Integrationsydelse, grønlændere

 

 

 

 

 

_________________________________

 

Ombudsmandens redegørelse fra 2018:

2018-9
Ukorrekt vejledning på borger.dk om ret til kontanthjælp
eller integrationsydelse

28. marts 2018
På baggrund af presseomtale rejste ombudsmanden af egen drift en sag om

vejledningen på borger.dk vedrørende retten til kontant-/uddannelseshjælp
Forvaltningsret
eller integrationsydelse. Sagen blev rejst over for Udlændinge- og Integrati-
1124.9 – 115.1 – 2511.1
onsministeriet og Digitaliseringsstyrelsen.

Ombudsmanden udtalte, at det var beklageligt, at omtalen på borger.dk først
blev retvisende efter ombudsmandens henvendelse til myndighederne.

På tidspunktet for presseomtalen og ombudsmandens høring i sagen var det
borger.dk (dvs. Digitaliseringsstyrelsen), der stod som ansvarlig for den rele-
vante side på borger.dk. Uanset at borger.dk stod som ansvarlig for indholdet
på siden, fandt ombudsmanden, at hovedansvaret for at tage initiativ til, at
oplysninger på borger.dk bliver revideret ved f.eks. lov- og praksisændringer, i
et tilfælde som det foreliggende måtte påhvile ressortmyndigheden, dvs. Ud-
lændinge- og Integrationsministeriet.

Formålet med omtale på borger.dk er at give borgerne overblik og sammen-
hæng i den digitale kommunikation. Imidlertid pegede ombudsmanden på, at
det formentlig også kunne lette de enkelte kommuners arbejde med deres
egne hjemmesider, hvis de – når de valgte at informere om retsstillingen på et
område – ved en henvisning til borger.dk via et link kunne informere retvisen-
de.

(Sag nr. 17/00873)

Ombudsmandens udtalelse

1. Sagens baggrund

I en artikel i et dagblad den 29. januar 2017 omtaltes angiveligt misvisende
oplysninger på borger.dk om integrationsydelse for danske statsborgere, der

har opholdt sig i andre EU-/EØS-lande og derfor ikke opfylder b etingelsen i §
11, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik om at have haft ophold her i riget i sam-
menlagt 7 år inden for de seneste 8 år.
Ifølge artiklen havde udlændinge- og integrationsministeren i e n skriftlig kom-
mentar til dagbladet anført bl.a.:
”(…) jeg har bedt mit ministerium om straks at kontakte Borger. dk for at
få information om integrationsydelsen opdateret der.”
På borger.dk fandtes en vejledning om, hvad udlandsdanskere, der flytter
hjem, skulle være opmærksomme på. Der fremgik bl.a. følgende:
”Økonomisk hjælp og boligstøtte
Du kan søge om kontanthjælp, hvis du i en periode ikke er i sta nd til at
forsørge dig selv eller din familie. For at få kontanthjælp ska l du som det
første:

Hvis du ikke har boet i Danmark i syv af de sidste otte år, gælder der reg-
ler, som kan betyde, at du i stedet for kontanthjælp vil modtage integrati-
onsydelse. Læs mere om reglerne fo r integrationsydelse på Udlæn dinge-
og Integrationsministeriets hjemmeside:”
Herefter var der et link med titlen ”Indførelse af integrationsydelse pr. 1. sep-
tember 2015 (nyt vindue) (http://u ibm.dk/nyheder/2015-09/indforelse-af-
integrationsydelse-pr-1-september-2015)”.
Linket førte til en side på Udlændinge- og Integrationsminister iets hjemme-
side, som tilsyneladende ikke var opdateret siden 1. september 2015.
Denne side på ministeriets hjemmeside omtalte f.eks. ikke den ændring af lov
om aktiv socialpolitik (lov nr. 300 af 22. marts 2016 om ændrin g af lov om ak-
tiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af per-
sonkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.)), der trådte i kraft den
1. april 2016 med virkning for personer, der ikke opfylder opholdskravet den
1. juli 2016 eller senere.
Den omtalte heller ikke, at det må bero på en konkret vurdering , om opholds-
kravet i § 11, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik kan anvendes i forhold til dan-
ske statsborgere, som efter ophold i et andet EU-/EØS-land vender tilbage til
Danmark og ikke er økonomisk aktive. Denne fortolkning havde ministeriet
bl.a. orienteret kommuner, jobcentre mfl. om i et orienteringsbrev af 24. no-
OMBUDSMANDENS UDTALELSE
vember 2016 om behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse
til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU-/EØS-land i mere
end 1 år.

Jeg bad på den baggrund den 7. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet og Digitaliseringsstyrelsen om en udtalelse om vejledningen på bor-
ger.dk. Jeg modtog udtalelserne henholdsvis den 11. april og den 31. marts
2017.

2. Det retlige grundlag

2.1. Aktivloven
Reglerne om integrationsydelse blev indført ved lov nr. 1000 af 30. august
2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrati-
onsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Lovændringen indebar, at retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp bl.a.
blev betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt
7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder,
hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige
grunde fører til et andet resultat.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i
forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser mv. ligestilles
med ophold her i riget, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i riget. Op-
hold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af for-
svaret ligestilles også med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i ud-
landet, hvor ansøgeren af den danske stat er stillet til rådighed for militær
mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed (aktivlo-
vens § 11, stk. 3).

Efter § 11, stk. 4 (nu stk. 7) i lov om aktiv socialpolitik gælder kravet om, at
ansøgeren skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for
de seneste 8 år, ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten
er berettigede til hjælpen.

Disse regler omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt op-
hold og bopælsadresse inden den 1. september 2015.

Ved lov nr. 300 af 22. marts 2016 blev § 11, stk. 3 og 4 (nu stk. 7), i lov om
aktiv socialpolitik ændret, således at ”ansøgeren” blev ændret til ”personen”.
Personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv. blev derved udvidet,
så den også kom til at omfatte personer, der allerede på daværende tidspunkt
OMBUDSMANDENS UDTALELSE
vember 2016 om behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse
til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU-/EØS-land i mere
end 1 år.

Jeg bad på den baggrund den 7. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet og Digitaliseringsstyrelsen om en udtalelse om vejledningen på bor-
ger.dk. Jeg modtog udtalelserne henholdsvis den 11. april og den 31. marts
2017.

2. Det retlige grundlag

2.1. Aktivloven
Reglerne om integrationsydelse blev indført ved lov nr. 1000 af 30. august
2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrati-
onsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Lovændringen indebar, at retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp bl.a.
blev betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt
7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder,
hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige
grunde fører til et andet resultat.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i
forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser mv. ligestilles
med ophold her i riget, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i riget. Op-
hold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af for-
svaret ligestilles også med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i ud-
landet, hvor ansøgeren af den danske stat er stillet til rådighed for militær
mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed (aktivlo-
vens § 11, stk. 3).

Efter § 11, stk. 4 (nu stk. 7) i lov om aktiv socialpolitik gælder kravet om, at
ansøgeren skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for
de seneste 8 år, ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten
er berettigede til hjælpen.

Disse regler omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt op-
hold og bopælsadresse inden den 1. september 2015.

Ved lov nr. 300 af 22. marts 2016 blev § 11, stk. 3 og 4 (nu stk. 7), i lov om
aktiv socialpolitik ændret, således at ”ansøgeren” blev ændret til ”personen”.
Personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv. blev derved udvidet,
så den også kom til at omfatte personer, der allerede på daværende tidspunkt

3/18

 

 

 

 

 

 

OMBUDSMANDENS UDTALELSE
vember 2016 om behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse
til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU-/EØS-land i mere
end 1 år.

Jeg bad på den baggrund den 7. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet og Digitaliseringsstyrelsen om en udtalelse om vejledningen på bor-
ger.dk. Jeg modtog udtalelserne henholdsvis den 11. april og den 31. marts
2017.

2. Det retlige grundlag

2.1. Aktivloven
Reglerne om integrationsydelse blev indført ved lov nr. 1000 af 30. august
2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrati-
onsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Lovændringen indebar, at retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp bl.a.
blev betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt
7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder,
hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige
grunde fører til et andet resultat.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i
forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser mv. ligestilles
med ophold her i riget, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i riget. Op-
hold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af for-
svaret ligestilles også med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i ud-
landet, hvor ansøgeren af den danske stat er stillet til rådighed for militær
mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed (aktivlo-
vens § 11, stk. 3).

Efter § 11, stk. 4 (nu stk. 7) i lov om aktiv socialpolitik gælder kravet om, at
ansøgeren skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for
de seneste 8 år, ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten
er berettigede til hjælpen.

Disse regler omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt op-
hold og bopælsadresse inden den 1. september 2015.

Ved lov nr. 300 af 22. marts 2016 blev § 11, stk. 3 og 4 (nu stk. 7), i lov om
aktiv socialpolitik ændret, således at ”ansøgeren” blev ændret til ”personen”.
Personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv. blev derved udvidet,
så den også kom til at omfatte personer, der allerede på daværende tidspunkt

 

 

OMBUDSMANDENS UDTALELSE
vember 2016 om behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse
til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU-/EØS-land i mere
end 1 år.

Jeg bad på den baggrund den 7. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet og Digitaliseringsstyrelsen om en udtalelse om vejledningen på bor-
ger.dk. Jeg modtog udtalelserne henholdsvis den 11. april og den 31. marts
2017.

2. Det retlige grundlag

2.1. Aktivloven
Reglerne om integrationsydelse blev indført ved lov nr. 1000 af 30. august
2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrati-
onsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Lovændringen indebar, at retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp bl.a.
blev betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt
7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder,
hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige
grunde fører til et andet resultat.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i
forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser mv. ligestilles
med ophold her i riget, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i riget. Op-
hold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af for-
svaret ligestilles også med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i ud-
landet, hvor ansøgeren af den danske stat er stillet til rådighed for militær
mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed (aktivlo-
vens § 11, stk. 3).

Efter § 11, stk. 4 (nu stk. 7) i lov om aktiv socialpolitik gælder kravet om, at
ansøgeren skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for
de seneste 8 år, ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten
er berettigede til hjælpen.

Disse regler omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt op-
hold og bopælsadresse inden den 1. september 2015.

Ved lov nr. 300 af 22. marts 2016 blev § 11, stk. 3 og 4 (nu stk. 7), i lov om
aktiv socialpolitik ændret, således at ”ansøgeren” blev ændret til ”personen”.
Personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv. blev derved udvidet,
så den også kom til at omfatte personer, der allerede på daværende tidspunkt

3/18

3/18

3/18

 

OMBUDSMANDENS UDTALELSE
vember 2016 om behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse
til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU-/EØS-land i mere
end 1 år.

Jeg bad på den baggrund den 7. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet og Digitaliseringsstyrelsen om en udtalelse om vejledningen på bor-
ger.dk. Jeg modtog udtalelserne henholdsvis den 11. april og den 31. marts
2017.

2. Det retlige grundlag

2.1. Aktivloven
Reglerne om integrationsydelse blev indført ved lov nr. 1000 af 30. august
2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrati-
onsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Lovændringen indebar, at retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp bl.a.
blev betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt
7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder,
hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige
grunde fører til et andet resultat.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i
forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser mv. ligestilles
med ophold her i riget, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i riget. Op-
hold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af for-
svaret ligestilles også med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i ud-
landet, hvor ansøgeren af den danske stat er stillet til rådighed for militær
mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed (aktivlo-
vens § 11, stk. 3).

Efter § 11, stk. 4 (nu stk. 7) i lov om aktiv socialpolitik gælder kravet om, at
ansøgeren skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for
de seneste 8 år, ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten
er berettigede til hjælpen.

Disse regler omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt op-
hold og bopælsadresse inden den 1. september 2015.

Ved lov nr. 300 af 22. marts 2016 blev § 11, stk. 3 og 4 (nu stk. 7), i lov om
aktiv socialpolitik ændret, således at ”ansøgeren” blev ændret til ”personen”.
Personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv. blev derved udvidet,
så den også kom til at omfatte personer, der allerede på daværende tidspunkt

3/18

 

 

OMBUDSMANDENS UDTALELSE
November 2016 om behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse
til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU-/EØS-land i mere
end 1 år.

Jeg bad på den baggrund den 7. marts 2017 Udlændinge- og Integrationsmi-
nisteriet og Digitaliseringsstyrelsen om en udtalelse om vejledningen på bor-
ger.dk. Jeg modtog udtalelserne henholdsvis den 11. april og den 31. marts
2017.

 

 

2. Det retlige grundlag

 

 

2.1. Aktivloven

Reglerne om integrationsydelse blev indført ved lov nr. 1000 af 30. august
2015 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelses-
indsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrati-
onsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.).

Lovændringen indebar, at retten til uddannelseshjælp eller kontanthjælp bl.a.
blev betinget af, at ansøgeren lovligt har opholdt sig her i riget i sammenlagt
7 år inden for de seneste 8 år. I beregningen af opholdstiden indgår perioder,
hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige
grunde fører til et andet resultat.

Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i
forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser mv. ligestilles
med ophold her i riget, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i riget. Op-
hold i udlandet på militær mission for den danske stat under instruktion af for-
svaret ligestilles også med ophold her i riget. Det samme gælder ophold i ud-
landet, hvor ansøgeren af den danske stat er stillet til rådighed for militær
mission under instruktion af udenlandsk eller international myndighed (aktivlo-
vens § 11, stk. 3).

Efter § 11, stk. 4 (nu stk. 7) i lov om aktiv socialpolitik gælder kravet om, at
ansøgeren skal have opholdt sig lovligt her i riget i sammenlagt 7 år inden for
de seneste 8 år, ikke for EU-/EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten
er berettigede til hjælpen.

Disse regler omfattede ikke personer, som allerede havde opnået lovligt op-
hold og bopælsadresse inden den 1. september 2015.

Ved lov nr. 300 af 22. marts 2016 blev § 11, stk. 3 og 4 (nu stk. 7), i lov om
aktiv socialpolitik ændret, således at ”ansøgeren” blev ændret til ”personen”.
Personkredsen for modtagelse af integrationsydelse mv. blev derved udvidet,
så den også kom til at omfatte personer, der allerede på daværende tidspunkt

 

 

”Hvem gælder opholdskravet ikke for

 

Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller
Grønland i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år, gæld er ikke,
hvis du er EU-/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er b erettiget
til hjælpen.
Er du dansk statsborger, som har opholdt dig i et andet EU/EØS- land i
mere end et år, og får du behov for hjælp fra det offentlige ve d hjemkom-
sten, kan du i et orienteringsbrev til kommunerne af 24. novemb er 2016
læse om de regler, der gælder. Den nye fortolkning af reglerne for dan-
ske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end
et år og får behov for hjælp fra det offentlige, fremgår af dette brev, jf.
nedenfor.
Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige fo r, at
kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.
– Orienteringsbrev om integrationsydelse til kommunerne (pdf)”
Endvidere er der som beskrevet af ministeriet mulighed for at blive bekendt
med reglerne fra menupunktet ”Udlandsdanskere, der flytter hjem”.

 

Det er således afgørende, at informationen er retvisende. Det betyder, at in-
formationen ikke må indeholde forkerte og/eller forældede oplys ninger, lige-
som informationen heller ikke må mangle væsentlige oplysninger.
Informationen skal ikke indeholde en udtømmende beskrivelse af de gælden-
de regler og praksis, men den skal være retvisende og tilstrækkelig til, at bor-
gerne f.eks. kan danne sig et indtryk af, om de muligvis kan være omfattet af
en given praksis og dermed kan vælge at gå videre med sagen.
Jeg henviser endvidere til Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer
(2013), s. 278 ff., og Forvaltningsret (2018), s. 392 f.
Det kan næppe anses for nærmere afklaret, i hvilket omfang de omhandlede
regler og principper har karakter af gældende ret, og i hvilket omfang de har
karakter af god forvaltningsskik. Jeg henviser til den nævnte s ag 2015-63 (pkt.
3.4 i udtalelsen).

2.3. Nærmere om borger.dk

Borger.dk er en fællesoffentlig borgerportal, der giver adgang til myndighe-
dernes selvbetjeningsløsninger og indeholder informationer til borgerne om
det offentlige.
Portalen har eksisteret siden 2007 og drives i samarbejde melle m staten, KL
og Danske Regioner. Digitaliseringsstyrelsen under Finansministeriet står for
driften og udviklingen af portalen.
Digitaliseringsstyrelsen har indgået samarbejdsaftaler med en række ressort-
myndigheder om ansvaret for, at indholdet på borger.dk fremstår korrekt og
opdateret. På alle portalens sider fremgår det nederst, hvilke ressortmyndig-
heder der har skrevet teksten på siden og dermed er ansvarlige for indholdet.

 

3. Nuværende omtale på borger.dk

 

Som Udlændinge- og Integrationsministeriet har beskrevet i sin udtalelse til
mig, findes omtalen af integrationsydelsen – herunder retstilstanden for dan-
ske statsborgere, der har opholdt sig i andre EU-/EØS-lande – nu på bor-
ger.dk under menupunktet ”Kontanthjælp”.
Under menupunktet beskrives kravene til opholdstid, hvorefter der for så vidt
angår danske statsborgere, der vender hjem fra ophold i et andet EU-/EØS-
land, står følgende:

 

”Hvem gælder opholdskravet ikke for

Kravet om, at du skal have opholdt dig lovligt i Danmark, Færøerne eller
Grønland i sammenlagt syv år inden for de seneste otte år, gæld er ikke,
hvis du er EU-/EØS-borger, i det omfang du efter EU-retten er b erettiget
til hjælpen.
Er du dansk statsborger, som har opholdt dig i et andet EU/EØS- land i
mere end et år, og får du behov for hjælp fra det offentlige ve d hjemkom-
sten, kan du i et orienteringsbrev til kommunerne af 24. novemb er 2016
læse om de regler, der gælder. Den nye fortolkning af reglerne for dan-
ske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere end
et år og får behov for hjælp fra det offentlige, fremgår af dette brev, jf.
nedenfor.
Du skal selv give kommunen de oplysninger, der er nødvendige fo r, at
kommunen kan afgøre, hvilken hjælp du har ret til.
– Orienteringsbrev om integrationsydelse til kommunerne (pdf)”
Endvidere er der som beskrevet af ministeriet mulighed for at blive bekendt
med reglerne fra menupunktet ”Udlandsdanskere, der flytter hjem”.

4. Mine bemærkninger

4.1. Jeg har noteret mig, at den vejledning, som nu findes på borger .dk, er
opdateret, så den afspejler ændringen af aktivloven ved lov nr. 300 af
22. marts 2016 og Udlændinge- og Integrationsministeriets fortolkning af reg-
lerne om retten til henholdsvis kontanthjælp og uddannelseshjælp eller inte-
grationsydelse.

Jeg foretager mig herefter ikke mere vedrørende omtalen på borger.dk.

Jeg finder imidlertid, at det er beklageligt, at omtalen på bor ger.dk først blev
retvisende efter min henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeriet og
Digitaliseringsstyrelsen i marts 2017.

Digitaliseringsstyrelsen har i sin udtalelse til mig oplyst, at ejerskabet for in-
formationen på borger.dk er forankret hos ressortmyndighederne. Der var
imidlertid ikke på tidspunktet for den tidligere omtalte artikel og min høring i
sagen indgået en formel samarbejdsaftale med Udlændinge- og Integrations-
ministeriet, hvorfor der på daværende tidspunkt nederst på den relevante side
var angivet borger.dk som

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *