§54 – støtteperson og Partsrepræsentant på samme tid?

 

 

 

Fotor af Mikael Hertig, der læser i en bog

Mikael Hertig 2017
GNU GPL Licens

 

Et juridisk spørgsmål

Min konklusion er, at der aldeles ikke er nogen interessekonflikt imellem at være partsrepræsentant og at være § 54-støtteperson. Ankestyrelsens egne ikke-offentliggjorte afgørelser peger på det samme.

Nu havde jeg den så igen-igen.

 

Inhabilitet

 

Ved inhabilitet forstås, at en person har en usaglig, uvedkommende interesse i en sag.  I folkelig omtale kalder man somme tider spørgsmål om inhabilitet for “kasketproblemer”. Men forudsætningen for, at en person bliver inhabil i en sag er nu engang, at den interesse, vedkommende varetager, skader den opgave, hun eller han er sat til at passe.

Det er lidt knudret, at kommunerne så har fået det sådan indrettet efter loven, at de opfordres til at have sit eget korps af mere eller mindre villigt kommuneloyale § 54-støttepersoner. Læs mere nedenfor.

§ 54 – støttepersonen skal ikke – sådan som mange kommuner læser det – være kommunens forlængede arm overfor den biologiske mor eller far, der har fået fjernet deres barn. Hvis man er partsrepræsentant, er man forpligtet til at se sagen ikke fra kommunens side, men fra faderens eller moderens. Det forhindrer ikke nogen i at være saglig.

 

Ankestyrelsen


Skive Kommune
Kultur- og Familieforvaltningen
Torvegade 10
7800 Skive

Sønderborg 7. juni 2020

Klage over afslag på tildeling af § 54 – støtteperson

Afslaget er efter min opfattelse juridisk fejlspecificeret og påklages derfor, idet der ikke henvises til konkrete forhold om min persons egnethed til at varetage funktionen, men alene til den juridiske vildfarelse, at der skulle foreligge så udtalt en rollekonflikt, at der snarere skulle være tale om generel end om speciel inhabilitet.

Sagen om afslag på tildeling af undertegnede til hvervet som § 54-støtteperson skyldes i et og alt, at Skive Kommune principielt anser opgaven som støtteperson som uforenelig med rollen som bisidder/partsrepræsentant.

“Begrundelsen for afgørelsen er, at du også er partsrepræsentant fo.. Skive Kommune finder, at opgaven som partsrepræsentant er uforenelig med opgaven som støtteperson jf. servicelovens § 54.”

Optakten til afslaget er således generelt. Da bestemmelsen i SVL § 54 er den videreførte udgave af den tidligere servicelovs § 40 a, slutter jeg fra Ankestyrelsens principafgørelse C-46-02, (Skive Kommune henviser sandelig selv til den) der udtrykkeligt og entydigt fastslår, at hvervet ikke skal forstås så snævert:

Ankestyrelsen fandt på denne baggrund ikke, at en anmodning fra en forælder om ansættelse af en ønsket person som støtteperson kunne afvises alene med henvisning til den ansøgte persons funktion som bisidder for forælderen. Tilsvarende kunne en anmodning om ansættelse af en ønsket person ikke afvises alene med henvisning til den ansøgte persons medlemskab af en forening. Alene at lægge vægt på bisidderfunktion eller foreningstilknytning var således et usagligt hensyn.

Skive Kommune hævder herefter ikke i afgørelsen at have taget stilling til, om jeg personligt skulle være uegnet som § 54-støtteperson. Dermed uddyber Skive Kommune det synspunkt, at der i fravalget af min person som § 54 -støtteperson ikke er foretaget nogen vurdering af mine personlige menneskelige egenskaber; kommunen fastholder derimod flere gange i afgørelsen, at man ikke juridisk set på samme tid vil kunne fremme samarbejdet som § 54-person og varetage rollen som partsrepræsentant.

For at kunne slutte modsætningsvis til C-42-02 udvikler Skive Kommune herefter den påstand, at der principielt skulle være en forskel på at være “bisidder” og “partsrepræsentant” i den henseende, der er tale om her. Der henvises til Forvaltningslovens § 8. Det er normalt antaget, at en partsrepræsentant kan optræde som en slags ‘advokat’ for sin part. Med andre ord antages det at være en fordel for sagen, for parten og forvaltningen, at der lægges vægt på det retlige grundlag. Ligesom den rigtige advokat prøver partsrepræsentanten efter evne at fremme samarbejdet på et forsvarligt retligt grundlag.

Uden tendens til spydighed overhovedet skal jeg nøjes med hertil at bemærke, at mit personlige synspunkt er, at det bør være personens i  interesse at få et så frugtbart samarbejde med Skive Kommune som overhovedet muligt. Samtidig gør jeg af hensyn til sagens oplysning opmærksom på, at Skive Kommune ikke er handlekommune. Derfor fungerer jeg i sagen som partsrepræsentant overfor Aarhus Kommune og ikke Skive Kommune. Der er sådan set ikke noget teoretisk eller praktisk konfliktstof overfor Skive Kommune at henvise til, blot den teoretiske antagelse, som altså tidligere er afvist af Ankestyrelsen selv.

Ankestyrelsen udsendte sin mening herom på side 197 i Vejledning 2019 9142, side 197, hvor der står:

Støttepersonen tildeles i forbindelse med anbringelsen, det vil sige fra det tidspunkt, hvor en an- bringelse af barnet indgår som et konkret element i de foreslåede foranstaltninger. Støttepersonen kan fortsætte i en kortere periode efter hjemgivelsen. Støttepersonen skal være et tilbud under selve anbringelsen.

Da det er vigtigt,

  •   at det er et tilbud, som forældrene til anbragte børn frit kan vælge,

  •   at forældre selv kan vælge den konkrete støtteperson,

  •   at støttepersonen er uafhængig af forvaltningen,

  •   at støttepersonen er fleksibel

  •   at støttepersonen har en vidensmæssig og personlig baggrund i forhold til de krav, der bør stilles til en støtteperson,

   vil det være hensigtsmæssigt, at kommunen udarbejder en liste over »kvalificerede støttepersoner«, som forældrene kan vælge ud fra. Dette afskærer dog ikke familien fra selv at fremkomme med forslag til en egnet person. Kommunen skal foretage en konkret vurdering af, om den foreslåede person er egnet som støtteperson.

Ankestyrelsen lægger således vægt på, at vedkommende støtteperson er uafhængig af kommunen.

I den anledning skal jeg tilsige Skive Kommune, at jeg står på lovens grund og vil hjælpe moderen i sin situation med afsæt i mit kendskab til grønlandsk kultur, og til dansk forvaltningsret, socialret og kommunalret. Jeg er ikke nært beslægtet med hende og kendte hende ikke i forvejen.

Jeg beder Ankestyrelsen om at tage stilling til, fra hvornår tildelingen af støtten skal bevilges, såfremt jeg får medhold i, at hvervet som § 54-støtteperson ikke strider principielt mod at være partsrepræsentant.

Venlig hilsen

Mikael Hertig
Partsrepræsentant

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *