Klinisk Funktion i Region Syddanmark: “Forvaltningsloven gælder ikke hos os”

Resumé

 

Jeg mener, funktionen som rådgivende papirlæge er overflødig. (Mikael Hertig)

 

Der er nu kommet et overraskende svar fra chefen for Klinisk Funktion i Region Syddanmark. Klinisk funktion har ingen journalpligt, ingen pligt til at notere telefonsamtaler og indføre dem, ingen pligt til at give aktindsigt.
Bunken af underlige påstande vokser.
Ganske vist har den løjerlige konstruktion med Klinisk Funktion og Sundhedskoordinatorer, som kommunerne fuldtud finansierer, kun en slags bestemmende / rådgivende opgave. De træffer ingen afgørelser, men fremkommer med spørgsmål og anbefalinger. Det er processuelt, eller på finere juridisk fagsprog “faktisk forvaltningsvirksomhed”.
Men forvaltningsloven gælder alligevel, uanset hvad klinikchefen tror. Det vil sige, at han næppe kan nægte aktindsigt under henvisning til, at Klinisk Funktion har til opgave at rådgive, ikke at træffe beslutninger.

Læs hans sjove brev og ikke mindst kommentarerne nedenunder

 

Regionshuset i Vejle, også kaldet Ormen hun Lange

Regionshuset i Vejle

 

 Farcen fortsætter – Klinisk Funktion nummer 3

Foto af Mikael Hertig. Lyseblåt og gult

Mikael Hertig   orcid.org/0000-0002-0533-0231             Cand.scient.pol.

 

 

 

Klinisk Funktion er en enhed, der er oprettet i regionsregi. Det fremgår af de emails, der sender svar etc. Nu er det store spørgsmål, som man skal have læst en masse år på universitetet for at kunne svare på: Gælder reglerne om enten aktindsigt eller journalindsigt for Klinisk Funktion, og er Klinisk Funktion i det hele taget en del af den offentlige forvaltning?
Hører Klinisk Funktion til under Regionen, sådan administrativt, eller hører den under Jobcentret.

1: Er Klinisk Funktion” offentlig forvaltning?

 

I fraskrivelsen, jeg har modtaget,hævder klinikchefen, at Klinisk Funkion under region Syddanmark ikke er omfattet af forvaltningsloven. Det har jeg nu klaget over. Foreløbig fik vi  en slags svar, der i anonymiseret form fremgår nedenunder.
Brevet har Region Syddanmarks logo.

Papirlæger er ikke underkastet Sundhedsloven og den Lægelige Autorisationslov. Lægen udtaler sig derfor ikke som fagligt set læge under lægeløftet, men som en slags sagsbehandler. Han kunne for så vidt lige så godt have haft en anden uddannelse. Dog fremgår det at loven, at han skal være sundhedsperson , for eksempel læge.  Men papirlægen udtaler sig ikke under noget lægefagligt ansvar, men skal holde sig til forvaltningslovens bestemmelser. Som det ses, rejser svaret fra klinikchefen tvivl om, hvorvidt han fuldtud har forstået, hvad det indebærer. Men han er formentlig også selv papirlæge.

 

 

 

 

Svaret kommer her

 

Brev…..

Mikael Hertig
Partsrepræsentant for
Klinisk Funktion
Kontakt:
Direkte tlf.
03. oktober 2020 (mail modtaget 2. oktober 2020)

Journal nr.
S
Kære Mikael Hertig
Tak for din henvendelse vedr. sundhedskoordinator og rehabiliteringsteammødet i Kommune den 3. september 2020.  (møder blev holdt 2. september) Henvendelsen er modtaget i regionen den 24. september 2020.

I forhold til din begæring om journal og aktindsigt kan det oplyses, at sundhedskoordinator alene udarbejder et helbredsmæssigt resumé (sendt til borger i e-boks) på baggrund af de foreliggende helbredsoplysninger, når sagen forberedes til sundhedsfaglig rådgivning inden rehabiliteringsteammødet. Resuméet indgår efterfølgende i kommunens sagsmappe. Klinisk Funktion er ikke i besiddelse af hverken telefonsamtalenotater, dokumenter eller notater
din klient, da det er kommunen, der sagsbehandler og dermed er den kompetente myndighed. Den kompetente myndighed tager afgørelser herunder også afgørelser om aktindsigt. (1)

På den baggrund kan regionen ikke imødekomme din begæring om journal og aktindsigt, og der henvises i stedet til rette myndighed – den pågældende Kommune.
I forhold til din påstand om, at sundhedskoordinator er langt væk fra god sagsbehandlingsskik, bemærkes, at sundhedskoordinator er ansat i regionen og skal dermed ikke være sagsbehandler i den kompetente myndighed. (2)

Sundhedskoordinators funktion på de tværfaglige rehabiliteringsteammøder er alene af rådgivende karakter. (3)

Kerneopgaven er, med udgangspunkt i de udfordringer borger har – såvel fysiske som psykiske, at rådgive om
skånehensyn i forhold til kommunens konkrete tilbud om indsatser i forbindelse med arbejde og uddannelse. Såfremt sundhedskoordinator vurderer, at der kunne være yderligere behandlingsmuligheder, der kan bedre funktionsevnen eller der er modstridende helbredsmæssige oplysninger i sagen, kan det være relevant at rådgive om regionale
indsatser.  (4) Dette kræver dog inddragelse af praktiserende læge og i særdeleshed en motiveret borger, der bl.a. skal samtykke.

I den konkrete sag vurderede sundhedskoordinator, der var modstridende helbredsmæssige oplysninger i de foreliggende sygehusjournaler og oplysningerne fra egen læge/borger. (4)

Derudover vurderede sundhedskoordinator, at der muligvis også var behandlingsmuligheder, der kunne bedre funktionsevnen (4) . Dette både i forhold til de fysiske og psykiske udfordringer.

Sundhedskoordinator oplyser, at han ikke erindrer, at borger anførte, at han ikke ønskede yderligere behandling. Mødet blev desværre afsluttet og sagen udsat, inden borger gav samtykke til at indhente yderligere helbredsoplysninger og der var opnået enighed om den videre plan. (5)
Såfremt borger havde anført, at han ikke var interesseret i yderligere behandling, kunne drøftelse og oplysninger om yderligere behandlingsmuligheder, muligvis være forbigået. (6)

Et samtykke kunne have givet sundhedskoordinator mulighed for  en drøftelse og afklaring af de modstridende helbredsmæssige oplysninger i samarbejde med behandlende læger. (7)

 en drøftelse med praktiserende læge vedr. evt. behandling af det psykologiske aspekt. Som bekendt er evt. psykologsamtaler ikke omfattet af §18, stk.1 (Lov om Social Pension af 01.06.2018). (8)

Det beklages, at situationen ikke gjorde det muligt for sundhedskoordinator, at koordinere de helbredsmæssige oplysninger på sagen på en mere hensigtsmæssig måde.

I ovenstående, ligger en bevarelse af, hvordan sundhedskoordinators virksomhed skal betragtes. I øvrigt henvises til kommunen, der som myndighed kan besvare dine øvrige ankepunkter i forhold til oplevelsen af, at sagsbehandlingen på rehabiliteringsteamet var uhensigtsmæssigt samt forhold, der har betydning for selve afgørelsen efter indstillingen.

I forhold til din anmodning om, at pågældende sundhedskoordinator erstattes af en anden, henvises ligeledes til kommunen (9). Det er kommunen, der planlægger deres egne møder og oftest er der flere sundhedskoordinatorer tilknyttet rehabiliteringsteammøderne. Om det bliver den pågældende sundhedskoordinator eller en anden, der er med i det fremadrettede forløb, står derfor frit for kommunen at planlægge.(10)

Venlig hilsen
Klinikchef
Torsten Wentzer Licht

Noter

 

1) Det påstås her, at der ingen korrespondence er mellem Jobcenter og Sundhedkoordinator. Hverken telefonsamtaler, indkaldelser til møder eller lignende. Næppe troværdigt. Påstanden, klinikchefen kommer med her er, at kommunen alene bestemmer, hvilket materiale fra Klinisk Funktion under Region Syddanmark, borgeren kan få aktindsigt i. Denne løjerlige opfatttelse ledsages ikke af henvisning til nogen lovhjemmel.

2) Meningen med denne svadaer at påstå, at den aktivitet, der foregår i Klinisk Funktion, ikke er  selvstændig offentlig forvaltning i forvaltningslovens forstand.. Det må give anledning til undren. Mange af os havde måske håbet, Klinisk Funktion og Sundhedskoordinatorer ikke fandtes. Men det gør de.

3) Sundhedskoordinators rådgivning er administrativ. Sundhedskoordinator er papirlæge i Sundhedsministerens forstand. Vedkommende er ikke længere bundet af moralske regler som lægeløftet eller sin mulige autorisation. Der er ingen moralske bånd, der binder, i lægelig forstand. Men han er underlagt forvaltningslovens saglighedskrav, og forvaltningsloven gælder for klinisk funktion, medmindre der findes en helt overset lovhjemmel.  Det bemærkelsesværdige ved skrivelsen her er, at der ikke henvises til nogen lovhjemmel, og at der ingen klagevejledning er. Rådgivning er offentlig forvaltning, når den foregår i offentlig forvaltnings regi og er normeret ved lov.

4) Lod os lige hæfte os ved den sproglige formulering. “der kunne være yderligere behandlingsmuligheder, der kan bedre funktionsevnen eller der er modstridende helbredsmæssige oplysninger i sagen, kan det være relevant at rådgive om regionale indsatser”.  Nærlæsningen viser: Enten  kunne der a) være yderligere behandlingsmuligheder, der kan forbedre funktionsevnen, eller også kan der b) være modstridende helbredsmæssige oplysninger i sagen. Borger hænges ud for ikke at være motiveret. Hver gang, han ringer eller jeg ser ham, er jeg glad for, han fortsat er i live. Han er nemlig et dejligt menneske med få ressourcer. At komme til den bedømmelse kræver blot, man mærker hans tilstedeværelse.

a) Sundhedskoordinator mener, modsat alle andre lægelige udtalelser og eksisterende hjertefaglig viden, at en operation (ablation) måske trods den med et nyt forsøg forbunden livsfare i heldigste fald ville kunne medføre, at borgerens erhvervsevne ville kunne genopstå. Efter tre års forgæves forsøg, efter tre infarkter, og ved en opgivelse og time-out ved sidste ablationsforsøg, hvor man måtte opgive operation af hensyn til borgerens overlevelse. I heldigste fald ville en mere lægefaglig vurdering måske kunne medføre en forbedring af borgerens velvære, ikke af hans erhvervsevne.

b) Det er virkelig en retlig vildfarelse, der vil noget. Modstridende oplysninger vil der altid være. Borgeren er i kontinuerlig behandling, modtog 6 forskellige medikamenter i en coctail, der handler om blodfortyndende medicin, hjerteflimmer, kolesterolnedsættelse etc, og disse skal hele tiden justeres. Men det afgørende er ikke, om der er er modstridende helbredsmæssige oplysninger i sagen eller ej. Det handler om, hvorvidt en sådan modstrid har relevans for borgerens erhvervsevne eller ej. Her tror Klinisk funktions chef, at man kan overbelyse en hvilken som helst sag, blot der er to iagttagelser, der ikke er i fuldkommen overensstemmelse med hinanden i det fortløbende behandlingsforløb.

5) Borger blev ikke spurgt. Sundhedskoordinator var da bedøvende ligeglad med den borger, der sad svedende med punpende hjerteflimmer, mens han så ned i sine papirer. Der er jo en grund til, at sådan en administrationslæge selv af myndighederne kaldes “papirlæge“. Det er ikke borgerens skyld, selv om det ligger åbenbart for enhver, at han ikke vil udsættes for en ny ablationsoperation, at han ikke blev spurgt. Derimod ville en sundhedskoordinator med en større faglig indsigt have kunnet kommet til den eneste forsvarlige konklusion. Der er intet grundlag her for at gå videre efter to LÆ265, der hver især udelukker dette, og en funktionsevnevurdering,, der taler sit tydelige sprog, med at udtrykke en selv lægefaglig tvivl om, hvorvidt borgerens arbejdsevne efter det oplyste nogensinde igen vil kunne genetableres, selv efter en ablationsbehandling. Kort sagt er dette et imaginært hår i suppen.

6) Nu, en måned efter mødet, trækker sundhedskoordinator sig ikke. Processen skal fortsætte, mens det ingen relevans har. Ingen spurgte, selv om det var særdeles oplagt for enhver, at borgeren ikke ønskede en ny ablationsoperation.

7) Hvad skulle et samtykke bruges til andet end i strid med hurtighedsprincippet, oplysningsprincippet etc. at hjælpe kommunen til at udøve finansiel magtfordrejning? Den er jo allerede afklaret gennem to LÆ265.

8) De sidder hos klinisk funktion og slår op i den fokerte bestemmelse. Den relevante, som jeg allerede har henvist til, hedder § 18a. Den er kommet til, siden den historiske variant af pensionsloven, der nu er nået frem til kontoret i Grindsted, er afløst af en klar og entydig bestemmelse. Gældende lov er gældende lov, men åbenbart ikke hos Klinisk Funktion.

9) Man afskaffede de kommunale lægekonsulenter, fordi disse papirlæger af Vibeke Manniche-typen (dem, der aldrig kan have tillid til en patient eller se en patient i øjnene), åbenbart og entydigt fremmede finansiel kommunal magtfordrejning.
Så fik man sundhedskoordinatorer. Hvis det over hele landet er sådan, at papirlægerne bare kan fortsætte med kommunal magtfordrejning, fordi det er kommunerne, der finansierer dem, bør ordningen nedlægges. Det er korrekt, at psykologsamtaler ikke er omfattet af  bestemmelserne om indgreb, borgeren kan nægte at lade sig underkaste efter pensionslovens § 18 a.  Imidlertid er finten her, som allerede nævnt, at hverken wellness, meditation eller samtaler kan afskaffe hjerteflimmer eller åreforkalkning. Dermed tonser klinisk funktion videre, uanset borgeren ingen reelle muligheder har efter omstændighederne for at forbedre sin funktions-  eller erhvervsevne.

 

10) Klinikchefen hævder, at han ingen instruktionsbeføjelser har over sit personale. Jeg har forstået, at man i Klinisk Funktion i Grindsted ofte mødes og drøfter sagerne. Ingen ved, hvad de taler om. Men påstanden om, at klinikchefen ingen instruktionsbeføjelser har, må på en eller anden måde være misvisende.

 

  1 comment for “Klinisk Funktion i Region Syddanmark: “Forvaltningsloven gælder ikke hos os”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *