Forlængelse af ressourceforløb 2

 

En forkert retsopfattelse i kommunen

 

Foto af Mikael Hertig. Lyseblåt og gult

Mikael Hertig

I BB kommune tror jobcentrets ledelse og personale, at man absolut skal en ekstra tur omkring rehabiliseringsteamet, hvis dette kommer med en åbenbart ulovlig indstilling. Her slår vi fast, at efter lov om sociale pension kan § 18 a kan borgeren ikke tvinges til at lade sig udsætte for en ny hjerteoperation.

§ 18 a. Afviser en person at modtage behandling foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin eller lægebehandling af tilsvarende indgribende karakter, kan det ikke tillægges betydning ved vurderingen af personens ret til førtidspension.

 

Det her handler om den samme sag som er omtalt i en anden artikel. Pointen er, at det er kommunen, jobcentret, der tildeler førtidspension, ikke rehabiliteringsteamet og papirlægen.  Kommunens  jura er forkert. Vi kan selvfølgelig forestille os, at der kan ligge lyst til at spare penge bag (magtfordrejning). Men vi er jo ikke til den der idelige motivbashing, vel?

Mit svar er: Lad være med at fodre papirlægen.

….

Anonym udgave af klage til Ankestyrelse og forvaltning

Protest/klage over udsættelse af afgørelse vedr. bevilling af førtidspension, NN

På et møde i Jobcentret, hvor jeg og NN deltog, fremgik det af drøftelserne, at BB Kommunes Jobcenters retsopfattelse skulle være, at omvejen over en ny indstilling til rehabiliteringsteamet var den eneste lovlige efter omstændighederne. Forvaltningen afviste under vores protest, at det skulle være juridisk muligt for pensionsnævnet at tildele førtidspension direkte og uden yderligere svinkeærinder. Man kan dele spørgsmålet her op i to: Hvis forvaltningen virkelig skulle være enig med sundheDSkoordinator i, at der fortsat kan være nogen som helst tvivl om NN’ s funktionsevneniveau, så er vi sådan set enige i, at der juridisk skulle være tale om en afgørelse i overensstemmelse med gældende ret.

Det fremgår tydeligt af sundhedskoordinators indstilling og behandlingen på rehabiliteringsmødet, at temaet for at undersøge noget mere skulle være sundhedskoordinators idé om, at et operativt ablationsindgreb (en indgribende hjerteoperation, der tidligere i foråret i år måtte opgives, fordi der var risiko for, at NN ikke ville overleve den).

Vi gjorde på mødet gældende, at NN ville nægte at lade en sådan operation gennemføre under henvisning til Lov om Social Pensions § 18 a. Det ligger i samme åndedrag åbenbart for enhver lægmand, at forkalkede årepulsårer kombineret med arytmi (hjerteflimmer) ikke kan helbredes ved besøg hos en psykolog alene.

Der var, som NN og jeg oplevede det, fuldstændig enighed om, ligesom på rehabiliteringsteammødet i begyndelsen af september, at emnet her ikke var, om NN skulle have førtidspension, men hvornår. Ingen ved sine fulde fem kunne eller ville efter omstændighederne bestride, at NN med fire-fem aktive timer i døgnet og i lyset af det treårige ressourceforløb uden antydning af fremdrift helt utvivlsomt og åbenbart skal tildeles førtiDSpension.

Klagens første påstand er: BB Kommunes Jobcenter befinder sig i en retsvildfarelse. Jobcentret/pensionsnævnet har samme adgang til at træffe sin egen afgørelse efter officialmaksimen uanset rehabliteringsteamets anbefaling, hvis den er uenig med denne. Det svarer til, at en kirkeminister og en biskop underkender et menighedsråds indstilling til valg af præst. Kort sagt: Det er en retsvildfarelse, når vi får meddelt, at det ville være i strid med gældende forvaltningsret, hvis pensionsnævnet underkendte anbefalingen. Vi mener, at den endelige tildeling afgøres af pensionsnævnet/kommunen eller et ankeorgan. Altså, at Jobcentret har kompetence til at træffe en forvaltningsretlig gyldig afgørelse i dette tilfælde, f.eks. i overensstemmelse med de to friske LÆ 265, som rehabiliteringsteamet her tilsidesætter.

På grund af tidsforløbet her har vi under protest måttet finde os i, at man i stedet for at tildele NN førtidspension med det samme efter vores opfattelse trækker sagen i langdrag, uanset den er fuldt belyst. Jobcentret har derved set bort fra på den anden side at det derved udsætter sig for mistanke om finansiel magtfordrejning.

Klagens anden påstand er: Afgørelsen om udsættelse er usaglig, fordi Rehabiliteringsteam, sundhedkoordinator og siden forvaltningen usagligt har set bort fra Lov om Social Pension’s § 18 a. Jobcentret skal derfor stoppe den del af forløbet og tildele NN førtidspension med det samme.

Det har naturligvis betydning for, fra hvornår førtidspensionen skal tildeles, når den bliver det. Vi foreslår den 1. oktober 2020, som er den dag, fra hvilken udbetalingen burde have fundet sted.

Klagen bedes videresendt til Ankestyrelsen straks, hvis den fastlagte proces med samtaler mellem sundhedskoordinator og praktiserende læge og ny forelæggelse for rehabiliseringsteam fastholdes. Medsend gerne kopi af Partsrepræsentationsaftalen mellem undertegnede og NN.

Venlig hilsen

Mikael Hertig

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *