Mikael Hertig

Foredrag

fordrag, Ikke-kategoriseret
Mikael Hertig, cand. scient. pol.

Foredragstakster. 1. april 2022
AC-minimumstakster for foredrag/forelæsninger inden for den offentlige
sektor.
A. Takst for foredrag/forelæsninger:
Pr. lektion á 45 minutter pr. påbegyndt time: 2.890 kr.
B. Honorering for deltagelse i efterfølgende diskussion o.l.:
30% af satsen under A pr. påbegyndt time: 867 kr.
C. Honorering for udarbejdelse af skriftligt materiale:
Udarbejdelse af skriftligt materiale honoreres særskilt, forudsat der træffes
forudgående aftale såvel om tilvejebringelse af sådant materiale som om
vederlaget herfor.
D. Dækning af omkostninger:
Udgifter til materiale godtgøres særskilt.
E. Befordringsgodtgørelse, time- og dagpenge:
Der ydes befordringsgodtgørelse (1. klasse) samt time- og dagpenge
(højeste sats) efter de for statstjenestemænd gældende regler.

 

Afkolonisering af sindet

Mens mange grønlændere ønsker fortsat afkolonisering, ligger det tungere i Danmark. Det opleves, som om danskerne har det med at opleve sig selv som gode givere af bloktilskud.
Foredraget fokuserer på danskernes holdning til sig selv som tidligere kolonimagt. Skal vi frikende os selv, eller skal grønlænderne?

 

Forvaltningsret som grundpille i det danske demokrati

Magtadskillelseslæren er både fransk og engelsk i sin oprindelse. Helt centralt står kravet om, at det enkelte menneske skal beskyttes mod magthavernes tilfældige indfald. I dette foredrag tager jeg temperaturen på, hvordan de svageste behandles for tiden af de offentlige myndigheder.

Cujus Regio: Sammenhængene  mellem folkekirkelig kristendom og det politiske system

Det bliver ofte diskuteret i folkekirken, om man kan adskille politik og religion, ikke bare i snæver forstand, men også i det hele taget. Emnet for dette foredrag er noget bredere end den diskussion. For her handler det om vores tro på demokrati som værdigrundlag og folkekirkens langsigtede indirekte indflydelse herpå. Det handler dermed mere om forhold, der kan rummes indenfor den rummelige folkekirke. Omvendt kan man spørge, om troen på “demokrati” i nogen udstrækning er ved at overtage kristendommens langsigtede påvirkning?

Kristendom og socialisme

Siden Karl Marx måske lidt tvetydigt udtalte, at “religion er opium for folket” har det været udtalt, at socialister erklærede sig for ateister. Den dominerende afvisning af folkekirken som borgerlig samfunds-støttende institution er på den måde blevet til en form for selvopfyldende profeti, Som kristen socialist savner jeg socialister indenfor folkekirken. Foredraget prøver at forklare hvorfor.

 

Autokratisk legalisme i Danmark

Dansk demokrati – er det under nedbrydning. Korpotatisme, etc.

 

 

Skriv et svar