klinisk funktion?
Klinisk funktion skal i sin besvarelse anvende blanketten LÆ 275 – Lægeattest fra klinisk funktion.
Klinisk funktion skal på grundlag af de fremsendte oplysninger om helbred og den sociale situation og
Side 54funktionens egne undersøgelser give en beskrivelse af patientens helbredsproblemer og deres betydning
for funktionsevnen. Hvor der er mulighed for udvikling af funktionsevnen, anføres dette.
Hvor klinisk funktion vurderer, at andre undersøgelser, end hvad kommunen har anmodet om, vil belyse
helbredsforholdene og funktionsevnen bedre, skal funktionen drøfte dette med henvisende
sagsbehandler. Det er kommunen, der afgør omfanget af undersøgelser.
Der vil altid – uagtet antallet af undersøgelser og vurderinger – fremkomme én samlet vurdering af
patientens helbredsforhold og funktionsevne, herunder en prognose.
Klinisk funktion kan i særlige tilfælde lade foretage billeddiagnostik, blodprøver eller
funktionsundersøgelser, hvor resultatet heraf er afgørende for speciallægens bedømmelse af de
helbredsforhold, der har ført til henvisning til klinisk funktion.
Hvor undersøgelser i klinisk funktion afdækker andre helbredsforhold, der burde føre til yderligere
undersøgelser, henvises til egen læge til videre diagnostik.
Hvor undersøgelser i klinisk funktion afdækker et behandlingsbehov for de lidelser, der førte til
henvisning til klinisk funktion, henvises til egen læge med oplysning om resultatet af de gennemførte
undersøgelser.
Klinisk funktion sender lægeattesten til kommunen med kopi eller epikrise til patientens egen læge.
Der gøres særligt opmærksom på de forhold, hvor egen læge anmodes om at foretage yderligere
diagnostiske eller behandlingsmæssige skridt.
4. Frister for levering og betaling
Lægeattesten leveres senest 14 dage (2 uger) efter sidste konsultation og senest 30 dage (1 måned) efter,
at anmodninger modtaget i klinisk funktion. Fristerne kan forlænges efter aftale i sager, hvor der skal
foretages flere undersøgelser.
Lægeattesten honoreres og betales efter aftale mellem regionen og kommunerne i regionen. Medvirken af
tolk øger tidsforbruget. Honoraret for tolkehjælp betales af kommunen.
Hvis patienten udebliver fra undersøgelse, betaler kommunen en godtgørelse, aftalt mellem region og
kommuner.
LÆ 281 – Anmodning om attest til sygedagpengeopfølgning
1. Formål
Blanketten er en anmodning til den praktiserende læge om at udfærdige attest LÆ 285 – attest til
sygedagpengeopfølgning.
2. Hvad skal kommunen?
Via anmodningen skal kommunen videregive den sygemeldtes oplysninger, om sygdommens betydning
for den sygemeldtes muligheder for at arbejde og tilsvarende oplysninger, som en eventuel arbejdsgiver
måtte have afgivet. Oplysningerne gives ud fra tre spørgsmål.
Kommunen fastsætter i anmodningen en frist for den praktiserende læges udstedelse og levering af LÆ
285. Fristen skal så vidt muligt være på 14 dage fra afsendelsen af anmodningen. Fristen kan dog
Side 55fastsættes til minimum 8 dage fra afsendelsen af anmodningen, hvis kommunen ellers ikke kan nå at få
lægeattesten til den første opfølgningssamtale.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 285 – Attest til sygedagpengeopfølgning.
4. Bemærkninger
Samtidig med, at kommunen anmoder den praktiserende læge om LÆ 285, anmoder kommunen den
sygemeldte om straks at bestille tid til konsultation hos lægen. I anmodningen er angivet, hvornår
konsultationen senest skal finde sted.
LÆ 282 – Anmodning om at bestille tid hos din læge
1. Formål
Blanketten er en anmodning til borgeren om, at bestille tid ved egen læge, når kommunen skal foretages
en sygedagpengeopfølgning.
2. Hvad skal kommunen?
Blanketten fremsendes til den borger, der skal have udarbejdet attest til sygedagpengeopfølgning.
Blanketten anvendes i forbindelse med LÆ 281 – Anmodning om attest til sygedagpengeopfølgning, der
fremsendes til den praktiserende læge.
3. Hvad skal lægen?
Se vejledning til LÆ 285 – Attest til sygedagpengeopfølgning.
LÆ 285 – Attest til sygedagpengeopfølgning
1. Formål
Attesten er knyttet til sygedagpengereformen som trådte i kraft 1. januar 2015. Ifølge sygedagpengeloven
skal de praktiserende læger udfylde LÆ 285, til brug for kommunens første opfølgningssamtale senest 8
uger efter første sygefraværsdag.
Kommunerne skal indhente LÆ 285 på alle sygemeldte, som forventes at have et sygefravær på mere end
8 uger.
Med den obligatoriske lægeattest sikrer kommunen sig tidlige lægeoplysninger, som skal bruges til en
tidlig visitation til den kommunale indsats. Dette sker i forlængelse af, at sygedagpengeperioden er
reduceret fra tidligere 1 år til nu 5 måneder.
2. Hvad skal kommunen?
Kommunen skal anmode om Attest til sygedagpengeopfølgning på anmodningsblanketten LÆ 281 – se
denne.
3. Hvad skal lægen?
Side 56Lægen har pligt til at udfærdige denne attest. Attesten udfyldes på baggrund af samtale med patienten i
konsultationen, lægens kendskab til patienten i øvrigt og patientjournalen. Lægen skal
• udtale sig om årsagen til sygefraværet
• vurdere sygefraværet som tilhørende én af tre kategorier: a) klart sygdomsbillede/klar
behandlingsplan, b) uklart sygdomsbillede, hvor der er behov for yderligere
undersøgelser/behandling og c) uklart sygdomsbillede, hvor der ikke er behov for
undersøgelser/behandling i sundhedsvæsenet.
• vurdere behov for skånehensyn
• om muligt angive, hvornår den sygemeldte kan genoptage eller påbegynde et arbejde enten delvist
eller på fuld tid.
Attesten er udformet, så det er muligt for lægen at udfylde den sammen med patienten i konsultationen.
Det anbefales at give patienten en kopi af den udfyldte attest med hjem.
4. Bemærkninger
Lægen må give sit bedst mulige skøn og finde den af de tre kategorier, som bedst karakteriserer
sygdomsbilledet. Afkrydsningen skal suppleres med udfyldelse af tekst ud for den valgte kategori.
Sygdomsbilleder der karakteriseres som uklare, hvor der ikke er behov for undersøgelse/behandling i
sundhedsvæsenet vil hurtigt blive visiteret til kommunal indsats. Lægen skal, hvis det er relevant, drøfte
med patienten, om der er sundhedsfremmende tiltag/tilbud, som kan fremme mulighederne for at
arbejde, f.eks. ændrede motions-, kost- eller alkoholvaner.
5. Frister for levering og betaling
På anmodningsblanketten – LÆ 281 – er anført den dato, hvor konsultationen hos lægen senest skal
finde sted. Denne dato ligger få dage før kommunens 8-ugersfrist til at afholde opfølgningssamtalen.
Når patienten ringer for at bestille tid hos lægen, vil der for en del sygemeldte være en kort frist, helt ned
til 8 dage til, at finde tid til en konsultation og få afsendt den udfyldte attest. Det er en konsekvens af den
ny lovgivning. I bekendtgørelsen om opfølgning i sygedagpengesager står, at fristen så vidt muligt skal
være på 14 dage fra afsendelsen af anmodningen, men at den kan fastsættes til minimum 8 dage.
Betaling finder sted senest 14 dage (2 uger) efter regningens modtagelse i kommunen.
Side 57

 

Datatilsynets vejledning: “Samtykke” i persondataretlig forstand

Datatilsynet udsendte i efteråret en ny vejledning i, hvad samtykke betyder.
Vær opmærksom på, at Datatilsynets tekst først og fremmest vedrører registrering i et it-system.  Ordet samtykke kan også bruges udenfor persondataretlige sammenhænge. Hvis du oplever, at du skal give dit samtykke overfor for eksempel Jobcentret for at opnå eller bevare en ydelse, er det værd at overveje, om det er i overensstemmelse med GDPR.

Mikael Hertig

Teksten her er kopieret ind. Det betyder, at der kan blive lagt tags og kommentarer ind senere.

Vejledning

Samtykke September 2019

Indhold

Forord 3

 1. Hvad er et samtykke? 4
 2. Kravene til et samtykke 5
 1. 2.1  Tidspunkt
 2. 2.2  Formkrav
 3. 2.3  Frivilligt

5 5 5

Ulige forhold mellem parterne 6

2.3.1
2.3.2 Granularitet 8

 1. 2.4  Specifikt 9
 2. 2.5  Informeret 102.5.1 Minimumskrav 10 2.5.2 Oplysningspligt 11
 3. 2.6  Utvetydig viljestilkendegivelse 12 2.6.1 Passivitet 12
 4. 2.7  Udtrykkeligt samtykke 13

3. Retten til at tilbagekalde et samtykke 14

3.1 Opbevaring af dokumentation for samtykke 15

4. Børn og samtykke 16

 1. 4.1  Børns mulighed for at give samtykke 16
 2. 4.2  Børns samtykke indhentet i forbindelse med informationssamfundstjenester 16
 1. Overgangen fra persondataloven til databeskyttelsesforordningen 18
 2. Tjekliste 19

2

Forord

Dette er en opdateret udgave af vejledningen om samtykke fra november 2017. Når Datatilsynet har fundet anledning til at opdatere vejledningen, skyldes det primært, at Artikel 29-gruppen (nu Det Europæiske Databe- skyttelsesråd) i 2018 har offentliggjort en revideret vejledning om sam- tykke.

I denne vejledning får du en kort introduktion til reglerne om samtykke som behandlingsgrundlag efter databeskyttelsesforordningen og en række ek- sempler på brugen af samtykke.

Behandling af personoplysninger skal ske i overensstemmelse med behandlingsreglerne i da- tabeskyttelsesforordningens kapitel II. Samtykke fra den registrerede er et af flere ligestillede retlige grundlag, som den dataansvarlige kan bruge til at behandle personoplysninger. Sam- tykke indtager en vigtig rolle, men udelukker ikke muligheden for, at andre retlige grundlag – afhængigt af konteksten – måske er mere passende fra såvel den dataansvarliges som fra den registreredes synsvinkel.

Formålet med vejledningen er at forklare, hvornår der foreligger et gyldigt samtykke, og hvad retsvirkningerne er, hvis et samtykke trækkes tilbage. Vejledningen indeholder endvidere et afsnit om forordningens regler om børns samtykke i forbindelse med informationssamfunds- tjenester. Du finder også i vejledningens afsnit 6 en tjekliste, som du kan bruge som en rette- snor for, om du – hvis du er dataansvarlig – er på linje med kravene i databeskyttelsesforord- ningen eller ej. Tjeklisten kan imidlertid også bruges af f.eks. den registrerede, der gerne vil have et hurtigt overblik over reglerne om samtykke, inden han/hun giver samtykke til en be- handling af personoplysninger.

Ønsker du en mere fyldestgørende gennemgang af reglerne, kan du bl.a. læse selve lovtek- sten i databeskyttelsesforordningens kapitel 1 og 2 (Europa-Parlamentets og Rådets forord- ning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger), databeskyttel- seslovens §§ 6 og 12 (Lov nr. 502 af 23. maj 2018 om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger) eller betænkningen om databeskyttelsesforordningen kapitel 2.3., 3.5. og 3.6. (betænkning nr. 1565/2017).

Der kan i øvrigt henvises til Artikel 29-gruppens udtalelse nr. 15 af 13. juli 2011 og nr. 17 af 28. november 2017 (senest revideret 10. april 2018) om samtykke.

3

1. Hvad er et samtykke?

Samtykke er efter databeskyttelsesforordningen udtryk for, at de registrerede gives et reelt valg og kontrol over, hvordan deres oplysninger bruges, og er efter forordningen et af flere – ligestillede – behandlingsgrundlag, som den dataansvarlige kan anvende ved behandling af personoplysninger.

Det er helt centralt, at der foreligger en mulighed for fravalg. 

Det er afgørende, at den dataansvarlige gør sig klart, om samtykke vil være det mest passende behandlingsgrundlag, eller om det vil være mere hensigtsmæssigt at støtte behandlingen af den registreredes oplysninger på et andet grundlag. Den dataansvarlige bør bl.a. overveje, om det reelt vil være muligt for den registrerede at trække sit samtykke tilbage, og hvilke konse- kvenser det vil have.

Opfylder et samtykke ikke betingelserne i forordningen, kan det ikke udgøre et grundlag for behandlingen af oplysninger.

I boksen nedenfor finder du databeskyttelsesforordningens definition af et samtykke. Et samtykke fra den registrerede skal være i overensstemmelse med denne definition.

Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11

”Enhver, frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.”

Det er endvidere et krav, at den dataansvarlige kan påvise, at den registrerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger. Det er med andre ord den dataansvarlige, som har bevisbyrden for, at den registrerede har givet det fornødne samtykke.

Bevisbyrden for.  samtykke foreligger, er nu helt og aldeles placeret hos “databehandleren”, dvs. myndigheden eller virksomheden, samtykket gives til.

Herudover gælder, at hvis den registreredes samtykke gives i en skriftlig erklæring, der også vedrører andre forhold, skal en anmodning om samtykke forelægges på en måde, som klart kan skelnes fra de andre forhold, i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog.

Endelig er det et krav, at den registrerede, inden samtykke gives, skal oplyses om, at samtykket kan trækkes tilbage.

Samtykke kan altid trækkes tilbage

Alle de ovennævnte betingelser skal være opfyldt for, at et samtykke er gyldigt efter forordningen.

 

2. Kravene til et samtykke 2.1 Tidspunkt

Den registreredes samtykke skal være på plads inden, den dataansvarlige påbegynder behandling af de oplysninger, som samtykket angår.

Inden behandlingen bør den dataansvarlige først vurdere om samtykke er det mest passende behandlingsgrundlag. Hvis dette er tilfældet, og den dataansvarlige mener, at samtykket kan leve op til kravene i databeskyttelsesforordningen, skal samtykket indhentes inden behandlingen af personoplysninger påbegyndes.

2.2 Formkrav

Et samtykke kan både afgives mundtligt, skriftligt og digitalt. Det afgørende er, at den registreredes erklæring eller handling tydeligt tilkendegiver den registreredes hensigt, og et samtykke kan derfor ikke gives stiltiende eller være underforstået.

Den dataansvarlige skal endvidere som nævnt kunne bevise, at den registrerede har givet sit samtykke til behandlingen af personoplysninger, og kunne bevise, hvad det meddelte samtykke omfatter. Et samtykke bør derfor i videst mulige omfang afgives skriftligt eller på anden måde, som kan bevises.

Kan den dataansvarlige ikke bevise, at der foreligger et gyldigt samtykke, er konsekvensen, at samtykket ikke kan anses for at være i overensstemmelse med forordningen og dermed ikke kan udgøre et lovligt behandlingsgrundlag.

2.3 Frivilligt

Et samtykke skal være frivilligt. Formålet med et samtykke er at give de registrerede et valg og ikke mindst kontrol over personoplysninger om dem selv. Et samtykke anses derfor ikke for at være afgivet frivilligt, hvis den registrerede ikke har et reelt eller frit valg. Et samtykke må f.eks. ikke være afgivet under tvang. Dette gælder, uanset om det er den dataansvarlige eller andre, der udøver tvang over for den registrerede.

Enhver form for upassende pres på eller påvirkning af den registreredes frie vilje, medfører at samtykket er ugyldigt.

Den omstændighed, at den registrerede er i den dataansvarliges varetægt, f.eks. indsat i fængsel, undergivet værnepligt mv., udelukker ikke, at vedkommende kan give et gyldigt samtykke.

Eksempel 1

En privat sportsforening beder sine medlemmer om samtykke til at tage billeder af dem for at offentliggøre billederne på sportsforeningens hjemmeside.

Medlemmerne anses for at have et reelt og frit valg, så længe et nægtet samtykke ikke medfører negative konsekvenser (f.eks. ekskludering af foreningen). Sportsforeningen bør i øvrigt overveje, om samtykke er det mest passende behandlingsgrundlag, eller om foreningen vil kunne offentliggøre billederne på baggrund af et andet behandlings- grundlag, fx interesseafvejningsreglen i forordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

 

2.3.1 Ulige forhold mellem parterne

Den dataansvarlige bør i relation til kravet om frivillighed også være opmærksom på, om der foreligger et ulige forhold mellem den dataansvarlige og den registrerede. Et samtykke anses normalt ikke for at være afgivet frivilligt, hvis der er en klar skævhed mellem den registrerede og den dataansvarlige.

Offentlige myndigheder

Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den dataansvarlige er en offentlig myndighed, og den registrerede ansøger om en offentlig ydelse hos myndigheden. Den registrerede vil i dette tilfælde oftest ikke have andre alternativer end at give samtykke til behandlingen, hvis borgeren vil have ydelsen.

En offentlig myndighed vil derfor ofte ikke kunne behandle personoplysninger på baggrund af et samtykke. Offentlige myndigheder bør af denne grund nøje overveje anvendelsen af samtykke som behandlingsgrundlag.

Offentlige myndigheder er i flere tilfælde underlagt bestemmelser, som stiller krav om ”samtykke” fra borgeren. I disse tilfælde skal myndigheden imidlertid være opmærksom på, at selvom det kan følge af lovgivningen, at der kræves ”samtykke”, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der er tale om et samtykke i databeskyttelsesforordningens forstand. Et sådant ”samtykke” vil ofte udgøre en garantiforskrift for borgerne, men ikke grundlaget for selve behandlingen af personoplysninger. Behandlingsgrundlaget vil i disse tilfælde ofte være myndighedsudøvelse efter forordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Der skal skelnes skarpt mellem samtykke i databeskyttelses-sammenhæng (persondatarelateret) og andre former for lovlig tilslutning. I forbindelse med fx. jobcenterbehandling og tvangsforanstaltninger relateret til retssikkerhedsloven skal der tages stilling til, om der er lovhjemler, der stiller forvaltningen bedre end i databeskyttelseslovmæssig forstand. Findes de ikke, er behandlingen som udgangspunkt lovstridig.

Hvis den offentlige myndighed har brug for oplysningen, dvs. at myndigheden som følge af indretningen af lovgivningen ikke kan indhente de relevante oplysninger på anden måde, kan myndigheden dog anvende samtykke som behandlingsgrundlag.

Bemærkningen ovenfor forekommer ganske elastisk. Den skal sammenstilles med forvaltningslovens bestemmelser. 

I visse situationer, hvor den registreredes afvisning af at give samtykke er uden betydning for myndighedens sagsbehandling af en ydelse eller tilladelse til den registrerede, vil behandling imidlertid kunne ske på grundlag af samtykke. Det kan eksempelvis gælde, hvis en borger ønsker at acceptere kommunens tilbud om at modtage oplysninger på e-mail eller SMS om afhentning af storskrald eller oplysning om forsinkede anlægsarbejder i lokalområdet.

Ansættelsesforhold

Det følger af databeskyttelsesloven, at behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold kan finde sted på baggrund af den registreredes samtykke, så længe samtykket lever op til forordningens krav.

I ansættelsesforhold forekommer dog typisk en ulighed mellem arbejdsgiveren og den ansatte. En arbejdsgiver bør derfor være opmærksom på, om den ansattes samtykke reelt er udtryk for den ansattes valg, eller om samtykket er afgivet med frygt for væsentlige negative konse- kvenser. Der må i den forbindelse lægges særlig vægt på, om den ansattes samtykke er nød- vendigt, eller om arbejdsgiveren kan anvende en anden mere passende behandlingshjemmel.

Eksempel 2

En virksomhed har en telefonbog over de ansatte, som er tilgængelig for de ansatte via virksomhedens intranet. Virksomheden vækster hurtigt og har nu omkring 700 an- satte. For at forbedre kommunikationen mellem de ansatte ønsker virksomhedens le- delse at forsyne de ansattes profil i telefonbogen med et billede af den ansatte. Ledel- sen spørger derfor hver ansat om samtykke til at tilføje et billede til virksomhedens telefonbog. Ledelsen understreger, at det er fuldstændigt frivilligt, og hvis den ansatte ikke ønsker at give sit samtykke, vil det ikke få negative konsekvenser for den ansatte.

Den ansattes samtykke vil blive anset for frivilligt.

6

Hvis ledelsen af virksomheden har oplyst de ansatte om, at det vil få negative konse- kvenser, hvis de ikke giver samtykke, vil samtykket ikke være frivilligt.

Ledelsen kan endvidere overveje, om samtykke er det mest passende behandlings- grundlag til behandlingen af personoplysningerne.

Eksempel 3

Et filmhold skal i forbindelse med, at de er blevet hyret til at lave en reklamefilm for en kommune, optage borgmesteren, mens han viser rundt og forklarer, hvordan man har indrettet dele af rådhuset i en helt ny urban stil med kunstværker af lokale kunstnere. De følger en bestemt fastlagt rute rundt, og forvaltningen spørger de ansatte, der til daglig sidder i denne del af rådhuset, om samtykke til, at de muligvis kan blive optaget af filmholdet, mens de er på vej rundt. Det har ingen negative konsekvenser for de ansatte, som ikke ønsker at komme med i filmen, og som derfor ikke giver deres sam- tykke. De får stillet en kontorstol, skrivebord mv. magen til det, de allerede har til rå- dighed, mens optagelserne finder sted.

Den ansattes samtykke vil blive anset for frivilligt.

Hvis de ansatte har fået oplyst, at det kan få negative konsekvenser for dem, hvis de siger nej, vil samtykket ikke være frivilligt.

Kontrakt betinget af samtykke

Ved vurderingen af, om et samtykke er afgivet frivilligt, skal der tages størst muligt hensyn til om bl.a. opfyldelsen af en kontrakt er gjort betinget af samtykke til behandling af personoplys- ninger, som ikke er nødvendig for kontraktens opfyldelse.

Det betyder med andre ord, at et samtykke ikke anses for at være givet frivilligt, hvis f.eks. køb af en vare eller en serviceydelse afhænger af samtykke, selvom et sådant samtykke ikke er nødvendigt for købet af varen eller serviceydelsen.

Eksempel 4

En online elektronikforhandler gør det til en betingelse for køb af mobiltelefoner, at kunden skal give samtykke til, at elektronikforhandleren må dele kundens oplysninger med forskellige teleselskaber. Delingen af kundens oplysninger med teleselskaberne sker med henblik på, at selskaberne kan sende kunderne materiale om favorable te- lefonabonnementer. Deling af kundens oplysninger er ikke nødvendig for kundens køb af mobiltelefonen.

Kundens samtykke vil ikke blive anset for frivilligt, hvis det er en betingelse for købet af telefonen. Elektronikforhandleren må gerne bede om samtykke til en sådan deling, men kunden skal have mulighed for at nægte samtykke og samtidig bevare mulighe- den for at købe varen.

Som eksempel 4 viser, bør den dataansvarlige være særligt opmærksom på, hvilke oplysnin- ger der er nødvendige for kontraktens opfyldelse. Den dataansvarlige kan derfor overveje, om

7

man i stedet kan anvende et andet og mere passende grundlag end samtykke til at behandle de oplysninger, der er nødvendige for kontraktens opfyldelse.

Ulempe eller skade

En dataansvarlig kan i et vist omfang motivere de registrerede til at give samtykke ved, at der er en fordel forbundet med at samtykke. Indmeldelse i en forretnings fordelsprogram kan f.eks. indebære rabatter, som motiverer kunden til at give samtykke til at modtage reklamemateriale fra forretningen. Den rabat eller de fordele et samtykke til et fordelsprogram medfører, udeluk- ker ikke, at samtykket kan anses for at være frivilligt.

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, om manglende samtykke medfører negative kon- sekvenser for den registrerede, som ikke vil give samtykke – f. eks. i form af meromkostninger.

Eksempel 5

En kunde abonnerer på en skobutiks nyhedsbrev med generelle rabatter. Skobutikken retter henvendelse til kunden og anmoder om samtykke til, at der indsamles flere op- lysninger om købspræferencer, for at butikken kan skræddersy tilbuddene efter kun- dens præferencer ud fra en købshistorik eller et spørgeskema, som det er frivilligt at udfylde.

Hvis kunden senere trækker sit samtykke tilbage, vil vedkommende igen modtage de generelle rabatter. Her er der ikke tale om en skade.

2.3.2 Granularitet (opdeling)

Hvis en dataansvarlig ønsker at behandle personoplysninger til flere formål, skal de registre- rede frit kunne vælge, hvilke formål de samtykker til.

Et samtykke antages ikke at være givet frivilligt, hvis proceduren til opnåelse af samtykke ikke giver den registrerede mulighed for at give særskilt samtykke til forskellige behandlingsaktivi- teter vedrørende personoplysninger og dermed tvinges til at samtykke til samtlige formål. Sam- tykket skal altså granuleres.

Hvis en behandling af oplysninger tjener flere formål, skal den dataansvarlige indhente særskilt samtykke for hvert enkelt formål, som skal behandles på grundlag af den registreredes sam- tykke. Den dataansvarlige må derfor tilbyde den registrerede mulighed for at samtykke til et formål, men undlade at samtykke til andre formål. Rent praktisk kan dette ske f.eks. i form af en samlet erklæring, hvor den registrerede kan markere, hvilke formål vedkommende vil ac- ceptere, at der behandles oplysninger til.

Eksempel 6

En online tøjforhandler anmoder i en og samme anmodning om, at kunderne samtyk- ker til, at deres oplysninger behandles i forbindelse med levering af kundernes bestil- ling, at deres oplysninger anvendes til at sende dem markedsføringsmateriale pr. e- mail, og at deres oplysninger deles med andre virksomheder. Samtykket er udformet sådan, at kunden enten ikke samtykker eller samtykker til det hele.

Samtykket er ikke granulært, da det ikke er muligt for kunden at give særskilt samtykke til hvert behandlingsformål. Der bør i dette tilfælde indhentes særskilt samtykke til hvert formål. Virksomheden bør i øvrigt overveje, om samtykke er det mest passende

8

behandlingsgrundlag i forhold til levering, eller om der kan være et andet grundlag for denne behandling.

Eksempel 7

En cykelforhandler giver ved salget af en cykel sin kunde en samtykkeerklæring, hvor kunden har mulighed for at krydse af ud for hvert formål og dermed give samtykke til følgende:

 • At modtage tilbud pr. e-mail på reservedele, tilbehør og merchandise til cyklen
 • At deltage i spørgeskemaundersøgelser
 • At modtage påmindelser om tider på værkstedet og øvrige servicemeddelel-ser.Da kunden har mulighed for at vælge hvilke behandlingsformål, der samtykkes til, er samtykket frivilligt.

Kravet om granularitet er tæt forbundet med både kravet om, at samtykke skal være specifikt, jf. nedenfor, og kravet om frivillighed.

Relevante bestemmelser mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, og artikel 7, stk. 4 Præambelbetragtning nr. 42 og 43 til forordningen

2.4 Specifikt

Et samtykke skal være specifikt. Det må derfor ikke være generelt udformet eller uden en præcis angivelse af formålene med behandlingen af personoplysninger, og hvilke personop- lysninger der vil blive behandlet. Et samtykke skal med andre ord være konkretiseret på en sådan måde, at det klart og tydeligt fremgår, hvad der meddeles samtykke til.

Kravet om specifikt samtykke hænger sammen med princippet om formålsbegrænsning, der betyder, at personoplysninger altid skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål (f.eks. offentlig myndighedsudøvelse eller kontraktopfyldelse i den private sektor), og ikke må viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål. De registreredes samtykke skal derfor i overensstemmelse med dette princip altid indhentes til specifikt angivne formål.

Eksempel 8

Ved indmeldelse beder et fitnesscenter deres kunder om samtykke til at modtage et månedligt nyhedsbrev. Centrets ejer har også en internetbutik, hvor man sælger træ- ningsmaskiner. Kunderne bliver ved indmeldelsen samtidig bedt om at give samtykke til at modtage markedsføringsmateriale fra internetbutikken. Samtykkeformularen er

9

udformet, så kunden skal krydse af i et felt til modtagelse af nyhedsbrevet og et andet felt til modtagelse af markedsføringsmateriale.

Samtykke vil i denne situation være specifikt og opfylder samtidig kravet om granule- ring.

Den registrerede skal altså give samtykke til specifikke formål med behandlingen. Endvidere skal den dataansvarlige oplyse den registrerede om, hvilke oplysninger der vil blive behandlet til hvert formål.

Ønsker en dataansvarlig, der behandler oplysninger på grundlag af et samtykke givet til et formål, efterfølgende at anvende oplysningerne til andre formål, skal den dataansvarlige ind- hente et nyt samtykke, der omfatter de nye formål.

Den dataansvarlige skal endvidere være opmærksom på, hvordan en samtykkeformular ud- formes. Hvis erklæringen også vedrører andre forhold – f.eks. handelsbetingelser for køb af en serviceydelse – skal anmodningen om samtykke klart kunne skelnes fra de andre forhold.

Anmodningen om samtykke skal samtidig ske i en letforståelig og lettilgængelig form og i et klart og enkelt sprog, som er egnet til den målgruppe, som er modtager. Normalt vil det være tilstrækkeligt at lave én anmodning, selvom målgruppen både er børn og voksne, hvis den er formuleret på en sådan måde, at den er let forståelig for børn.

Relevante bestemmelser mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, artikel 5, stk. 1, litra b, og artikel 7, stk. 2

Præambelbetragtning nr. 32 og 33 til forordningen Databeskyttelseslovens § 12, stk. 3

2.5 Informeret

Et samtykke skal være informeret. Det betyder, at den registrerede skal være klar over, hvad der gives samtykke til. Den dataansvarlige skal give den registrerede en række informationer, som skal sikre, at den registrerede kan træffe sin beslutning på et oplyst grundlag.

Der gælder ingen formkrav til, hvordan denne information skal gives. Det er altså muligt at opfylde kravet både skriftligt, mundtligt eller digitalt.

2.5.1 Minimumskrav

Selve informationen skal som minimum bestå af oplysninger om:

 • den dataansvarliges identitet,
 • formålet med den påtænkte behandling,
 • hvilke oplysninger der behandles, og
 • retten til at trække samtykket tilbage.Hvis personoplysningerne anvendes til automatiske afgørelser efter databeskyttelsesforord- ningens artikel 22, stk. 2, litra c, skal der oplyses om dette. En dataansvarlig skal endvidere

10

oplyse om eventuelle risici ved dataoverførsler til usikre tredjelande1, hvis der skal ske over- førsel af personoplysningerne.

Den dataansvarlige skal altid tilpasse informationen til den konkrete situation og skal derfor gøre sig klart, hvilke oplysninger der indsamles og anvendes, formålet med behandlingen, eventuelle modtagere af oplysningerne, og hvordan den registrerede kan gøre brug af sine rettigheder om indsigt, tilbagekaldelse mv.

Det afgørende er at skabe gennemsigtighed for den registrerede og at sikre en lovlig og rimelig behandling af oplysningerne.

Eksempel 9

En dataansvarlig giver følgende information i forbindelse med anmodningen om sam- tykke:

 • Vi behandler dine personoplysninger med henblik på at forbedre kvaliteten af denne serviceydelse.
 • I nogle tilfælde vil vi videregive dine oplysninger til tredjeparter for at kunne tilbyde dig en bedre service
 • Ved fortsat brug af denne tjeneste giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger. Vi indsamler bl.a. dit navn, e-mailadresse, alder og andre relevante oplysninger.
 • Denne persondatapolitik kan blive ændret. Besøg vores hjemmeside regel- mæssigt for at holde dig opdateret.Denne information er af meget overordnet og generel karakter og giver ikke tilstræk- kelig specifik information om formålet med den påtænkte behandling.

2.5.2 Oplysningspligt

I mange tilfælde indhentes samtykke på tidspunktet for indsamlingen af oplysninger hos den registrerede. Kravet om information ved afgivelsen af samtykke falder dermed sammen med den dataansvarliges almindelige – og mere omfattende – oplysningsforpligtelse, som følger af forordningen.

Det kan derfor anbefales at se på de oplistede typer af oplysninger, som den dataansvarlige skal meddele den registrerede i den forbindelse, når den dataansvarlige udarbejder den infor- mation, der skal meddeles forud for afgivelsen af samtykke.

For at skabe gennemsigtighed for de registrerede skal anmodningen om samtykke være ad- skilt fra vilkår og betingelser, jf. ovenfor om formulering af erklæring om samtykke.

Relevante bestemmelser mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, artikel 7, stk. 2 og 3, og artikel 13-14 Præambelbetragtning nr. 42 til forordningen
Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder

1 Lande uden for EU/EØS-området, som EU-Kommissionen ikke har afgjort har et tiltrækkeligt beskyttelsesniveau.

11

2.6 Utvetydig viljestilkendegivelse

Den registreredes samtykke skal meddeles i form af en utvetydig tilkendegivelse. Det betyder, at det samtykke, der er givet, ikke må give anledning til tvivl.

En sådan tilkendegivelse kan bestå i, at den registrerede ved en erklæring eller ved en aktiv handling, klart tilkendegiver en accept af, at personoplysninger om vedkommende behandles.

En utvetydig viljestilkendegivelse kan således f.eks. meddeles ved underskrift på et dokument, ved at sætte kryds i et felt ved besøg på en hjemmeside eller ved valg af tekniske indstillinger til informationssamfundstjenester, f.eks. Facebook, Instagram og Snapchat.

Andre aktive handlinger kan også udgøre en utvetydig viljestilkendegivelse, forudsat at det er klart, at der foreligger et samtykke. Generel accept af almindelige betingelser og vilkår kan ikke opfattes som en klar bekræftelse, hvorved den registrerede giver samtykke til behandling af personoplysninger.

Et swipe, et vink foran et smartkamera, at bevæge sin smartphone rundt med uret eller i en ottetalsbevægelse kan være måder at meddele samtykke på, hvis de nødvendige oplysninger stilles til rådighed, og det er klart, at bevægelsen betyder, at den registrerede samtykker.

Eksempel 10

En kunde i et indkøbscenter udfylder en blanket med navn og adresse og lægger blanketten i en glasbowle for at deltage i en konkurrence om gratis biografbilletter ar- rangeret af indkøbscenteret. Blanketten indeholder information om bl.a. formålet med behandlingen. Informationen er skrevet i starten af blanketten – dvs. før de felter, som kunden skal udfylde. Blanketten er endvidere udformet sådan, at kunden skal sætte kryds i et felt, for at give sit samtykke til, at oplysningerne bruges i lodtrækningen.

Kundens handling udgør en klar bekræftelse, der tydeligt tilkendegiver en accept af, at indkøbscenteret behandler kundens navn og adresse med henblik på at deltage i konkurrencen. Kundens samtykke kan ikke udstrækkes til andre formål, eksempelvis til at indkøbscenteret kan sende markedsføringsmateriale til kunden.

Det kan være tilstrækkeligt, at den registrerede accepterer en præformuleret erklæring om samtykke, hvis bekræftelsen gives ved en aktiv handling – eksempelvis ved at klikke på et felt, der tydeligt oplyser den registrerede om, at handlingen medfører et samtykke til behandling.

Eksempel 11

En person udfylder et elektronisk spørgeskema om sportsinteresser og sender ske- maet elektronisk.

Når personen ved afslutningen af spørgeskemaet trykker ”send”, vil dette være udtryk for personens accept af, at de opgivne oplysninger må anvendes til de formål, der er angivet i spørgeskemaet, hvis det klart forinden fremgår, at man ved at sende spør- geskemaet giver samtykke.

2.6.1 Passivitet

Tavshed, allerede afkrydsede felter på hjemmesider eller inaktivitet er ikke tilstrækkeligt til at udgøre en utvetydig tilkendegivelse og kan derfor ikke udgøre et samtykke.

12

Eksempel 12

I forbindelse med bestilling af et ugebladsabonnement i en udgivers webshop præ- senteres kunden på bestillingssiden for en rubrik, hvoraf det fremgår, at kunden ved afgivelsen af bestillingen samtidig giver sit samtykke til, at udgiveren til brug for mar- kedsføring må videregive kundens oplysninger til andre selskaber i koncernen. Ud for rubrikken er der et allerede afkrydset samtykkefelt.

I eksemplet vil der ikke være givet et gyldigt samtykke, idet der er anvendt et forud- afkrydset samtykkefelt, og kunden har dermed ikke givet et aktivt samtykke.

2.7 Udtrykkeligt samtykke

I nogle tilfælde stilles der krav om et udtrykkeligt samtykke fra den registrerede. Det drejer sig bl.a. om den situation, hvor den dataansvarlige ønsker at behandle følsomme oplysninger (f.eks. oplysning om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs overbevisning, fagforenings- mæssigt tilhørsforhold eller helbredsoplysninger) ved automatiseret behandling, profilering og ved overførsel til et usikkert tredjeland.

Forordningen forklarer ikke nærmere, hvad der skal forstås ved et udtrykkeligt samtykke, og formuleringen medfører ikke et yderligere skærpet krav til samtykket, men understreger vigtig- heden af, at der ikke må være tvivl om, at der er afgivet samtykke.

Den dataansvarlige skal som tidligere nævnt kunne bevise, at der foreligger et udtrykkeligt samtykke, og det vil derfor kunne være hensigtsmæssigt, at et samtykke foreligger skriftligt.

Relevante bestemmelser mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, artikel 7, stk. 1, artikel 9, stk. 2, litra a, artikel 22, stk. 2, litra c, og artikel 49, stk. 1, litra a

Præambelbetragtning nr. 32 til forordningen

13

3. Retten til at tilbagekalde et samtykke

Den registrerede kan på et hvilket som helst tidspunkt trække sit samtykke tilbage. Det er den dataansvarliges opgave at sikre sig, at de registrerede kan trække deres samtykke tilbage på en enkel og lettilgængelig måde. Det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det, men det er ikke et krav, at tilbagekaldelse skal ske på samme måde, som samtyk- ket oprindeligt er givet.

Hvis et samtykke f.eks. indhentes ved et enkelt museklik, tasteslag eller swipe, bør den regi- strerede kunne tilbagekalde sit samtykke på tilsvarende enkel måde. Hvis samtykke indhentes via en hjemmeside, en applikation eller via e-mail, bør den registrerede kunne trække sit sam- tykke tilbage ved brug af samme løsning. Det anbefales endvidere at tilbyde de registrerede flere muligheder for at trække deres samtykke tilbage, idet ikke alle registrerede er trygge ved brugen af internettet eller har internetadgang. Hvis samtykket er afgivet på internettet, må det dog være tilstrækkeligt, at det kan trækkes tilbage på internettet.

Eksempel 13

En online tøjbutik beder ved ordreafgivelsen om kundens samtykke til at sende e-mails med fordelagtige tilbud og rabatter på udvalgte varer. Samtykke afgives ved at sætte flueben i en boks. Det fremgår af den information, som kunden modtager, at samtykke altid kan tilbagekaldes ved at ringe til tøjbutikken på hverdage mellem 10-16.

Butikken lever ikke op til kravet om, at det skal være lige så let at trække sit samtykke tilbage som at give det. Tilbagetrækning af samtykke vil kræve et telefonopkald i ar- bejdstiden og er derfor ikke lige så let som at sætte flueben i en boks på hjemmesiden.

Den registrerede skal endvidere have mulighed for at trække sit samtykke tilbage, uden at det er til skade for den pågældende. Det betyder bl.a., at den registrerede skal kunne tilbagekalde sit samtykke uden betaling af gebyrer.

Information om, at et samtykke kan trækkes tilbage og måden, hvorpå dette kan ske, skal være givet, inden den registreredes samtykke indhentes. Er der ikke givet tilstrækkelig infor- mation om muligheden for at trække samtykket tilbage, kan selve samtykket ikke anses for gyldigt.

Hvis den registrerede vælger at trække sit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Tilbagekaldelse af sam- tykke vedrører kun den fremtidige behandling af den registreredes oplysninger.

Udgangspunktet er, at den dataansvarlige skal ophøre med at behandle oplysningerne så hur- tigt som muligt, hvis den registrerede tilbagekalder sit samtykke. Det er vigtigt at være op- mærksom på, at opbevaring af den registreredes oplysninger også er en behandling, som derfor skal ophøre ved tilbagekaldelsen. Det gælder dog kun de oplysninger, der er behandlet på grundlag af samtykket, men derimod ikke oplysninger, hvor behandlingsgrundlaget er et andet end samtykke – eksempelvis en kontrakt mellem den dataansvarlige og den registre- rede.

Den registrerede har ret til at få oplysninger om sig selv slettet, når et samtykke er tilbagekaldt. Selvom den registrerede ikke selv anmoder om det, bør den dataansvarlige tage stilling til spørgsmålet om at slette oplysningerne, hvis behandlingen alene hviler på samtykke, idet der ikke længere er et lovligt grundlag i forhold til opbevaring af den registreredes oplysninger.

14

Samtykke er efter databeskyttelsesforordningen udtryk for, at de registrerede gives et reelt valg og kontrol over, hvordan deres personoplysninger behandles. Når en dataansvarlig væl- ger at anvende samtykke, skal den dataansvarlige derfor, hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage, respektere dette valg og stoppe den del af behandlingen, der var baseret på samtykket.

Den dataansvarlige kan dermed som udgangspunkt ikke skifte behandlingsgrundlag, hvis den registrerede trækker sit samtykke tilbage. Det er derfor meget vigtigt, at den dataansvarlige inden indhentelse af samtykke overvejer, om samtykke er det mest passende behandlings- grundlag.

I nogle tilfælde vil det dog være muligt at fortsætte en behandling, selvom den registrerede har tilbagekaldt sit samtykke. En fortsat behandling må således kunne finde sted, hvis den er ri- melig i forhold til den registrerede.

Har den dataansvarlige et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selv- stændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling endvidere fortsat kunne finde sted.

Det vil imidlertid ikke være rimeligt eller gennemsigtigt for den registrerede, hvis den dataan- svarlige efterfølgende baserer behandlingen på legitime interesser, når et samtykke er tilba- gekaldt. I denne situation burde den dataansvarlige oprindeligt have anvendt dette behand- lingsgrundlag frem for at bede den registrerede om samtykke.

Fortsættes behandlingen på et andet grundlag, skal den registrerede have information om behandlingsgrundlag, formål mv.

3.1 Opbevaring af dokumentation for samtykke

Hvis en behandling er baseret på et samtykke, skal den dataansvarlige kunne påvise, at den registrerede har givet et sådan samtykke.

Når behandlingen ophører – f.eks. fordi samtykket bliver trukket tilbage – bør dokumentationen for, at der var givet samtykke, ikke opbevares længere end, hvad der er nødvendigt eksem- pelvis for at overholde en retlig forpligtelse eller for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gæl- dende eller forsvares.

Det vil bero på en konkret vurdering, hvor længe dokumentationen kan opbevares.

Ved en eventuel senere tvist om indhentning eller gyldighed af et samtykke kan den dataan- svarlige – hvis den konkrete dokumentation for samtykket er blevet slettet – dokumentere pro- cesserne for indhentning af samtykker, og hvordan anmodningen om samtykke, evt. samtyk- keerklæringen, var på tidspunktet for indhentningen af det bestridte samtykke.

Relevante bestemmelser mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 5, stk. 1, litra a, artikel 7, stk. 3, og artikel 17, stk. 1, litra b

Præambelbetragtning nr. 42 til forordningen

15

4. Børn og samtykke

Børn skal efter databeskyttelsesforordningen have en særlig beskyttelse, fordi de er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, der kan være forbundet med behandling af personop- lysninger. En sådan særlig beskyttelse bør navnlig gælde for brug af børns personoplysninger med henblik på markedsføring eller til at oprette personligheds- eller brugerprofiler og indsam- ling af personoplysninger vedrørende børn, når de anvender tjenester, der tilbydes direkte til børn.

4.1 Børns mulighed for at give samtykke

Når en dataansvarlig ønsker at behandle personoplysninger om et barn på baggrund af et samtykke, skal den dataansvarlige overveje, om barnet selv kan give samtykke, eller om sam- tykket skal indhentes hos forældremyndighedsindehaver.

Om barnet selv kan give samtykke, afhænger af en konkret modenhedsvurdering. Den data- ansvarlige skal derfor konkret vurdere, om barnet har tilstrækkelig modenhed og forståelse til selv at give samtykke. Normalt vil et barn på 15 år være tilstrækkelig moden til at kunne give samtykke på egne vegne.

Hvis den dataansvarlige vurderer, at barnet ikke har den tilstrækkelige modenhed, bør sam- tykket i stedet indhentes fra forældremyndighedsindehaver.

Den information, som skal gives forud for meddelelse af samtykke, skal tilpasses barnets for- ståelse. Informationen skal være formuleret i et klart og let forståeligt sprog, så barnet kan overskue oplysningerne.

4.2 Børns samtykke indhentet i forbindelse med informationssamfu- ndstjenester

Forordningen indeholder yderligere krav til et samtykke indhentet fra et barn i forbindelse med informationssamfundstjenester direkte til børn. Disse krav gælder samtidig med de krav, der ellers i alle andre sammenhænge gælder, når en dataansvarlig vil basere en behandling af personoplysninger på et samtykke fra den registrerede.

Informationssamfundstjenester er f. eks. e-handel, online spil og sociale medier som Face- book, Instagram og Snapchat.

Behandling af almindelige personoplysninger i forbindelse med udbud af informationssam- fundstjenester til børn er som udgangspunkt lovlig, hvis den registrerede er mindst 16 år og har givet samtykke. Databeskyttelsesforordningen giver imidlertid mulighed for, at de enkelte lande kan fastsætte en lavere aldersgrænse, som dog ikke må være lavere end 13 år.

I databeskyttelsesloven er aldersgrænsen fastsat til 13 år i situationer, hvor den dataansvarlige eller databehandleren er etableret i Danmark. Er barnet under 13 år, skal indehaveren af for- ældremyndigheden give samtykke på barnets vegne.

Udbydere af informationssamfundstjenester direkte til børn skal sikre beskyttelse ved at ind- bygge mekanismer, så børn under den fastsatte aldersgrænse udelukkes fra at give samtykke i forbindelse med f.eks. oprettelse af en profil. Kontrol af brugerens alder eller samtykke fra indehaveren af forældremyndigheden bør ske under inddragelse af de risici, der er forbundet med behandlingen og den tilgængelige teknologi.

Er barnet under den fastsatte aldersgrænse, skal udbyderen af tjenesten ud fra den tilgænge- lige teknologi, gøre sig rimelige anstrengelser for at kontrollere, at forældremyndighedsinde- haveren har givet sit samtykke.

Forebyggende eller rådgivende tjenester, der tilbydes direkte til børn er ikke omfattet af kravet om samtykke, idet børn i alle aldre skal kunne henvende sig til eksempelvis BørneTelefonen

16

eller anden offentlig eller privat rådgivning uden samtykke fra indehaveren af forældremyndig- heden.

Relevante bestemmelser mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 4, nr. 11, artikel 6, stk. 1, litra a, og artikel 8 Præambelbetragtning nr. 38 og 58 i forordningen
Databeskyttelseslovens § 6, stk. 2 og 3

17

5. Overgangen fra persondataloven til databeskyttelsesforordningen

Mange dataansvarlige behandler personoplysninger på baggrund af et samtykke indhentet i overensstemmelse med persondatalovens krav til et gyldigt samtykke. Med forordningen, der finder anvendelse fra den 25. maj 2018, introduceres en række nye krav til et gyldigt samtykke, jf. ovenfor.

Dataansvarlige, der på nuværende tidspunktet fortsat behandler oplysninger på baggrund af samtykke, skal ikke nødvendigvis indhente et nyt samtykke. Det følger af forordningen, at samtykke indhentet i overensstemmelse med persondatalovens regler fortsat er gyldigt, hvis samtykket er i overensstemmelse med betingelserne i forordningen.

De dataansvarlige skal derfor gennemgå deres metoder og procedurer for indhentning af sam- tykke for at vurdere, om de lever op til kravene i forordningen. Det bør i den forbindelse over- vejes, om man som dataansvarlig lever op til bl.a. kravet om, at man skal kunne bevise, at der er meddelt samtykke, og til hvad samtykke er meddelt, for de enkelte registrerede. Er dette ikke tilfældet, vil et samtykke ikke være i overensstemmelse med forordningen og vil ikke kunne udgøre et lovligt behandlingsgrundlag.

Det nye krav om, at den dataansvarlige skal informere om muligheden for at trække et sam- tykke tilbage, inden samtykke afgives, antages ikke at være en gyldighedsbetingelse for et eksisterende samtykke, der er indhentet inden den 25. maj 2018. I det omfang det er praktisk muligt, kan de dataansvarlige overveje at orientere de registrerede om muligheden for tilbage- kaldelse for at sikre en gennemsigtig behandling for de registrerede.

Relevante bestemmelser mv.

Databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3 Præambelbetragtning nr. 171 i forordningen

18

6. Tjekliste

Tjeklisten herunder kan tjene som en rettesnor for, om man som dataansvarlig er på linje med kravene i databeskyttelsesforordningen eller ej:

 • I har taget stilling til, at samtykke er det mest passende behandlingsgrundlag til at behandle personoplysninger i den givne situation
 • Samtykkeanmodningen er tydelig og adskilt fra øvrig tekst som f.eks. salgs- og leve- ringsbetingelsesvilkår
 • I indhenter altid samtykke via et aktivt tilvalg fra den samtykkendes side
 • I indhenter aldrig samtykke via forudafkrydsede samtykkefelter eller på anden vis, derbaserer sig på den samtykkendes passivitet
 • Samtykket er formuleret i et klart og enkelt sprog, som er letforståeligt for en personimålgruppen
 • Samtykket specificerer formålet med den påtænkte behandling af personoplysninger
 • Hvis I ønsker samtykke til flere forskellige formål, spørger I om separat samtykke forhvert formål
 • Navnet på den/de dataansvarlige fremgår af samtykketeksten
 • I oplyser om muligheden for at trække samtykket tilbage
 • Der er ikke negative konsekvenser forbundet med ikke at give samtykke, og det vilikke skade den registrerede at trække samtykket tilbage
 • Samtykke er ikke en betingelse for levering af en vare/ydelse
 • Hvis I udbyder informationssamfundstjenester direkte rettet mod børn under 13 år,anvender I kun samtykke i det omfang, det er muligt at tjekke barnets alder, og I ind-henter forældrenes samtykke, hvis barnet er under 13 år.
 • I kan dokumentere, hvem der har givet samtykke, hvornår og hvordan samtykket blevgivet, hvad den enkelte har samtykket til, og at samtykket reelt er afgivet frivilligt
 • I følger regelmæssigt op på, at samtykket stadig er aktuelt og korrekt, og at formåletmed behandlingen eller selve behandlingen ikke har ændret sig.

19

Vejledning

© 2019 Datatilsynet

Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Udgivet af: Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K T 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk datatilsynet.dk

Datatilsynet

Borgergade 28, 5. 1300 København K T 33 19 32 00 dt@datatilsynet.dk datatilsynet.dk

Forvaltnings- og socialretligt lovkatalog

Forvaltningsretligt lov- og bekendtgørelseskatalog

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog
Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

 

Meningen med denne artikel er, at der kan henvises til den i følgende typer sager: Jobcentersager, ydelsessager, anbringelsessager.
Lovkataloget kommer til med tiden at indeholde bestemmelser, der er relevante i disse sager.
Der inddeles i tre kategorier: Love, Bekendtgørelser, Andre.

Alle love skal være i  overensstemmelse med grundloven: Grundloven

Siden er under udbygning.

Love

Aktivloven: Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (ny)

Almenboligloven: Almenboligloven-Lov om almene boliger mm

Forvaltningsloven :forvaltningsloven (downloades herfra)

Offentlighedsloven: offentlighedsloven (downloades herfra)

Retssikkerhedsloven: LovOmRetssikkerhedOgAdministrationPåDetSocialeOmråde

Serviceloven (Lov om Social Service): Serviceloven(lovomsocialservice)

 

 

 

Bekendtgørelser

 

Bekendtgørelse om Betaling for afskrifter og kopier  og fotokopier, der udleveres i henhold til forvaltningsloven.

 

Andre

 

 

Vejledninger

Vejledning om forvaltningsloven vejledning-11740-december-1986(1)

 

 

 

 

Jobcenter: Hvordan tørrer du dig i numsen?

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog
Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

af Mikael Hertig

 

Statue - siddende figur - renses ved numsen med trykluftsrenser
Sådan?

En opvisning i kritisabel sagsbehandling

En borger på ressourceforløb bliver bedt om overfor tre medarbejdere i Jobcentret og sin mor, der er bisidder, at demonstrere,  hvordan han tørrer sig i numsen. Der er efter det oplyste tale om et møde før et påtænkt møde for rehabiliteringsteamet. DR’s hjemmeside har omtalt sagen her.

Borgeren har bekræftet, at han har sendt et brev til sin borgmester, hvor han klager over forløbet. Borgmesteren har så efterfølgende bedt en ledende embedsmand om at svare. embedsmanden støtter så fremgangsmåden.

Jeg har været i kontakt med den pågældende, der bekræfter DR’s sagsfremstillingen fra hoved til hale.

Nedgørende og uværdigt – i strid med  god forvaltningsskik?

Borgeren skal altid og undtagelsesløst behandles som en værdig medborger. Har nogen i forvaltningen mistanke om kriminelle forhold,  må sagen henvises til politiet. Sagsbehandleren skal være fuldt ud klar over, at det er en medborgers liv og velfærd, hun har i sine hænder. Det handler om “god forvaltningsskik”. Det har Ombudsmanden skrevet om.

Statue - siddende figur - renses ved numsen med trykluftsrenser
Sådan?

.

I Jobcentersammenhæng er borgeren altid ansøger og kommunen altid tildeler, der forvalter efter loven. Det er selvfølgelig et skævt magtforhold. Ingen kan under de omstændigheder forlange, at sagsbehandleren skal lade, som om vedkommende er borgerens bedste ven, tværtimod.  Derfor er den høflige distance uden girafsprog den eneste farbare mulighed.

Tilfældet her overskrider enhver grænse for den elskværdige og høflige adfærd, man må forvente sig af en sagsbehandler i Jobcentret. I en kommende klage bør dette indgå som et væsentligt og selvstændigt element.

 

 

Sagen er formentlig allerede oplyst?

Hvis der allerede foreligger lægeerklæringer og funktionsevnebeskrivelse i sagen, må borgerens helbredsforhold  allerede fremgå af de eksisterende dokumenter.

“Af officialprincippet kan udledes det temmelig indlysende, at afgørelse først må træffes, når de nødvendige oplysninger foreligger.Omvendt er der ingen grund til at foretage yderligere oplysninger, når de nødvendige oplysninger foreligger. Er det på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet klart, at en. grundlæggende betingelse for at imødekomme en ansøgning ikke er opfyldt, vil myndigheden kunne afslutte sin undersøgelse og træffe afgørelse.
En unødvedndig udstrækning af en undersøgelses omfang kan efter omstænsdighederne være i strid med grundsætningen om at forvaltningen udelukkende skal varetage saglige formål.
(Jan Larsen i GAMMELTOFT-HANSEN mfl. 2003, 452).

Hvis kommunen i dette tilfælde  – det er set før – prøver at varetage andre hensyn, her for eksempel sparehensyn, så er det usagligt. Det kaldes også magtfordrejning, og hvis det er for at spare penge, kan man kalde det finansiel magtfordrejning. Det kan som regel medføre en påtale. I sager, hvor der burde have været truffet en afgørelse på et tidligere tidspunkt, kan der indenfor forvaltningen rejses sig om udbetaling med tilbagevirkende kraft.

Ombudsmanden har skrevet en vejledning om Oplysningsprincippet. Den kan du læse her.

Borgmesteren svarer ikke selv

Borgmesteren er kommunens øverste embedsmand. Når han beder en embedsmand under sig om at svare i stedet for sig selv, kan det ligne et forsøg på at dække sig ind. Det følger den normale kommandovej, at chefen for Jobcentret står inde for de beslutninger, der træffes der – overfor udvalget og borgmesteren.
Vi må gå ud fra, at chefen følger de anvisninger, beskæftigelsesudvalget i kommunen har givet til hende eller ham.

Men embedsmanden bliver af borgmesteren tvunget til at svare på sine vegne. Kommer der så senere kritik, kan det ligne et forsøg på at dække sig ind.  Det er ikke nogen hensigtsmæssig fremgangsmåde. I forhold til god forvaltningsskik  er det måske ikke helt afgørende, men kritisabelt.  Tag dog ansvaret selv,  borgmester.

Men svaret gennem pressen må betragtes som nok til, at sagen indbringes for Ankestyrelsen i dens nuværende form. Klagen går igennem kommunen, som selv skal fremsende samtlige sagens dokumenter til Ankestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejderne oversk(r)ider deres kompetence (sagsbehandleren leger doktor)

Vi har efterhånden vænnet os til, at sagsbehandleren leger doktor. Men om en borger har smerter i forbindelse med hverdagens kropslige funktioner, om vedkommende skal have hjælp til sådant, har ikke noget med jobcentrets egne medarbejderes sagsbehandling at gøre.
Der er to veje ind til bedømmelsen af – som medarbejderne mistænker borgeren her for: Den medicinske: Har han smerter eller ej – spørgsmålet kan ikke afgøres af medarbejderne gennem øvelser og demonstrationer.  Når man som her er ved afslutningen af et ressourceforløb, så foreligger den fornødne dokumentation allerede, og den kan en kommunal sagsbehandler ikke underløbe, uanset hvor mange timer vedkommende har spildt på kurser som Vibeke Manniche’s.  Den anden mulighed er funktionsevnevurdering (FUV), der som regel foretages af en specialist. FUV går ud på at etablere en helhedsvurdering af, hvad borgeren kan i hverdagen. Den kan sagsbehandleren ikke sidde og lave over bordet.