Jobcenter: Hvordan tørrer du dig i numsen?

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog

Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

af Mikael Hertig

 

Statue - siddende figur - renses ved numsen med trykluftsrenser

Sådan?

En opvisning i kritisabel sagsbehandling

En borger på ressourceforløb bliver bedt om overfor tre medarbejdere i Jobcentret og sin mor, der er bisidder, at demonstrere,  hvordan han tørrer sig i numsen. Der er efter det oplyste tale om et møde før et påtænkt møde for rehabiliteringsteamet. DR’s hjemmeside har omtalt sagen her.

Borgeren har bekræftet, at han har sendt et brev til sin borgmester, hvor han klager over forløbet. Borgmesteren har så efterfølgende bedt en ledende embedsmand om at svare. embedsmanden støtter så fremgangsmåden.

Jeg har været i kontakt med den pågældende, der bekræfter DR’s sagsfremstillingen fra hoved til hale.

Nedgørende og uværdigt – i strid med  god forvaltningsskik?

Borgeren skal altid og undtagelsesløst behandles som en værdig medborger. Har nogen i forvaltningen mistanke om kriminelle forhold,  må sagen henvises til politiet. Sagsbehandleren skal være fuldt ud klar over, at det er en medborgers liv og velfærd, hun har i sine hænder. Det handler om “god forvaltningsskik”. Det har Ombudsmanden skrevet om.

Statue - siddende figur - renses ved numsen med trykluftsrenser

Sådan?

.

I Jobcentersammenhæng er borgeren altid ansøger og kommunen altid tildeler, der forvalter efter loven. Det er selvfølgelig et skævt magtforhold. Ingen kan under de omstændigheder forlange, at sagsbehandleren skal lade, som om vedkommende er borgerens bedste ven, tværtimod.  Derfor er den høflige distance uden girafsprog den eneste farbare mulighed.

Tilfældet her overskrider enhver grænse for den elskværdige og høflige adfærd, man må forvente sig af en sagsbehandler i Jobcentret. I en kommende klage bør dette indgå som et væsentligt og selvstændigt element.

 

 

Sagen er formentlig allerede oplyst?

Hvis der allerede foreligger lægeerklæringer og funktionsevnebeskrivelse i sagen, må borgerens helbredsforhold  allerede fremgå af de eksisterende dokumenter.

“Af officialprincippet kan udledes det temmelig indlysende, at afgørelse først må træffes, når de nødvendige oplysninger foreligger.Omvendt er der ingen grund til at foretage yderligere oplysninger, når de nødvendige oplysninger foreligger. Er det på et tidligt tidspunkt i sagsforløbet klart, at en. grundlæggende betingelse for at imødekomme en ansøgning ikke er opfyldt, vil myndigheden kunne afslutte sin undersøgelse og træffe afgørelse.
En unødvedndig udstrækning af en undersøgelses omfang kan efter omstænsdighederne være i strid med grundsætningen om at forvaltningen udelukkende skal varetage saglige formål.
(Jan Larsen i GAMMELTOFT-HANSEN mfl. 2003, 452).

Hvis kommunen i dette tilfælde  – det er set før – prøver at varetage andre hensyn, her for eksempel sparehensyn, så er det usagligt. Det kaldes også magtfordrejning, og hvis det er for at spare penge, kan man kalde det finansiel magtfordrejning. Det kan som regel medføre en påtale. I sager, hvor der burde have været truffet en afgørelse på et tidligere tidspunkt, kan der indenfor forvaltningen rejses sig om udbetaling med tilbagevirkende kraft.

Ombudsmanden har skrevet en vejledning om Oplysningsprincippet. Den kan du læse her.

Borgmesteren svarer ikke selv

Borgmesteren er kommunens øverste embedsmand. Når han beder en embedsmand under sig om at svare i stedet for sig selv, kan det ligne et forsøg på at dække sig ind. Det følger den normale kommandovej, at chefen for Jobcentret står inde for de beslutninger, der træffes der – overfor udvalget og borgmesteren.
Vi må gå ud fra, at chefen følger de anvisninger, beskæftigelsesudvalget i kommunen har givet til hende eller ham.

Men embedsmanden bliver af borgmesteren tvunget til at svare på sine vegne. Kommer der så senere kritik, kan det ligne et forsøg på at dække sig ind.  Det er ikke nogen hensigtsmæssig fremgangsmåde. I forhold til god forvaltningsskik  er det måske ikke helt afgørende, men kritisabelt.  Tag dog ansvaret selv,  borgmester.

Men svaret gennem pressen må betragtes som nok til, at sagen indbringes for Ankestyrelsen i dens nuværende form. Klagen går igennem kommunen, som selv skal fremsende samtlige sagens dokumenter til Ankestyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejderne oversk(r)ider deres kompetence (sagsbehandleren leger doktor)

Vi har efterhånden vænnet os til, at sagsbehandleren leger doktor. Men om en borger har smerter i forbindelse med hverdagens kropslige funktioner, om vedkommende skal have hjælp til sådant, har ikke noget med jobcentrets egne medarbejderes sagsbehandling at gøre.
Der er to veje ind til bedømmelsen af – som medarbejderne mistænker borgeren her for: Den medicinske: Har han smerter eller ej – spørgsmålet kan ikke afgøres af medarbejderne gennem øvelser og demonstrationer.  Når man som her er ved afslutningen af et ressourceforløb, så foreligger den fornødne dokumentation allerede, og den kan en kommunal sagsbehandler ikke underløbe, uanset hvor mange timer vedkommende har spildt på kurser som Vibeke Manniche’s.  Den anden mulighed er funktionsevnevurdering (FUV), der som regel foretages af en specialist. FUV går ud på at etablere en helhedsvurdering af, hvad borgeren kan i hverdagen. Den kan sagsbehandleren ikke sidde og lave over bordet.

 

 

 

 

 

  1 comment for “Jobcenter: Hvordan tørrer du dig i numsen?

 1. Peter Hansen
  5. december 2019 at 18:53

  Ny udvikling i sagen.

  Borgmesteren er faldet på numsen.

  ‘Det sker aldrig igen’: Borgmester lægger sig fladt ned, efter at Brian blev spurgt, hvordan han tørrer sig i numsen

  https://www.dr.dk/nyheder/regionale/trekanten/det-sker-aldrig-igen-borgmester-laegger-sig-fladt-ned-efter-brian-blev?fbclid=IwAR1jlMgzms_Uak-LQ_gk8sRsP6acsZgD2F_QA0OMrFeQpogv3jdZgfJot_E

  Med venlig hilsen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *